Thông báo số 1375/TB-DPMT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
4
download

Thông báo số 1375/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1375/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1375/TB-DPMT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 1375/TB-DPMT Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) n 17h00 ngày 30/7/2009 như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: Hi n nay, T ch c Y t th gi i (WHO) ã ng ng c p nh t s li u hàng ngày các trư ng h p dương tính ư c kh ng nh b i phòng xét nghi m vì s trư ng h p nhi m cúm A(H1N1) tăng quá nhanh m t s qu c gia. Theo thông báo c a Trung tâm d phòng và ki m soát d ch b nh Châu Âu (ECDC), n ngày 30/7/2009, toàn th gi i ã ghi nh n 175.785 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) t i 145 qu c gia/vùng lãnh th , trong ó có 1.116 trư ng h p t vong. Hi n nay, d ch ang di n bi n ph c t p t i m t s nư c nam bán c u nơi hi n gi là mùa ông như Australia, Newzeland, Chi Lê, Argentina. T i khu v c ông Nam Á, tình hình d ch ti p t c di n bi n ph c t p, s trư ng h p m c m i tăng nhanh, nhi u nư c ã ghi nh n t vong: Philippine (m c: 2668, t vong: 03); Singapore (m c: 1217, t vong: 05); Brunei (m c: 334, t vong: 01); Malaysia (m c: 1.266, t vong: 04); Lào (m c: 113, t vong: 01); Indonesia (m c: 444, t vong: 01). Thái Lan ã ghi nh n 8.879 trư ng h p dương tính, 65 ca t vong; B Y t nư c này ã xác nh n trư ng h p lây nhi m cúm A(H1N1) t m sang thai nhi u tiên. Hi n nay, nhi u trư ng h c, nhà tr t i Thái Lan và Malaysia ã b óng c a t m th i ngăn ch n s lây lan c a d ch cúm A(H1N1). 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Ngày 30/7/2009, Vi t Nam ã ghi nh n thêm 31 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), (mi n Nam: 09 ca, mi n B c: 12 ca, Tây Nguyên: 10 ca). Như v y, tính n 17h00 ngày 30/7/2009, Vi t Nam ã ghi nh n 794 trư ng h p dương tính, không có t vong. S b nh nhân ã ra vi n là 450; 344 trư ng h p còn l i hi n ang ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n, cơ s i u tr , giám sát c ng ng trong tình tr ng s c kh e n nh, không có bi n ch ng n ng.
  2. Ngày 25/7/2009, Th tư ng Chính ph ã ký Công i n s 1245/C -TTg yêu c u Ch t ch y ban nhân dân các c p, các B , ngành ch c năng tri n khai m t s bi n pháp c p bách nh m h n ch lây lan d ch trong c ng ng. Công i n nêu rõ, tình hình cúm A(H1N1) Vi t Nam ã chuy n sang giai o n lây lan trong c ng ng, do ó c h th ng chính tr và các phương ti n thông tin i chúng ph i tuyên truy n r ng rãi các bi n pháp phòng, ch ng toàn dân tham gia ch ng d ch. 3.Khuy n cáo c a B Y t : Hi n nay, tình hình d ch cúm A(H1N1) ti p t c di n bi n ph c t p, h n ch d ch lây lan trong c ng ng, B Y t khuy n cáo: 1.H c sinh, sinh viên, cán b , nhân viên công tác t i các trư ng h c ch ng theo dõi s c kho hàng ngày phát hi n tri u ch ng cúm. N u có bi u hi n cúm (s t, ho, au hong…) thì không n trư ng. ng th i gia ình thông báo cho Ban giám hi u, y t a phương ư c tư v n. 2.H c sinh, sinh viên, cán b , nhân viên công tác t i các trư ng h c n u phát hi n tri u ch ng cúm khi ang trư ng thì ư c cách ly vào phòng riêng, thông báo cho Ban giám hi u, cơ quan y t t i trư ng h c bi t và nên v nhà ngay 3.Nh ng ngư i ang công tác t i các công s , c bi t ngư i dân sinh s ng và làm vi c t i các khu v c t p trung ông ngư i như nhà máy, xí nghi p, khu công nghi p, ký túc xá...n u có bi u hi n cúm hay nghi ng b nh cúm thì c n ch ng cách ly và thông báo cho ơn v và y t cơ quan bi t ư c tư v n và h tr k p th i. 4.Nh ng ngư i m c b nh m n tính (b nh tim m ch, hen, lao ph i, ti u ư ng, béo phì, suy dinh dư ng, b nh nhân AIDS...), ph n mang thai, ngư i già, tr em c n ư c c bi t quan tâm t i tình tr ng s c kh e c a mình, tránh ti p xúc v i ngư i nghi ng m c b nh, khi có bi u hi n b nh c n n ngay cơ s y t ư c khám, ch a k p th i, h n ch bi n ch ng n ng và t vong. 5.M i ngư i dân t b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như: thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi. c bi t, tránh các bi n ch ng do s d ng thu c không úng cách, ngư i dân không nên t ý mua và s d ng thu c kháng vi rút (Tamiflu) khi chưa có ch nh c a cán b y t . 6.Khi có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, b /ban ngành liên quan, các nư c và các t ch c qu c t theo dõi sát tình hình, tri n khai các bi n pháp kh ng ch d ch, gi m thi u s lây lan và tác h i c a i d ch t i Vi t Nam.
  3. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản