Thông báo số 142/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
2
download

Thông báo số 142/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 142/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo thành phố Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 142/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 142/TB-VPCP Hà N i, ngày 20 tháng 6 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH T I BU I LÀM VI C TR C TUY N V I LÃNH O THÀNH PH C N THƠ Ngày 10 tháng 6 năm 2008, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã ch trì cu c h p giao ban tr c tuy n v i Lãnh o thành ph C n Thơ. Cùng d có lãnh o các B , cơ quan: K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Công Thương, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe ng chí Ch t ch y ban nhân dân Thành ph báo cáo k t qu th c hi n phát tri n kinh t - xã h i 5 tháng u năm, gi i pháp tri n khai th c hi n nhi m v k ho ch nh ng tháng còn l i c a năm 2008 và ki n ngh gi i quy t m t s khó khăn, vư ng m c ti p t c th c hi n k ho ch năm 2008; ý ki n c a các B , cơ quan, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG: Th i gian qua, m c dù giá c trong nư c và qu c t có nh ng bi n ng l n, d ch b nh bùng phát, nhưng v i s n l c c a ng b , chính quy n và nhân dân Thành ph , kinh t 5 tháng u năm 2008 v n duy trì ư c t c tăng trư ng khá, giá tr s n xu t công nghi p tăng 15,82%, xu t khNu tăng 44,9%, thu ngân sách tăng 29,98%; các bi n pháp v ki m ch l m phát c a Chính ph ư c tri n khai nghiêm túc và bư c u ã có chuy n bi n tích c c; an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng. Thay m t Chính ph , Th tư ng bi u dương v nh ng k t qu mà Thành ph ã t ư c. II. NHI M V TRONG TH I GIAN T I: ph n u t và vư t các ch tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2008, Thành ph c n ti p t c ch o th c hi n t t Ngh quy t s 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph v các bi n pháp ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng; ng th i, có gi i pháp thi t th c k p th i tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c v cơ ch , chính sách t ch c th c hi n t t nhi m v k ho ch c a năm 2008. T p trung Ny m nh s n xu t nông, lâm, ngư nghi p, công nghi p; có bi n pháp h tr nh ng doanh nghi p trong vi c ti p c n các ngu n v n, th trư ng Ny m nh s n xu t kinh doanh; ti p t c rà soát c t gi m, ình hoãn nh ng công trình u tư chưa th c s c p bách, hi u qu th p t p trung v n cho các công trình c p bách, s m phát huy ư c hi u qu trên a bàn; qu n lý th t t t th trư ng, giá c , ch ng u cơ Ny giá lên cao gây tâm lý hoang mang cho xã h i như v a qua; quan tâm n an sinh xã h i, nh t là nh ng h gia ình chính sách, h nghèo, h g p khó khăn do thiên tai d ch b nh và giá c tăng cao; tăng
  2. cư ng các bi n pháp gi m thi u tai n n giao thông; k p th i n nh t ch c b máy theo Ngh nh s 13/2008/N -CP và s 14/2008/N -CP ngày 02 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh; Ny m nh c i cách hành chính, nh t là th t c hành chính; Ny m nh công tác phòng, ch ng tham nhũng và gi i quy t khi u n i, t cáo m b o an ninh, tr t t xã h i, n nh i s ng nhân dân. III. V M T S NGHN C A THÀNH PH : 1. V cơ ch , chính sách i v i Thành ph : a) V vi c ban hành Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr v xây d ng và phát tri n thành ph C n Thơ trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và thành ph C n Thơ nghiên c u, xây d ng k ho ch ti p t c th c hi n Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr , trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2008. b) V vi c tăng t ng m c dư n huy ng cho u tư phát tri n hàng năm t 30% lên 70%: Thành ph th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. c) V vi c h tr , b sung v n thành l p Qu u tư phát tri n thành ph C n Thơ: giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư nghiên c u, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. d) V vi c thành l p Vi n Khoa h c công ngh khu v c ng b ng sông C u Long: giao B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan xem xét, báo cáo Th tư ng Chính ph . ) V xây d ng Vùng kinh t tr ng i m ng b ng sông C u Long: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan nghiên c u xây d ng án, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. e) V Chương trình ch ng s t l Vùng ng b ng sông C u Long theo Quy ho ch th y l i ng b ng sông C u Long giai o n 2006 - 2010 và nh hư ng n năm 2020: giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các B : K ho ch và u tư, Tài chính nghiên c u, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. g) V vi c b sung vào Quy ho ch h th ng giao thông ư ng b Vi t Nam: tuy n ư ng cao t c M Thu n - ng Tháp - C n Thơ - Kiên Giang - Cà Mau; tuy n ư ng cao t c C n Thơ - An Giang - Phnômpênh (Campuchia) - Thái Lan là tuy n hành lang ông Tây th 2, k t h p v i tuy n ư ng Xuyên Á - Phnômpênh - Tây Ninh - thành ph H Chí Minh hình thành khu tam giác phát tri n: Phnômpênh - thành ph H Chí Minh - thành ph C n Thơ thu c ti u vùng sông Mêkông: giao B Giao thông v n t i nghiên c u, báo cáo Th tư ng Chính ph .
