Thông báo số 143/1999/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
2
download

Thông báo số 143/1999/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 143/1999/tb-vpcp về kết luận của phó thủ tướng nguyễn tấn dũng tại cuộc họp với ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại do văn phòng chính phủ ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 143/1999/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 143/1999/TB-VPCP Hà N i, ngày 21 tháng 7 năm 1999 THÔNG BÁO C A VĂN PHÒNG CHÍNH PH S 143/TB-VPCP NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 1999 V K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I CU C H P V I BAN CH O CH NG BUÔN L U VÀ GIAN L N THƯƠNG M I Ngày 15 tháng 7 năm 1999, Phó Th tư ng thư ng tr c Nguy n T n Dũng ã h p v i các thành viên Ban ch o ch ng buôn l u và gian l n thương m i ánh giá, ki m i m vi c th c hi n Ch th 853/1997/CT-TTg trong 6 tháng u năm 1999 và bàn gi i pháp ti p t c th c hi n trong th i gian t i. Sau khi nghe ng chí Phan Văn Dĩnh, Trư ng Ban ch o báo cáo và ý ki n phát bi u c a các thành viên, Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng k t lu n như sau: Trong 6 tháng qua, công tác ch ng buôn l u và gian l n thương m i ư c ti p t c tri n khai m t cách ng b , kiên trì và quy t li t, Ban ch o 853TW cũng như các B , ngành ch c năng và chính quy n các c p ã có nhi u c g ng, ti p t c t ch c th c hi n có hi u qu , tình hình buôn l u và gian l n thương m i gi m m nh i v i m t s m t hàng, có tác d ng tr c ti p n phát tri n s n xu t trong nư c, tăng thu ngân sách và góp ph n n nh t giá, giá c th trư ng. Tuy nhiên, tình hình hàng nh p l u vào nư c ta v n di n bi n ph c t p. Có nơi, có lúc, m t s m t hàng nh p l u v n gia tăng và phát sinh m t s m t hàng nh p l u m i ( ư ng, g o, tr ng gà, b t ng t, nư c gi i khát...). S dĩ có tình tr ng trên, nguyên nhân khách quan là do giá c m t s m t hàng các nư c khác quá r , trong khi giá các m t hàng này c a ta l i cao hơn. Nhưng v ch quan, ý th c trách nhi m trong ch o, t ch c th c hi n c a m t s a phương và B , ngành ch c năng chưa kiên quy t, tri t , cá bi t có nơi còn v quy n l i c c b , nh n th c l ch l c xem ây là bi n pháp tăng ngu n thu ngân sách và gi i quy t công ăn vi c làm, xoá ói gi m nghèo cho khu v c biên gi i mà không th c hi n nghiêm túc các ch trương, gi i pháp v ch ng buôn l u và gian l n thương m i, gây phương h i cho s n xu t trong nư c. phát huy t t k t qu ã t ư c, các B , ngành ch c năng và các c p chính quy n c n làm t t m t s vi c sau ây: 1. Ti p t c quán tri t sâu s c n i dung và ý nghĩa c a vi c th c hi n Ch th 853/1997/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph , xác nh ch ng buôn l u là cu c u tranh quy t li t chính là b o v công ăn vi c làm, t o ra thu nh p, c i thi n i s ng c a ngư i lao ng t i các cơ s s n xu t, phát tri n kinh t . Vì v y, c n quan tâm hơn n a vi c t ch c, ch o ph i h p ng b gi a các l c lư ng, làm t t công tác tuyên truy n, giáo d c, v n ng qu n chúng trong vi c ch ng buôn l u và gian l n thương m i. Ph i t o ư c s chuy n bi n cơ b n trong nh n th c, ngay trong n i
  2. b các cơ quan ch c năng và chính quy n a phương th c hi n t t công tác ch ng buôn l u và gian l n thương m i, nh m b o m n nh chính tr - xã h i. Vi c thông tin tuyên truy n các phương ti n thông tin i chúng ph i nêu gương nh ng ơn v làm t t, làm có k t qu , ng th i phê phán nh ng nơi làm chưa t t, các hành vi tiêu c c, phát huy nhân r ng và s a ch a kh c ph c. M t khác, ph i tuyên truy n m i ngư i nh n th c r ng, gi i pháp cơ b n ph i là n l c vươn lên, nâng cao năng su t, ch t lư ng, nâng cao s c c nh tranh c a n n kinh t , c a t ng m t hàng. Trư ng Ban ch o 853TW ph i có bi n pháp thông tin k p th i cho báo chí v tình hình, k t qu th c hi n ch ng buôn l u, nh t là c a các ơn v , a phương, a bàn tr ng i m. 2. Các B , ngành, a phương c n t p trung ch o Ny m nh s n xu t trong nư c, nâng cao ch t lư ng, hình th c, m u mã, h giá thành s n phNm, s c c nh tranh lành m nh i v i hàng ngo i nh p. Trư c m t c n có nh ng chính sách, cơ ch tài chính, thu ... các s n phNm s n xu t trong nư c (như ngành s n xu t ư ng, v t li u xây d ng, d t may...) có i u ki n n nh s n xu t, kh c ph c khó khăn, ti p t c vươn lên. 3. Vi c dán tem các m t hàng nh p khNu trong th i gian qua ã có tác d ng tích c c trong công tác qu n lý, góp ph n phát tri n s n xu t và nâng cao hi u qu công tác ch ng buôn l u. B Tài chính ch trì cùng các B , ngành liên quan s m t ch c t ng k t, ánh giá, rút kinh nghi m, ti p t c th c hi n và phát huy t t tác d ng c a bi n pháp này. - i v i án dán tem thu c lá nh p l u b t ch thu, Ban 853 Trung ương và T ng Công ty thu c lá Vi t Nam c n cân nh c, xem xét k . Trư c m t ti p t c cho tái xu t thu c lá nh p l u b t ch thu. ng viên k p th i các l c lư ng ch c năng, giao B Tài chính nghiên c u trình Th tư ng Chính ph cơ ch trích thư ng riêng i v i m t hàng này. 4. Các B , ngành, a phương c n ch o các l c lư ng ch c năng tăng cư ng ki m tra, ki m soát các khu v c tr ng i m biên gi i phía B c, mi n Trung và Tây Nam, tuy n bi n và th trư ng n i a. Trên cơ s cao trách nhi m và làm t t ch c năng c a t ng ngành, c n ph i có s ph i h p t t gi a các l c lư ng, t o i u ki n và h tr nhau hoàn thành nhi m v . - B Thương m i ch trì cùng B Công an, B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng và các ngành có liên quan làm t t công tác u tranh ch ng s n xu t và buôn bán hàng gi . - Vi c l p các Tr m ki m soát liên h p là th c hi n nhi m v ch ng buôn l u và gian l n thương m i, không ph i thu thu ; Vì v y, ph i ti p t c c ng c , ki n toàn các Tr m ki m soát liên h p ã thành l p, b o m không gây phi n hà, nhũng nhi u trong khi thi hành công v . Giao Trư ng Ban ch o 853TW thành l p ch t ki m soát liên h p t i c u S t b c qua kênh R ch Tràm (l c lư ng g m Công an và H i quan t nh Long An, Tây Ninh) 5. B Thương m i ch trì sơ k t, báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 9 năm 1999 v vi c th c hi n ch trương hàng i hàng th i gian qua, có bi n pháp u n n n
  3. k p th i các sai ph m, c bi t là i v i xe 2 bánh g n máy. Quá trình th c hi n, n u phát hi n có t ch c cá nhân vi ph m thì ph i x lý nghiêm, trư ng h p nghiêm tr ng chuy n các cơ quan pháp lu t xem xét. - Giao B Tài chính và T ng c c H i quan có ngay bi n pháp x lý nh m k p th i ngăn ch n tình tr ng gian l n thương m i qua giá hàng xu t, hàng nh p tr n thu xu t nh p khNu. 6. V m t s ki n ngh c th khác: - T ng c c H i quan hư ng d n c th thêm v tiêu chuNn hành lý mi n thu , quy nh rõ i v i các i tư ng xu t nh p c nh thư ng xuyên (nh t là xu t nh p c nh qua Lào, Trung Qu c, Campuchia), có bi n pháp ngăn ch n nh ng i tư ng l i d ng mang hàng hoá v i s lư ng l n. - i v i các s n phNm nh p l u b t ch thu, k c các lo i gi ng (h t, cây con...) nh t thi t ph i qua ki m d ch, ch cho s d ng khi ã qua ki m d ch và tiêu chuNn theo quy nh hi n hành. Riêng tr ng nh p l u b t ch thu cho phép bán. - B Tài chính ch o cơ quan tài chính các c p ôn c các ngành bàn giao nhanh s hàng hoá b t ch thu cho cơ quan tài chính t ch c t t vi c bán u giá. B Tài chính c n khNn trương bán s xe ô tô Móng Cái b t ch thu, và xu t s d ng s ti n bán ư c, t p trung u tư cho các xã nghèo. B Tài chính s m nghiên c u trình Th tư ng Chính ph vi c thu thu trư c b s xe hai bánh g n máy ư c mua i bán l i qua nhi u ch , b o m thu ư c thu nhưng không gây phi n hà cho dân, cùng v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn nghiên c u, xu t cơ ch trích thư ng t s ti n thu ư c do bán g , lâm s n khai thác, v n chuy n trái phép b t ch thu. Văn phòng Chính ph thông báo các b , ngành a phương bi t, th c hi n. oàn M nh Giao ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản