Thông báo số 136/2002/TB-VPCP v

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Thông báo số 136/2002/TB-VPCP v

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 136/2002/tb-vpcp v', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 136/2002/TB-VPCP v

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 136/2002/TB-VPCP Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2002 THÔNG BÁO C A VĂN PHÒNG CHÍNH PH S 136/2002/TB-VPCP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2002 K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N M NH C M V TH C HI N CƠ CH , CHÍNH SÁCH QU N LÝ S N XU T, L P RÁP VÀ NH P KH U LINH KI N XE HAI BÁNH G N MÁY Ngày 02 tháng 8 năm 2002, t i Hà N i, Phó Th tư ng Nguy n M nh C m đã h p đ nghe các B : Công nghi p, Tài chính và T ng c c H i quan báo cáo tình hình tri n khai th c hi n Quy t đ nh s 38/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c qu n lý s n xu t l p ráp và nh p kh u linh ki n xe máy và vi c quy t toán thu theo t l n i đ a hoá đ i v i s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy năm 2001 theo Thông báo s 99/TB-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2002 c a Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo và ki n ngh c a B Tài chính, B Công nghi p và T ng c c H i quan, Phó Th tư ng Nguy n M nh C m đã k t lu n như sau: 1. Yêu c u các B , ngành ch đ o th c hi n kh n trương và có hi u qu cơ ch , chính sách qu n lý s n xu t, l p ráp và nh p kh u linh ki n xe hai bánh g n máy năm 2002 theo đúng quy đ nh t i Quy t đ nh s 38/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph , không đ nh hư ng đ n ho t đ ng s n xu t, kinh doanh bình thư ng c a doanh nghi p. B Giao thông v n t i báo cáo Th tư ng Chính ph trư c ngày 15 tháng 8 năm 2002 v k t qu tri n khai các công vi c c a B đư c giao t i kho n 5 Đi u 1 Quy t đ nh s 38/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph . 2. Đ ng ý v i đ ngh c a B Tài chính v phương án phân b s lư ng b linh ki n xe hai bánh g n máy nh p kh u năm 2002 nêu t i đi m 1, Công văn s 77TC/TCT ngày 01 tháng 8 năm 2002. Giao B Thương m i ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan tri n khai th c hi n. 3. Cho phép doanh nghi p n thu nh p kh u b linh ki n xe hai bánh g n máy nh p kh u trong năm 2001 đư c giãn th i h n truy n p thu v i các đi u ki n sau: a. Doanh nghi p có s n thu ph i truy n p t 5 t đ ng tr lên và đư c B Tài chính ki m tra, xác nh n th c t không có kh năng tr n m t l n theo quy đ nh c a pháp lu t thu : b. Doanh nghi p ph i n p ngay ít nh t là 30% s thu còn n c a năm 2001 theo k ho ch tr n đã đư c B Tài chính ch p thu n.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c. Doanh nghi p không có nh ng vi ph m nêu t i các ti t c, d và đ đi m 1 Thông báo s 99/TB-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2002 c a Văn phòng Chính ph , thông báo k t lu n c a Th tư ng Chính ph v v n đ th c hi n chính sách n i đ a hoá xe hai bánh g n máy. d. V th i h n đư c giãn n thu năm 2001, n u vư t quá th i h n quy đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u, giao B trư ng B Tài chính th a u quy n Th tư ng Chính ph báo cáo xin phép U ban Thư ng v Qu c h i trư c khi th c hi n. 4. Giao B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các B : Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Giao thông v n t i, Tài chính, Thương m i và T ng c c H i quan nghiên c u, ban hành quy đ nh v xe hai bánh g n máy s n xu t trong nư c đư c mang thương hi u Vi t Nam (MADE IN VIET NAM) trư c ngày 31 tháng 8 năm 2002; t ch c ki m tra, đánh giá th c tr ng tình hình s n xu t xe hai bánh g n máy c a Công ty trách nhi m h u h n thương m i và công ngh (T&T), Công ty c ph n đ u tư s n xu t đ ng cơ, ph tùng và l p ráp ôtô, xe máy LISOHAKA, Công ty xu t nh p kh u và chuy n giao công ngh Vi t Nam (VIAGIMEX) mà U ban nhân dân các t nh H i Hưng, Hà Tây và Liên minh các H p tác xã Vi t Nam đ ngh đư c công nh n là xe mang thương hi u Vi t Nam, báo cáo Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Văn phòng Chính ph xin thông báo đ các cơ quan, đ a phương bi t, th c hi n. Nguy n Qu c Huy (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản