Thông báo số 140/TB-UBDTMN

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
4
download

Thông báo số 140/TB-UBDTMN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 140/TB-UBDTMN về danh sách các trung tâm cụm xã được tiếp tục đầu tư xây dựng từ kế hoạch năm 2002 – 2005 do Ủy ban Dân tộc và Miền núi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 140/TB-UBDTMN

  1. U BAN DÂN T C VÀ MI N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NÚI NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 140/TB-UBDTMN Hà N i, ngày 12 tháng 3 năm 2002 THÔNG BÁO V DANH SÁCH CÁC TTCX Ư C TI P T C U TƯ XÂY D NG T K HO CH NĂM 2002 – 2005 Chương trình xây d ng trung tâm c m xã mi n núi vùng cao (g i t t là Chương trình TTCX) ã tri n khai ch o thí i m t năm 1996 và ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 35/TTg ngày 13/01/1997. Sáu năm qua, các ngành, các c p ã t p trung ch o, ng bào vùng dân t c mi n núi ã tích c c th c hi n, huy ng nhi u ngu n l c cho Chương trình; ã u tư 894 t ng (trong ó NSTW 404 t ng, NSÐP 490 t ng), kh i công xây d ng 474 TTCX, trong ó ã hoàn thành 68 TTCX. Nhi u công trình TTCX xây d ng xong ưa vào s d ng ã phát huy hi u qu thi t th c; TTCX th c s tr thành trung tâm kinh t , văn hoá, xã h i, có s c lan to , thúc Ny s phát tri n, làm thay i rõ r t b m t kinh t - xã h i các ti u vùng, t o ti n phát tri n thành th t , th tr n mi n núi trong nh ng năm t i. Tuy nhiên, t k t qu ki m tra, giám sát c a HÐDT c a Qu c h i, các B ngành trung ương, các a phương, Chương trình TTCX còn b c l nh ng t n t i: - T i Quy t nh 35/TTg ã xác nh: "giai o n 1997-2005 xây d ng kho ng 500 TTCX thu c vùng 3", nhưng n h t năm 2000, UBND các t nh ã phê duy t quy ho ch t ng quan xây d ng 954 TTCX; trong s 474 TTCX ã kh i công xây d ng ã có 98 trung tâm t t i các xã ngoài a bàn Chương trình 135. - Trong khi ngu n v n u tư t NSNN có h n, m t s a phương ã xây d ng m t s TTCX có quy mô n trên 10 t ng, có công trình không úng m c tiêu, i tư ng u tư c a Chương trình, m t s công trình kém hi u qu . T k ho ch năm 2001, Chương trình TTCX tr thành m t d án thành ph n c a Chương trình 135 theo n i dung Quy t nh 138/2000/QÐ-TTg ngày 29/11/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c h p nh t các d án ÐCÐC, h tr dân t c ÐBKK, TTCX vào Chương trình 135. Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i H i ngh sơ k t hai năm (1999-2000) th c hi n Chương trình 135: "Ð i v i các TTCX, c n ph i xác nh quy mô h p lý, b o m khai thác có hi u qu , c bi t là t p trung xây d ng TTCX cho các xã biên gi i." (Thông báo 44/TB-VPCP ngày 01/6/2001 c a Văn phòng Chính ph ), UBDT&MN ã hư ng d n các a phương ánh giá k t qu th c hi n d án TTCX n năm 2001, rà soát l i và xác nh nh ng TTCX ti p t c ư c xây d ng theo nguyên t c: Ch ti p t c u tư xây d ng các TTCX trong quy ho ch ư c duy t, có a i m t t i các xã thu c Chương trình 135, TTCX và t ng công trình trong TTCX có quy mô h p lý b o m hi u qu thi t th c.
  2. T ngày 05-20/12/2001, UBDT&MN ã ch trì, ph i h p v i các B : K ho ch và Ð u tư, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Tài chính, Kho b c Nhà nư c trung ương làm vi c v i Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 c a các t nh thu c Chương trình 135 ánh giá k t qu th c hi n và rà soát l i các TTCX. Sau khi th ng nh t v i các B ngành trên, UBDT&MN thông báo như sau: 1. T k ho ch năm 2002-2005, Ngân sách trung ương ch u tư xây d ng 432 trung tâm c m xã, trong ó chuy n ti p 297 trung tâm và xây d ng m i 135 trung tâm (có danh sách kèm theo) trên a bàn 49 t nh, 307 huy n thu c Chương trình 135. UBND các t nh có trách nhi m huy ng thêm ngu n l c t i ch và các ngu n v n khác u tư xây d ng các TTCX trên ây. Nh ng TTCX ã xây d ng d dang không có trong danh sách kèm theo Thông báo này, tuỳ theo yêu c u phát tri n KT - XH c p thi t c a a phương, UBND t nh quy t nh ti p t c u tư b ng NSÐP và các ngu n v n khác. 2. Trong 6 tháng u năm 2002, UBND các t nh thu c Chương trình 135 ph i hoàn thành vi c rà soát, i u ch nh l i quy mô c a các TTCX và t ng công trình c a TTCX cho phù h p, b o m hoàn thành các TTCX trên ây vào cu i năm 2005 và t t c các công trình các TTCX khai thác có hi u qu thi t th c. 3. Cơ ch qu n lý d án TTCX th c hi n theo Thông tư liên t ch s 666/2001 TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 23/8/2001 c a liên B : K ho ch và Ð u tư, UBDT&MN, Tài chính, Xây d ng v vi c hư ng d n qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng thu c Chương trình 135; Thông tư 867/2001/TT-UBDTMN ngày 05/11/2001 c a UBDT&MN hư ng d n th c hi n d án xây d ng TTCX thu c Chương trình 135. UBDT&MN - Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 Trung ương ngh các B ngành liên quan, UBND các t nh ch o th c hi n d án TTCX thu c Chương trình 135 t k ho ch 2002-2005 theo n i dung trên ây. B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C VÀ MI N NÚI Hoàng Ð c Nghi
  3. T NG H P K T QU TH C HI N D ÁN TRUNG TÂM C M XÃ TH C HI N N NĂM 2001 VÀ K HO CH NĂM 2002 – 2005 (Kèm theo Thông báo s 140/TB-UBDTMN ngày 12/3/2002) ơn v tri u ng Th c hi n n 2001 T 2002 - 2005 ( NSTW) S S S xã T nh TTCX Tv n Ts huy n 135 T ng Trong Ngoài ã D Trong ó Trong Ngoài Ch QH TH n S V n QH D s 135 135 HT Dang v n 2001 135 135 ti p 2001 TT 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 à Giang 9 142 47 33 25 8 1 32 38.335 17.548 25 99.238 25 0 24 uyên 5 58 44 44 23 21 0 44 143.383 7.000 12 35.150 12 0 12 uang ao B ng 11 137 47 18 17 1 5 13 44.424 8.739 24 115.887 24 0 13 ng Sơn 10 105 46 11 7 4 8 3 24.742 6.000 13 46.229 12 1 3 ào Cai 11 138 61 15 15 0 1 14 29.808 8.000 32 87.610 32 0 14 ên Bái 7 70 32 20 11 9 0 20 16.046 6.000 14 39.020 14 0 12 hái 3 36 12 7 6 1 0 7 18.525 4.000 9 40.000 9 0 6 guyên cK n 6 103 21 17 15 2 1 16 25.267 11.674 19 103.135 19 0 15 hú Th 6 50 20 10 9 1 2 8 15.031 5.000 10 37.948 10 0 8 nh Phúc 3 6 10 4 2 2 0 4 8.537 1.000 2 6.035 2 0 2 c Giang 4 44 15 10 10 0 5 5 20.162 6.000 6 30.484 6 0 5 u ng 7 35 16 11 9 2 0 11 13.500 3.500 9 37.117 9 0 9 nh i Phòng 1 3 3 2 1 1 1 1 7.500 0 0 0 0 0 0 nh Bình 1 3 3 3 1 2 1 2 7.180 1.000 0 0 0 0 0 oà Bình 10 93 25 12 7 5 0 12 13.993 3.775 19 80.239 19 0 7
  4. ơn La 9 85 53 23 17 6 1 22 26.142 7.000 18 91.600 18 0 15 ai Châu 8 120 58 15 14 1 3 12 26.572 7.865 15 27.910 14 1 11 hanh Hoá 12 102 40 13 10 3 2 11 29.810 9.810 17 55.000 17 0 9 gh An 10 114 30 18 17 1 2 16 20.500 7.500 16 41.970 15 1 16 à Tĩnh 4 25 8 8 3 5 1 7 15.164 4.000 3 9.959 2 1 3 u ng 6 36 15 9 9 0 2 7 12.415 5.550 8 37.649 8 0 7 nh u ng Tr 5 36 17 11 10 1 1 10 15.942 5.690 7 25.612 7 0 6 h a Thiên 5 32 9 5 5 0 1 4 12.883 4.000 5 17.907 5 0 4 u u ng 7 60 49 17 13 4 5 12 40.003 5.000 9 53.847 9 0 5 am u ng 8 57 12 9 7 2 2 7 22.524 5.000 9 41.380 9 0 6 gãi nh nh 8 28 13 10 9 1 5 5 15.588 4.750 2 8.000 2 0 2 hú Yên 3 19 12 9 7 2 1 8 17.200 4.000 4 12.975 4 0 4 hánh Hoà 3 14 5 3 2 1 2 1 9.280 996 1 4.500 1 0 0 nh 3 18 11 7 6 1 2 5 9.188 3.000 5 15.460 5 0 4 hu n nh 7 27 10 10 7 3 0 10 24.041 5.630 7 20.616 7 0 7 hu n kL k 17 56 22 11 10 1 5 6 17.600 4.500 16 30.260 13 3 6 a Lai 12 76 25 10 6 4 3 7 19.790 5.000 15 48.383 12 3 7 on Tum 6 51 16 6 6 0 0 6 16.240 5.340 11 38.760 11 0 6 âm ng 9 47 19 6 6 0 1 5 21.273 6.773 11 57.300 11 0 5 àra- 3 9 4 3 3 0 1 2 9.180 1.000 2 6.290 2 0 2 ũng tàu nh 5 38 13 9 7 2 1 8 11.893 5.000 7 43.960 7 0 6 hư c
  5. ây Ninh 5 19 6 1 1 0 0 1 4.003 1.000 3 18.397 3 0 1 ong An 5 19 5 1 1 0 0 1 4 23.870 4 0 1 n Giang 5 25 11 6 6 0 0 6 12.553 4.000 6 54.243 6 0 6 ng Tháp 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 10.000 2 0 0 ên Giang 10 33 17 5 5 0 0 5 14.000 6.700 7 52.601 7 0 5 à Vinh 7 38 15 7 7 0 0 7 8.362 3.500 7 41.214 7 0 7 c Liêu 4 23 10 2 2 0 0 2 1.855 1.855 4 5.173 4 0 2 óc Trăng 7 49 17 10 10 0 2 8 15.285 7.050 9 61.606 9 0 8 ng Nai 5 16 12 3 3 0 0 3 4.156 3.056 4 8.694 4 0 3 nh Long 2 3 4 3 3 0 0 3 1.500 1.500 1 8.095 1 0 1 n Thơ 2 2 3 2 2 0 0 2 1.000 1.000 0 0 0 0 0 nh 2 2 3 3 2 1 0 3 6.692 1.390 0 0 0 0 0 ương à Mau 7 15 6 2 2 0 0 2 5.000 3.000 3 25.000 3 0 2 g c ng 307 2.325 954 474 376 98 68 406 894.067 230.691 432 1.756.323 422 10 297 Ghi chú: c t ( 6) = (7 +8 ) = ( 9+10 ) - C t (13 ) = ( 15+16 ) = ( 17+18 )
Đồng bộ tài khoản