Thông báo số 123/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
2
download

Thông báo số 123/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 123/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về điều chỉnh giá và hợp đồng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 123/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 123/TB-BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 04 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG THƯ NG TR C NGÔ THNNH CT I CU C H P V I U CH NH GIÁ VÀ H P NG DO BI N NG GIÁ NGUYÊN LI U, NHIÊN LI U VÀ V T LI U XÂY D NG Ngày 26 tháng 3 năm 2008, Th trư ng Thư ng tr c Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p bàn v vi c i u ch nh giá và h p ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng. Tham d cu c h p có lãnh o và chuyên viên các V K ho ch u tư, Tài chính, Văn phòng B , C c Giám nh và QLCLCTGT, các C c qu n lý chuyên ngành. Sau khi nghe C c Giám nh và QLCLCTGT báo cáo t ng h p ý ki n c a các ơn v theo Công i n s 18/C -BGTVT ngày 20/3/2008 c a B GTVT v các n i dung khó khăn, vư ng m c khi th c hi n i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá theo Thông tư s 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 c a B Xây d ng và các ý ki n phát bi u c a lãnh o các thành viên d h p, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: Trong tình hình hi n nay, cơ ch chính sách trong lĩnh v c u tư xây d ng còn nhi u vư ng m c, vi c tri n khai các d án u tư xây d ng g p nhi u khó khăn, th t c còn ph c t p, chưa áp ng ư c yêu c u Ny m nh ho t ng u tư, xây d ng. M t trong nh ng khó khăn ang ph i gi i quy t là hi n tư ng bi n ng giá m nh c a nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng d n n tình tr ng các ch u tư lúng túng, nhà th u thua l , d án ình tr . Trư c tình hình bi n ng giá, Th tư ng Chính ph ã có văn b n s 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 ch o vi c i u ch nh giá nguyên, nhiên, v t li u xây d ng ch y u và i u ch nh hình th c h p ng trong i u ki n giá tăng t bi n trong th i gian qua ngoài kh năng ki m soát c a ch u tư và nhà th u. Ngày 22/02/2008, B Xây d ng ã ban hành Thông tư s 05/2008/TT-BXD hư ng d n i u ch nh giá và h p ng xây d ng theo ch o t i văn b n s 164/TTg-CN c a Th tư ng Chính ph ã có tác ng tích c c trong vi c tháo g khó khăn, vư ng m c i v i tình hình bi n ng giá c a nguyên, nhiên, v t li u hi n nay. Tuy nhiên trong quá trình áp d ng c n ph i làm rõ m t s n i dung th ng nh t trong quá trình th c hi n. M t s n i dung c a Thông tư s 05/2008/TT-BXD (Thông tư 05) và các v n có liên quan c n ngh B Xây d ng hư ng d n b sung áp d ng:
  2. 1. ngh hư ng d n b sung các n i dung: i tư ng và ph m vi áp d ng; Nguyên t c i u ch nh; Phương pháp i u ch nh giá; i u ch nh giá gói th u và i u ch nh t ng m c u tư; T ch c th c hi n và các quy nh v th c hi n vi c bù tr chênh l ch giá theo ph l c kèm theo. 2. Vi c i u ch nh giá c n ư c áp d ng cho t t c các nguyên, nhiên, v t li u xây d ng, cho t t c các h p ng ang th c hi n d dang, các kh i lư ng ph i t m d ng thi công do các nguyên nhân khách quan (vư ng GPMB) và ch quan (năng l c nhà th u y u), các h p ng ã ký nhưng chưa tri n khai, các gói th u ang t ch c u th u nhưng chưa có k t qu u th u… 3. Th i i m xác nh ch s giá g c c n ph i ư c tính t th i i m 28 ngày trư c ngày m th u, n i dung này ngh B Xây d ng i u ch nh ph l c c a Thông tư s 06/2007/TT-BXD. 4. B Xây d ng c n ch o các S Xây d ng - Tài chính ban hành ơn giá k p th i, úng, và phù h p v i giá th trư ng t i khu v c có d án. 5. C n quy nh các cơ quan có thNm quy n trong vi c thNm nh các ơn giá do ch u tư ch o tư v n và nhà th u l p trong trư ng h p chưa có thông báo ơn giá ho c thông báo ơn giá không phù h p. Trư ng h p các ơn giá trong thông báo giá thi u ho c không phù h p, ngh quy nh giao Liên S Xây d ng - Tài chính xác nh n; ho c c p quy t nh u tư thành l p t công tác (g m các S , ban ngành) ki m tra xác nh các ơn giá, trên cơ s ó c p quy t nh u tư xem xét quy t nh làm căn c th c hi n. 6. ngh hư ng d n b sung quy nh vi c cho phép i u ch nh h p ng theo d toán ư c duy t: Các kh i lư ng còn l i ư c ki m m, rà soát và l p l i d toán m i theo quy nh hi n hành. D toán ư c duy t i v i các kh i lư ng còn l i sau khi gi m tr t l gi m giá trong u th u là cơ s thanh toán, quy t toán kh i lư ng hoàn thành. 7. ngh quy nh cho phép trong lúc chưa i u ch nh t ng m c u tư, trên cơ s kh i lư ng th c hi n d ki n ư c i u ch nh giá, ch u tư khái toán giá tr chênh l ch d toán ư c t m ng ngay cho nhà th u. 8. i v i giá v n chuy n v t li u n chân công trình: ngh B Xây d ng hư ng d n v thNm quy n và phương pháp xác nh, thNm nh giá cư c v n chuy n làm cơ s xác nh giá i u ch nh. 9. Vi c áp d ng phương pháp bù tr chênh l ch i u ch nh trong trư ng h p bi n ng giá là c n thi t. Tuy nhiên, ch nên coi ây là gi i pháp tình th . V lâu dài, không khuy n khích áp d ng phương pháp “bù tr chênh l ch giá” trong h p ng xây d ng s d ng v n ngân sách nhà nư c. ngh B Xây d ng nghiên c u, hư ng d n vi c xác nh TM T d án ã xét y các y u t di n bi n giá trong su t quá trình chuNn b và th c hi n d án. Quá trình u th u, l a ch n nhà th u s căn c vào TM T c a d án.
  3. Các ch s giá c n ư c xác nh và công b y , chính xác, k p th i cho t ng lo i v t li u th c hi n i u ch nh theo công th c. B Xây d ng lên danh m c các lo i v t li u ch y u cơ quan có thNm quy n công b ch s giá. 10. Giao C c Giám nh và QLCL CTGT t ng h p xu t và tham mưu so n th o văn b n c a B g i B Xây d ng ngh hư ng d n th c hi n i u ch nh giá và h p ng xây d ng. Giao C c Giám nh và QLCL CTGT ch trì ph i h p v i các cơ quan tham mưu c a B , ti p t c rà soát vư ng m c trong u tư xây d ng B báo cáo Chính ph và ngh các B , ngành liên quan gi i quy t tháo g khó khăn, vư ng m c trong qu n lý u tư các d án xây d ng giao thông. 11. chuNn b các n i dung h p giao ban xây d ng cơ b n quý I năm 2008, các V , C c thu c B theo ch c năng, nhi m v , chuNn b các n i dung báo cáo, xu t h i ngh t k t qu t t. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo nh ng n i dung k t lu n c a Th trư ng Thư ng tr c các V , C c tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Các Th trư ng; - Thanh tra B ; - Các V : KH T, TC, KHCN; - C c Giám nh & QLCL CTGT; - Các C c qu n lý chuyên ngành; Nguy n Văn Công - Lưu: VT, CG (3 b n).
Đồng bộ tài khoản