  3. h) V vi c b trí v n Ny nhanh ti n thi công các công trình h t ng k thu t tr ng i m c a Trung ương trên a bàn Thành ph : Trư ng i h c Y Dư c C n Thơ, nâng c p m r ng Qu c l 91, xây d ng ư ng n i Qu c l 91 v i tuy n Nam sông H u (tuy n 91C); s m kh i công các d án: ch nh tr lu ng nh An và khai thông kênh Quan Chánh b tàu trên 20.000 t n tr lên ra vào các c ng trên sông H u; nâng c p m r ng C m c ng C n Thơ: giao các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Y t , Giáo d c và ào t o, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét, gi i quy t theo thNm quy n. i) V vi c u tư giai o n 2 c ng Cái Cui: giao B Giao thông v n t i xem xét, gi i quy t; n u vư t thNm quy n thì báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. k) V vi c h tr các d án phát tri n h t ng t ngu n v n ODA, ưu tiên các d án nhóm A: giao B K ho ch và u tư ti p thu ngh c a Thành ph xem xét, x lý c th . l) V vi c b sung v n cho các công trình ư c u tư t ngu n v n trái phi u Chính ph cho c giai o n 2006-2010: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. V u tư các công trình, các d án c a Thành ph : a) V vi c nâng m c u tư xây d ng các B nh vi n chuyên sâu (th c hi n m c tiêu c a Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr ): Nhi ng, tâm th n, Lao và b nh ph i; các tuy n ư ng: Nguy n Văn C n i dài, ư ng Trà Nóc - Th i An ông - L B : giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan xem xét, báo cáo Th tư ng Chính ph . b) V vi c h tr v n (183 t ng) ti p t c thanh toán v n u tư xây d ng tr s y ban nhân dân qu n, huy n, xã, phư ng m i chia tách: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xem xét, x lý. c) V ngh chuy n t cơ ch cho vay l i sang c p phát toàn b v n ODA i v i các d án thoát nư c và x lý nư c th i: giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư nghiên c u, báo cáo Th tư ng Chính ph . d) V ngh b sung v n i u l cho các doanh nghi p 100% v n Nhà nư c t ngu n v n thu ư c do c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c ã giao n p v B Tài chính: giao B Tài chính nghiên c u, báo cáo Th tư ng Chính ph . e) V m t s ngh khác trong Báo cáo s 47/BC-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ: yêu c u các B , ngành liên quan ti p thu xem xét, x lý theo thNm quy n và tr l i cho Thành ph bi t. Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban nhân dân thành ph C n Thơ và các B , ngành liên quan bi t, th c hi n./.
  4. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Ban Ch o Tây Nam B ; - Thành y, H ND, UBND thành ph C n Thơ; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , Y t , Giao thông v n t i, Công Thương, Nông nghi p&PTNT, Lao ng - Thương Nguy n Xuân Phúc binh và Xã h i, Giáo d c và ào t o, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, N i v , Thông tin và Truy n thông, Văn hóa, Th thao và Du l ch; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - T ng công ty Hàng h i Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, TT T; các V : TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT, QHQT, NC; - Lưu: VT, P (5), 46
Đồng bộ tài khoản