Thông báo số 126/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
59
lượt xem
3
download

Thông báo số 126/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 126/TB-VPCP về việc kết luận của đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 06/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - trật tự đối với đồng bào Chăm trong tình hình mới do Văn phòng Chính phủ ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 126/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 126/TB-VPCP Hà N i, ngày 13 tháng 6 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A NG CHÍ TRƯƠNG VĨNH TR NG, Y VIÊN B CHÍNH TRN, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG NG, PHÓ TH TƯ NG CHÍNH PH T I H I NGHN SƠ K T 2 NĂM TH C HI N CH THN 06/2004/CT-TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C TI P T C Y M NH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I, B O M AN NINH - TR T T IV I NG BÀO CHĂM TRONG TÌNH HÌNH M I Ngày 25 tháng 5 năm 2007, t i thành ph H Chí Minh, ng chí Trương Vĩnh Tr ng, y viên B Chính tr , Bí Thư Trung ương ng, Phó Th tư ng Chính ph và ng chí Tòng Th Phóng, Bí Thư Trung ương ng, Trư ng ban Dân v n Trung ương ã ch trì H i ngh sơ k t 2 năm th c hi n Ch th 06/2004/CT-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c ti p t c Ny m nh phát tri n kinh t - xã h i, m b o an ninh - tr t t i v i vùng ng bào Chăm trong tình hình m i (sau ây g i t t là Ch th 06). Tham d H i ngh có lãnh o các B , cơ quan: Ban Dân v n Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban T ch c Trung ương, Văn phòng Trung ương, Thư ng tr c các Ban Ch o: Tây Nguyên, Tây Nam B ; H i ng Dân t c c a Qu c h i, Văn phòng Qu c h i; B Công an, B Qu c phòng, B Ngo i giao, B Tư pháp, B Tài chính, B K ho ch và u tư, B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Khoa h c và Công ngh , B Bưu chính, Vi n thông, B Giao thông v n t i, B Y t ; y ban Dân t c, y ban Dân s , Gia ình và Tr em, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Văn phòng Chính ph , Ban Tôn giáo Chính ph ; y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, Trung ương H i Liên hi p ph n Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công ngh Vi t Nam, T ng c c an ninh, Ngân hàng Chính sách xã h i Vi t Nam; lãnh o y ban nhân dân, Ban Dân v n Thành y, T nh y, y ban Dân t c thành ph H Chí Minh và các t nh: Ninh Thu n, Bình Thu n, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hòa, ng Nai, Tây Ninh, An Giang, Bình Dương, Bình Phư c. Sau khi nghe ng chí Ksor Phư c, B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c báo cáo sơ k t 2 năm th c hi n Ch th 06, ý ki n c a các i bi u d H i ngh , Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng ã k t lu n như sau: 1. Dân t c Chăm là m t b ph n trong c ng ng 54 dân t c nư c ta. Su t quá trình xây d ng và b o v T qu c, ng bào Chăm luôn oan k t gănds bó v i ng bào c nư c, góp ph n vào th ng l i chung c a c dân t c. ng và Nhà nư c ghi nh n, công lao óng góp c a ng bào và ã t ng thư ng danh hi u cao quý cho các t p th và cá
  2. nhân ng bào dân t c Chăm ã có thành tích trong công cu c xây d ng và b o v t qu c Vi t Nam. Nh ng năm qua, ng và Nhà nư c ã ban hành nhi u ch trương, chính sách i v i ng bào dân t c thi u s nói chung và ng bào Chăm nói riêng. Ti p theo Thông tri s 03/TƯ c a Ban Bí thư Trung ương ng khóa VI v công tác vùng ng bào Chăm, Ch th s 06 ti p t c th c hi n chính sách nh t quán c a ng và Nhà nư c v Ny m nh phát tri n kinh t , văn hóa - xã h i vùng ng bào Chăm. 2. K t qu th c hi n Ch th 06 H i ngh nh t trí cao v i báo cáo sơ k t 2 năm th c hi n Ch th 06 do B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c trình bày. Thành tích t ư c ã góp ph n t o bư c phát tri n m i t i các a phương có ng bào Chăm; th hi n ng quan i m c a ng và Nhà nư c ta v k t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t , văn hóa, xã h i và m b o an ninh, qu c phòng trên a bàn. V i n l c ph n u c a ng b , chính quy n và nhân dân các t nh, thành ph có ng bào dân t c Chăm sinh s ng; s ph i h p giúp c a các B , ngành Trung ương và c a c nư c, vi c quán tri t và th c hi n Ch th 06 và các quy t nh s 134, s 135... c a Th tư ng Chính ph v chính sách i v i ng bào các dân t c thi u s , trong ó có vùng ng bào dân t c Chăm, ã thu ư c nh ng k t qu r t quan tr ng. a) i s ng c a ng bào dân t c Chăm ư c c i thi n rõ r t. T năm 2004 n nay Nhà nư c ã u tư hơn 1.150 t ng t ngu n v n trung ương th c hi n các d án chương trình, m c tiêu qu c gia cho 5 t nh có ng bào Chăm; xây d ng các công trình th y l i ; h tr t , nhà , t s n xu t cho nhi u h ng bào Chăm. C th , t nh Ninh Thu n: h tr nhà cho 1.047 h , t cho 228 h , t s n xu t cho 817 h , xây d ng 9 công trình c p nư c sinh ho t, i n lư i qu c gia ph c v s n xu t và sinh ho t ư c ph kín 27/27 thôn ngư i Chăm; t nh Bình Thu n: c p 1.375 ha t s n xu t cho 1.299 h , h tr và xây d ng m i 622 căn nhà, giao 300 ha r ng cho 75 h qu n lý, ã t o công ăn vi c làm và tăng thu nh p cho ng bào; t nh Tây Ninh: c p 8.980 m2 t , h tr hơn 60n ha t s n xu t, h tr v nư c sinh ho t cho 63 h , xây d ng m t công trình cung c p nư c t p trung khu v c ng bào Chăm sinh s ng. b) Các lĩnh v c văn hóa, giáo d c, y t có bư c chuy n bi n tích c c - H th ng trư ng m m non, trư ng ti u h c và trung h c cơ s các xã vùng dân t c Chăm tăng v s lư ng và nâng d n v ch t lư ng, 100% các xã có ng bào Chăm sinh s ng có t 1 n 2 trư ng ti u h c, t l tr em i h c úng tu i t 97,5% (cao hơn t l trung bình tr em i h c c a các dân t c ít ngư i khác); t l xóa mù ch trong ng bào Chăm khá cao (Bình Thu n: 94,24%, Ninh Thu n: 93,3% ng Nai: 88,3%). Chính sách c p sách giáo khoa, v vi t mi n phí cho con em ng bào Chăm ư c th c hi n t t. Hàng năm u có h c sinh ngư i dân t c Chăm ư c c tuy n vào các trư ng i h c và Cao ng (t 10 n 15 sinh viên/1 t nh). Vi c d y ti ng Chăm trong các trư ng ph thông vùng ng bào dân t c Chăm ư c th c hi n t t các t nh Ninh Thu n, Bình Thu n. - B n s c văn hóa dân t c c a ng bào Chăm ư c tôn tr ng, b o v và phát huy, nhi u công trình văn hóa c a ngư i Chăm ư c trùng tu, nâng c p, các b o tàng văn
  3. hóa Chăm ư c u tư v cơ s v t ch t, b sung nhi u hi n v t, c bi t qu n th di tích M Sơn ã ư c UNESCO công nh n là Di s n văn hóa th gi i. Nhi u công trình nghiên c u, b o t n các giá tr văn hóa phi v t th c a dân t c Chăm ư c th c hi n. - H th ng y t trong vùng ng bào dân t c Chăm ư c Nhà nư c quan tâm u tư, phát tri n. Hi n nay 96% các xã ã có tr m y t (trong ó 50% s tr m y t có bác sĩ). Công tác y t d phòng trong vùng ng bào Chăm ư c th c hi n t t, m t s b nh truy n nhi m, b nh nguy hi m gi m rõ r t, t l tiêm phòng cho tr em dư i m t tu i t 96%, công tác phòng, ch ng s t rét ư c th c hi n tích c c, có hi u qu . Chính sách khám, ch a b nh cho ngư i nghèo theo Quy t nh s 139/2002/Q -TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ã phát huy hi u qu t t trong vùng ng bào Chăm. c) H th ng chính tr vùng ng bào dân t c Chăm ư c c ng c m t bư c. Công tác xây d ng t ch c cơ s ng, công tác ào t o b i dư ng, s d ng i ngũ cán b ngư i dân t c Chăm ư c quan tâm th c hi n. i ngũ cán b ngư i Chăm hi n nay có trình văn hóa khá, cán b c p t nh h u h t u có trình i h c, Cao ng tr lên. d) An ninh tr t t t i vùng ng bào dân t c Chăm ư c m b o, ng bào ã nh n th c rõ hơn âm mưu, th o n c a các th l c thù ch l i d ng các v n tôn giáo, dân t c chia r kh i i oàn k t toàn dân; các c p y ng, chính quy n ã quan tâm ch o công tác tuyên truy n, v n ng, giáo d c ng bào ch p hành ch trương, chính sách, pháp lu t c a ng và Nhà nư c; t o i u ki n thu n l i cho ng bào sinh ho t tôn giáo theo quy nh c a pháp lu t. 3. M t s t n t i và khuy t i m Bên c nh nh ng thành t u ã t ư c như trong Báo cáo sơ k t ã nêu, v n còn m t s t n t i và khuy t i m, n i lên là: - M c s ng ng bào Chăm tuy ư c nâng lên nhưng chưa b n v ng, t l h nghèo trong ng bào Chăm còn cao so v i m c trung bình c a c nư c. Chuy n d ch cơ c u kinh t còn ch m. - T l h c sinh là con em ng bào dân t c Chăm chưa h c qua ti u h c còn cao. ào t o, d y ngh cho ngư i trong tu i lao ng chưa phát tri n, các trung tâm khoa h c - k thu t trong vùng chưa phát huy hi u qu i v i phát tri n kinh t , c i thi n i s ng c a ng bào Chăm. - T l cán b là ngư i dân t c Chăm còn th p; chưa phát huy ư c vai trò c a ngư i Chăm tiêu bi u, có uy tín. - Tình hình an ninh, tr t t trong vùng ng bào Chăm v n ti m Nn y u t m t n nh, mâu thu n n i b nhân dân d n n xung t ã x y ra m t s a phương vùng dân t c Chăm, c bi t ã tăng lên trong th i gian qua, n u không gi i quy t d t i m và tri t có nguy cơ x y ra v vi c và gây h u qu khó lư ng. 4. Phương hư ng, nhi m v c n t p trung trong th i gian t i:
  4. a) ng b , chính quy n các c p trong vùng ng bào dân t c Chăm c n nhân th c sâu s c hơn n a quan i m nh t quán c a ng và Nhà nư c ta v chính sách dân t c, tôn giáo. Kh ng nh i oàn k t dân t c là s c m nh to l n b o v và phát tri n t nư c; ti p t c quán tri t nh ng n i dung c th c a Ch th 06 th ng nh t nh n th c và hành ng v th c hi n chính sách i v i ng bào Chăm: -B o m quy n t do tín ngư ng, t do tôn giáo c a ng bào Chăm; t o i u ki n ng bào th c hi n các quy n ó theo úng quy nh c a pháp lu t, ng th i kiên quy t u tranh v i nh ng k l i d ng v n tôn giáo, tín ngư ng, dân t c ho t ng ch ng l i nhân dân, ch ng l i Nhà nư c, phá ho i chính sách i oàn k t dân t c. - Các c p y ng, chính quy n c n nh n th c rõ nhi m v Ny m nh phát tri n kinh t - xã h i b n v ng g n li n v i b o v môi trư ng và Ny m nh vi c xóa ói gi m nghèo, b o m v ng ch c an ninh, qu c phòng là m t nhi m v chính tr tr ng tâm c a a phương mình. b) M t s công vi c c th c n t p trung ch o gi i quy t: - C p y và chính quy n các a phương trên cơ s tính toán, s p x p qu t c a t ng a phương, Ny nhanh ti n gi i quy t t cho nh ng gia ình ng bào dân t c Chăm không có t . - i v i s n xu t, giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các t nh có ng bào Chăm sinh s ng xây d ng án,, i