Thông báo số 121/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
1
download

Thông báo số 121/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 121/BC-BYT về báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 121/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 121/BC-BYT Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 70) Ti p theo báo cáo s 69 ngày 17/02/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai như sau: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: - T i Iraq: Theo T ch c Y t Th gi i (WHO) ngày 17/02/2006: B Y t Iraq ã ghi nh n 01 trư ng h p th hai m c cúm A(H5N1). B nh nhân nam 39 tu i, s ng phía B c t nh Sulaimaniayh, kh i b nh ngày 18/01/2006 và t vong ngày 27/01/2006. Trư ng h p này là chú ru t c a b nh nhân ư c ghi nh n m c b nh u tiên t i nư c này (n 15 tu i, t vong ngày 17/01/2006). B nh nhân này ã chăm sóc cháu trong su t th i gian i u tr t i b nh vi n. - K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 169 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 91 trư ng h p t vong t i 7 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 25, ch t 18), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 12, ch t 8), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 4), Iraq (m c 01, ch t 01). WHO ang ch k t qu xét nghi m kh ng nh b sung trư ng h p m c b nh cúm A(H5N1) th hai t i Iraq vào s li u trên.. 2. Tình hình trong nư c: - Trong các ngày 18/02 - 20/02/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). - T ngày 14/11/2005 n nay, ã hơn 3 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i. - K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn
  2. phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. Ph i h p v i ài truy n hình Vi t Nam và ài truy n hình Hà N i ti p t c phát thanh tuyên truy n hàng ngày v phòng ch ng d ch cúm A(H5N1). 3. T ng h p báo cáo h p Ban ch o Qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m v "tình hình d ch cúm A(H5N1) ngư i và các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai trong tu n t ngày 10/02 - 20/02/2006" 4. Ti p t c xây d ng cơ s thu c, hóa ch t phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) d tr năm 2006 t i các c p t Trung ương n cơ s . 5. Ti p t c tri n khai các ho t ng c a D án "Tăng cư ng qu n lý các tình hu ng khNn c p v y t t i Vi t Nam - t p trung vào vi c phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m c l c cao (HPAI)” trong d án h p tác WHO/FAO/UNDP. B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản