Thông báo số 133/BXD-KHCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
3
download

Thông báo số 133/BXD-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 133/BXD-KHCN về việc hướng dẫn xây dựng phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, bão, lụt do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 133/BXD-KHCN

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 133/BXD-KHCN Hà n i, ngày 01 tháng 04 năm 2009 THÔNG BÁO T P HU N HƯ NG D N XÂY D NG PHÒNG CH NG VÀ GI M NH THI T H I DO THIÊN TAI, BÃO, L T Kính g i: ………………………………………………………………. Theo các s li u th ng kê, năm 2008 có 10 cơn bão ho t ng trên bi n ông, trong ó có 05 cơn bão nh hư ng t i t li n nư c ta. Cùng v i các t lũ l n, l c, s t l gây thi t h i n ng n v ngư i và tài s n: 473 ngư i ch t, 64 ngư i m t tích, 404 ngư i b thương; 4181 ngôi nhà b , s p, trôi, 338.503 ngôi nhà b ng p, hư h i, t c mái, t ng thi t h i ư c tính lên t i 13.301 t ng. M t khác, theo d Trung tâm D báo khí tư ng thu văn Trung ương, năm nay, di n bi n c a thiên tai, bão, lũ có kh năng ph c t p v i cư ng m nh. Không lo i tr kh năng s có nh ng cơn bão r t m nh b tr c ti p vào các ô th và i m dân cư nông thôn ven bi n. gi m thi u thi t h i do thiên tai, bão, lũ gây ra, B Xây d ng t ch c t p hu n: “Hư ng d n xây d ng phòng ch ng và gi m nh thi t h i do thiên tai, bão, l t”. Các n i dung t p hu n ch y u: - Các quy nh v xây d ng trong vùng nh hư ng c a thiên tai, bão l t. - Tác d ng c a gió bão lên công trình xây d ng và các gi i pháp thi t k , xây d ng nh m phòng tránh và gi m nh thi t h i. - Gi i thi u các thi t k i n hình, thi t k m u nhà trong vùng nh hư ng c a bão l t. i tư ng tham d t p hu n: - Cán b Lãnh o, cán b chuyên môn nghi p v ph trách công tác phòng ch ng bão l t c a UBND các c p, S Xây d ng, Ban phòng ch ng bão l t, B i biên phòng các T nh - Thành ph . - Cán b Lãnh o và cán b chuyên môn - nghi p v các ơn v tư v n, các ơn v xây l p thu c m i thành ph n kinh t . Th i gian và a i m t p hu n:
  2. Khoá t p hu n d ki n ti n hành trong 01 ngày vào tháng 5 năm 2009 t i TP Hà N i, TP à N ng và th xã Vĩnh Long (th i gian và a i m c th s thông báo sau). chuNn b cho l p t p hu n t k t qu , ngh các ơn v g i danh sách ăng ký tham d t p hu n trư c ngày 30/4/2009 v H c vi n Cán b qu n lý xây d ng và ô th (Phòng Qu n lý Khoa h c), km 10 ư ng Nguy n Trãi, Qu n Thanh Xuân, Hà N i, T: 04-8.546685, FAX: 04-5524718; 04- 8.546319; E-mail: bdcbnxd@vnn.vn Website: www.hocviencanboxd.edu.vn. T/L. B TRƯ NG V TRƯ NG V KHOA H C CÔNG NGH Nơi nh n : VÀ MÔI TRƯ NG - Như kính g i, - H c viên Cán b QL XD& T, - Lưu VP, V KHCN&MT. Nguy n Trung Hoà
Đồng bộ tài khoản