u ch nh l i quy ho ch, t o thêm qu t s n xu t c p cho ng bào Chăm theo Quy t nh s 134 c a Th tư ng chính ph . Nh ng nơi không còn t s n xu t, B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và xã h i có trách nhi m ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các t nh xây d ng án chuy n d ch cơ c u cây tr ng, v t nuôi, chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p, nông thôn vùgn ng bào Chăm. B Lao ng - Thương binh và Xã h i có k ho ch c th v phát tri n d y ngh g n v i gi i quy t vi c làm cho dân t c thi u s , trong ó có dân t c Chăm, báo cáo Th tư ng Chính ph . - y ban nhân dân các t nh, thành ph ch o ti p t c th c hi n Quy t nh 134 và Quy t nh 135 c a Th tư ng Chính ph v i m c t p trung hơn các vùng ng bào Chăm sinh s ng; xu t chính sách khuy n khích các doanh nghi p u tư trong vùng ti p nh n ng bào dân t c Chăm vào làm vi c tăng thu nh p, nâng cao m c s ng cho ng bào. - Ngân hàng Chính sách xã h i Vi t Nam c n b trí v n và có chính sách cho vay phù h p i v i ng bào dân t c Chăm phát tri n kinh t , xóa ói gi m nghèo. - Ny m nh công tác quy ho ch và xây d ng cơ s h t ng k thu t vùng ng bào dân t c thi u s , trong ó có dân t c Chăm, tr ng tâm là giao thông nông thôn, th y l i, i n, thông tin liên l c. - V giáo d c, ào t o:
  5. + y ban nhân dân các t nh, thành ph rà soát, ki m tra l i vi c th c hi n chính sách mi n gi m h c phí cho h c sinh dân t c Chăm; m qu khuy n h c, t o i u ki n thu n l i t t c các con em ng bào Chăm ư c n trư ng, ng th i t ch c các H i th o khoa h c v vi c d y và h c ti ng Chăm + Giao B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph rà soát, ánh giá l i hi u qu ào t o i v i con em ng bào Chăm; tăng ch tiêu c tuy n vào các trư ng d y ngh , cao ng, d b i h c, i h c i v i con em ng bào dân t c Chăm các a phương ngoài các xã thu c Chương trình 135; nghiên c u, xu t kh năng thành l p Khoa Văn hóa các dân t c thi u s (trong ó có dân t c Chăm) m t s trư ng i h c trên các a bàn thích h p. + Giao B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ti n hành quy ho ch l i các trư ng và trung tâm d y ngh trong vùng có ng bào Chăm; ph i h p v i các t nh, thành ph m r ng ngành ngh ào t o phù h p v i c i m s n xu t c a các khu v c có có ng bào Chăm sinh s ng; có chính sách h trơ kinh phí ào t o ngh cho ng bào Chăm, nh t là i v i nh ng h thi u t, thi u v n s n xu t, không có vi c làm. - V văn hóa: + Giao B Văn hóa - Thông tin ch trì, ph i h p v i các t nh, thành ph có ng bào Chăm sinh s ng nghiên c u xây d ng k ho ch b o t n và phát huy b n s c văn hóa dân t c Chăm; t ch c các ho t ng gi i thi u và tôn vinh văn hóa Chăm; t ch c các ho t ng gi i thi u và tôn vinh văn hóa Chăm; chăm lo ào t o, b i dư ng i ngũ ngh s , ngh nhân các dân t c thi u s trong ó có ng bào Chăm. + G n k t ho t ng b o t n và phát huy văn hóa dân t c Chăm v i các ho t ng du l ch các t nh có ng bào Chăm. Tăng cư ng t ch c các ho t ng giao lưu văn hóa gi a các dân t c, các vùng, mi n c a c nư c. Các t nh, thành ph có ng bào Chăm sinh s ng có th thành l p oàn ngh thu t Chăm làm nòng c t phát huy văn hóa Chăm. + Các t nh, thành ph có ng bào Chăm sinh s ng ch ng ph i h p v i B Văn hóa - Thông tin và Ban Tôn giáo Chính ph nghiêm c u xu t h tr kinh phí tu b , nâng c p các cơ s tôn giáo c a ng bào Chăm có công trong hai cu c kháng chi n, nh ng cơ s tôn giáo có l ch s lâu i, ng th i khNn trương xem xét, công nh n m i di tích l ch s , tăng u sách xu t b n, s n xu t băng, ĩa hình, tăng th i lư ng và ch t lư ng phát thanh truy n hình b ng ti ng Chăm. - V Y t : Ưu tiên u tư cho y t c p huy n có ng bào Chăm sinh s ng. T ch c vi c khám ch a b nh cho ng bào Chăm. Chú tr ng vi c ào t o cho cán b y t là ngư i dân t c Chăm. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Y t b trí v n th c hi n n i dung này. -V o t o cán b : các t nh, thành ph quán tri t th c hi n t t chính sách dân t c c a ng, có k ho ch c th làm chuy n bi n rõ r t công tác phát tri n ng, oàn; xây d ng i ngũ cán b là ngư i Chăm có phNm ch t o c, có năng l c lãnh o, t ch c th c hi n ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c, nh t là cơ s ; ưu tiên
  6. xem xét tuy n ch n, ào t o b i dư ng, b trí s d ng cán b ngư i dân t c Chăm trong các cơ quan nhà nư c các c p a phương. - ngh y ban Trung ương M t tr n t qu c Vi t Nam và các t ch c oàn th chính tr , xã h i có k ho ch c th xây d ng, b i dư ng l c lư ng nòng c t c a t ch c mình trong vùng ng bào Chăm. - V an ninh, qu c phòng: B Công an ph i h p v i B Qu c phòng t ch c t t công tác n m b t tình hình có liên quan n an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i trong vùng ng bào Chăm; ch o th c hi n các nhi m v m b o an ninh, qu c phòng trong vùng ng bào dân t c Chăm. Ch ng xu t các chương trình, chính sách và gi i quy t k p th i, tri t các v tranh ch p khi u ki n có y u t dân t c vùng ng bào Chăm. u tranh ngăn ch n vô hi u hóa các âm mưu kích ng xuyên t c, chia r và tài tr c a các th l c thù ch và bon ph n ng lưu vong nư c ngoài i v i các ph n t x u trong nư c, làm th t b i âm mưu ch ng phá c a các th l c thù ch i v i ng bào Chăm. 5. T ch c th c hi n a) Trên cơ s ý ki n c a các i bi u d H i ngh , y ban Dân t c ti p thu, t ng h p, hoàn ch nh báo cáo sơ k t, trình Ban Bí thư và Th tư ng Chính ph . b) Sau H i ngh này, T nh y, Thành y. y ban nhân dân các t nh, thành ph có ng bào Chăm sinh s ng, các B , ngành theo ch c năng, t ch c quán tri t tinh th n, n i dung c a H i ngh n cán b , ng viên và có k ho ch tri n khai ngay các m t công tác nêu trên. Văn phòng Chính ph xin thông báo các a phương và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Thư ng tr c Ban Bí thư ( b/c); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP ( b/c); - /c Tòng Th Phóng, Bí Thư TW ng ( b/c); - Các Ban: DVTW, TGTW, TCTW; - Văn phòng TW ng, - TTcác BC : Tây Nguyên, Tây Nam B ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; Ki u ình Th - T nh y, Thành y, H ND các t nh thành ph H Chí Minh, Ninh Thu n, Bình Thu n, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hòa, ng Nai, Tây Ninh, An Giang, Bình Dương, Bình Phư c; - Các B : CA, QP, NG, TC, KH& T, VH-TT, KH&CN, L - TB & XH, BCVT, TN&MT, GTVT, Y t , NN&PTNN, TM; - Các UB: Dân t c, D n s , Gia ình và Tr em; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Ban Tôn giáo Chính ph ; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Trung ương oàn TNCS H Chí Minh; - Trung ương H i LHPNVN; - T ng c c An ninh (B Công an); - Ngân hàng Chính sách xã h i Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP; các V : TH, KTTH, NN, KG, VX, P, V.IV; - Lưu: Văn thư, NC (3b). A. 95
Đồng bộ tài khoản