intTypePromotion=1

Thông báo số 143/KL-THDL

Chia sẻ: Nguyễn Liêm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
1
download

Thông báo số 143/KL-THDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 143/KL-THDL về kế hoạch ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở tại cơ quan Cục Kiểm lâm do Cục Kiểm lâm ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 143/KL-THDL

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CỤC KIỂM LÂM ---------- ------- Số: 143/KL-THDL Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ TẠI CƠ QUAN CỤC KIỂM LÂM Căn cứ Quyết định số 08/2007/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan tổ chức Nhà nước; Căn cứ Công văn số 203/BNN-KHCN ngày 09/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu sử dụng phần mềm mã nguồn mở; Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm; Theo đề nghị của Trưởng phòng Tin học, Dữ liệu, Cục trưởng Cục Kiểm lâm thông báo kế hoạch ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở tại cơ quan Cục Kiểm lâm với các nội dung như sau: I. MỤC TIÊU Giảm thiểu chi phí trong việc sử dụng sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin. II. NGUYÊN TẮC 1. Việc ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nội dung công việc văn phòng cho cán bộ, công chức cơ quan Cục Kiểm lâm. 2. Đối với các máy tính dùng phần mềm chuyên ngành chạy trên hệ điều hành có bản quyền Windows: Thực hiện việc mua bản quyền cho phần mềm chuyên ngành và hệ điều hành Windows; đồng thời sử dụng các phần mã nguồn mở cho các ứng dụng văn phòng trên máy đó. 3. Đối với máy tính phục vụ công tác văn phòng thông thường thì ứng dụng toàn bộ hệ thống phần mềm mã nguồn mở. 4. Các phần mếm mã nguồn mở được sử dụng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. III. NỘI DUNG 1. Năm 2008 Thực hiện các nhiệm vụ sau đây: - Tại Phòng Tin học, Dữ liệu:
  2. + Đưa thông tin về hệ thống phần mềm mã nguồn mở lên trang web Kiểm lâm (www.kiemlam.org.vn). + Cài đặt hệ thống phần mềm mã nguồn mở cho các máy tính tại phòng. + Cán bộ, công chức trong phòng thành thạo việc vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở. + Biên soạn đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm được ứng dụng. - Tại cơ quan Cục Kiểm lâm: + Mở lớp tập huấn sử dụng hệ thống mã nguồn mở cho các cán bộ, công chức trong cơ quan. + Cài đặt hệ thống mã nguồn mở cho các máy tính còn lại. 2. Năm 2009 Thực hiện các nhiệm vụ sau đây: - Cài đặt hệ thống phần mềm mã nguồn mở cho các máy chủ tại cơ quan Cục Kiểm lâm. - Chỉ đạo Kiểm lâm địa phương, Kiểm lâm vùng và Vườn Quốc gia trực thuộc thực hiện ứng dụng hệ thống mã nguồn mở. - Mở 03 lớp tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở (trong đó 02 lớp cho Kiểm lâm địa phương và 01 lớp cho Kiểm lâm vùng và Vườn Quốc gia). Địa điểm và thời gian cụ thể do lãnh đạo Cục quyết định. - Hướng dẫn kỹ thuật, giải pháp ứng dụng mã nguồn mở cho Kiểm lâm địa phương, Kiểm lâm vùng và Vườn Quốc gia trực thuộc. 2. Năm 2010 - Tiếp tục chỉ đạo Kiểm lâm địa phương, Kiểm lâm vùng và Vườn Quốc gia trực thuộc thực hiện ứng dụng hệ thống mã nguồn mở. - Tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch trình lãnh đạo Cục và Bộ. IV. KINH PHÍ Kinh phí cho việc thực hiện kế hoạch được lấy từ nguồn kinh phí thường xuyên của Cục Kiểm lâm hoặc huy động từ các nguồn kinh phí khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục. KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Trưởng các Phòng, Văn phòng, Đội của Cục, - Lãnh đạo Cục, - Vụ KHCN (b/c), - Lưu VT. Nguyễn Hữu Dũng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2