Thông báo số 12/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
1
download

Thông báo số 12/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 12/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp bàn về một số kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện Nghị Quyết 16/2003/QH11 của Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 12/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/TB-VPCP Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2006 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG PH M GIA KHIÊM T I CU C H P BÀN V M T S KI N NGHN C A THÀNH PH H CHÍ MINH TRONG VI C TH C HI N NGHN QUY T 16/2003/QH11 C A QU C H I Ngày 14 tháng 12 năm 2005, t i Văn phòng Chính ph Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm ã ch trì cu c h p bàn v m t s gi i pháp tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c c a Thành ph H Chí Minh trong vi c th c hi n thí i m án “T ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n” t i thành ph H Chí Minh. Tham d cu c h p có i di n các B : Tài chính, Xây d ng, Tư pháp, Công an, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Thương m i, Giao thông v n t i, Văn phòng Chính ph ; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng C c Thu và lãnh o y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo c a y ban nhân dân Thành ph H Chí Minh, ý ki n tham lu n c a các B , ngành và i bi u d h p, Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm ã k t lu n như sau: 1. V ưu ãi vay v n lãi xu t tín d ng: Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung các cơ s và doanh nghi p s d ng ngư i lao ng là h c viên cai nghi n và ngư i sau cai nghi n là i tư ng ư c vay v n ưu ãi t ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n thí i m án “T ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n” theo Ngh Quy t s 16/2003/QH11 c a Qu c h i, trình Th tư ng Chính ph trong Quý I/2006. Giao y ban nhân dân Thành ph H Chí Minh và các t nh ã ư c phê duy t án th c hi n thí i m “T ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n” xây d ng các án, g i B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Trên cơ s ó t ng h p, xu t b sung ngu n cho Ngân hàng, báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. V ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p: y ban nhân dân Thành ph H Chí Minh Và các t nh ã ư c phê duy t th c hi n án thí i m thông báo cho B Tài chính (T ng C c thu ) bi t danh sách các doanh nghi p tham gia th c hi n án, T ng C c thu có văn b n ch o C c thu t i các t nh th c hi n úng các ưu ãi v ngành ngh u tư, a bàn khó khăn c bi t,
  2. lĩnh v c ngành ngh kinh doanh, s d ng nhi u lao ng i v i các doanh nghi p, các cơ s ch a b nh và s n xu t s d ng lao ng là h c viên cai nghi n và ngư i sau cai ngh n óng trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. Giao B Lao ng - Thương binh và Xã h i có công văn ký th a y quy n Chính ph g i y ban Thư ng v Qu c h i xin phép ư c áp d ng m t s ch ưu ãi v thu thu nh p cho các cơ s và doanh nghi p s d ng ngư i lao ng là h c viên cai nghi n và ngư i sau cai nghi n như i v i các doanh nghi p s d ng lao ng là ngư i tàn t t trong th i gian th c hi n Ngh Quy t 16/2003/QH11 c a Qu c h i. 3. V s a i tên g i ch t ma túy: Giao B Công an rà soát các ch t ma túy và ti n ch t ghi trong các danh m c ban hành kèm theo Ngh nh s 67/2001/N -CP, ngày 01 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph , trình Chính ph b sung, s a i cho úng v i quy nh c a Công ư c c a Liên H p qu c các năm 1961, 1971 và 1988 trong Quý 1/2006. 4. V ưu tiên h n ng ch xu t khNu hàng d t, may: ngh Thành ph H Chí Minh nghiên c u và th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 18/2005/TTLT/BTM/BCN, ngày 21 tháng 10 năm 2005 liên B Thương m i và Công nghi p. 5. V t o vi c làm cho các T ng i lao tình nguy n có s d ng ngư i lao ng là các h c viên sau cai nghi n. ngh y ban nhân dân Thành ph ch ng giao m t s công trình c n s d ng ông ngư i lao ng; ng th i ngh các B Xây d ng, Giao thông v n t i… t o i u ki n cho các T ng i lao ng này tham gia phù h p yêu c u v chuyên môn, nghi m v khi có các công trình l n t i a bàn thành Ph H Chí Minh và các t nh lân c n. 6. V vi c y quy n cho l c lư ng thanh niên xung phong thành ph quy t nh vi c ưa ngư i vào cơ s d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n, nhg thành ph H Chí Minh th c hi n theo quy nh nh t i Ngh nh s 146/2004/N -CP, ngày 19 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph . 7. V vi c ki n ngh y ban thư ng v Qu c h i s a i i u 113 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 theo hư ng nh ng ngư i ã ư c ưa vào cơ s ch a b nh n u sau khi ư c i u tr c t cơn, ph c h i s c kh e mà có hành vi vi ph m pháp lu t v an ninh, tr t t nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s thì b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c, giao B Lao ng - Thương binh và Xã h i ký th a y quy n Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i xem xét, quy t nh. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, cơ quan liên quan và y ban nhân dân thành ph H Chí Minh bi t, th c hi n./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG, CH NHI M - Ban Bí thư Trung ương ng ( b/c); - Th tư ng, Chính ph , các PTTg Chính ph ; PHÓ CH NHI M
  3. - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - y ban các v n v xã h i c a Qu c h i, - Ban Tư tư ng - Văn hóa Trung ương, - Ban Khoa giáo Trung ương, - Các thành viên UBQG, - y ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c TW, - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, Các V : NƯ C, P, KTTH, V IV, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng, Tr n Qu c To n - Lưu: VT, VX (3) HTH
Đồng bộ tài khoản