Thông báo số 146/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
3
download

Thông báo số 146/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 146/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 146/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 146/BC-BYT Hà N i, ngày 28 tháng 02 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 76) Ti p theo báo cáo s 75 ngày 27/02/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai như sau: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: T i Trung Qu c: Theo T ch c Y t Th gi i (WHO) ngày 27/02/2006: B Y t Trung Qu c ghi nh n 02 trư ng h p m c m i cúm A(H5N1): - Trư ng h p th nh t: B nh nhân n 9 tu i, s ng phía ông t nh Tri t Giang, kh i b nh ngày 10/02/2006 sau khi t i thăm ngư i thân t nh An Huy. T năm 2004 n nay t nh Tri t Giang chưa ghi nh n v d ch cúm trên gia c m. - Trư ng h p th hai: N công dân 26 tu i, s ng t nh An Huy, kh i b nh ngày 11/02/2006 sau khi có ti p xúc v i gia c m m c b nh. Các nhà ch c trách a phương ã kh ng nh gia c m ch t t i nhà hàng xóm b nh nhân ư c xét nghi m dương tính v i vi rút cúm A(H5N1). - Hi n nay c hai b nh nhân u trong tình tr ng nguy k ch. n nay, t i Trung Qu c ã có 14 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 08 trư ng h p t vong. T i Indonesia: Theo Thông báo T ch c Y t th gi i ngày 27/02/2006, B Y t Indonesia ã ghi nh n 01 trư ng h p m c m i cúm A(H5N1). B nh nhân n 27 tu i, s ng phía Tây t nh Java, kh i b nh ngày 13/02/2006 và t vong ngày 20/02/2006. Cu c i u tra ã xác nh có gia c m ch t t i gia ình hàng xóm trư c khi b nh nhân kh i b nh 4 ngày. n nay t i Indonesia ã ghi nh n 27 trư ng h p m c, trong ó có 20 trư ng h p t vong. 2. Tình hình trong nư c:
  2. Trong ngày 28/02/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). Tính t ngày 14/11/2005 n nay, ã hơn 3 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i. K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. Xây d ng k ho ch ph i h p v i các B , ngành liên quan tri n khai th c hi n chi n d ch V sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i trên ph m vi c nư c trong tháng 3/2006. T ch c th c hi n i m t i các t nh Hà Tây, Ti n Giang, Qu ng Nam. Thành l p các oàn cán b giám sát th c hi n chi n d ch t i các a phương. 3. Ti p t c phát hành các n i dung tuyên truy n, cu n “CNm nang phòng ch ng i d ch cúm ngư i” n t n xã phư ng. 4. Tăng cư ng t ch c ho t ng giám sát, tuyên truy n phòng, ch ng d ch b nh Xuân – Hè. Ti p t c ph i h p v i các cơ quan Thông t n và báo chí tuyên truy n nhân dân v s d ng gia c m s ch, có ngu n g c, không b b nh, có ki m i m c a cơ quan thú y và m b o v sinh cá nhân, tăng cư ng ki m tra giám sát s d ng gia c m, phòng d ch b nh có th x y ra b t c khi nào. 5. Các t nh lân c n Hà N i (Hà Tây, Hà Nam, B c Ninh, H i Dương, Vĩnh Phúc và Hưng Yên) tăng cư ng giám sát phòng ch ng d ch, không d ch x y ra và lây lan vào Hà N i Trong th i gian i H i ng X 6. Báo cáo chi ti t trình Th tư ng Chính ph v tình hình mua s m trang thi t b , thu c, hoá ch t, phương ti n phòng, ch ng d ch t I, chuNn b k ho ch mua s m t II. 7. ChuNn b báo cáo ho t ng Y t d phòng cho oàn cán B Y t i ki m tra công tác Y t và d phòng ch ng d ch t i các t nh Qu ng Ninh, H i Phòng, Vĩnh Phúc, Phú Th , Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Hoà Bình. 8. Tri n khai k ho ch xây d ng D án Lu t phòng, ch ng các b nh truy n nhi m. 9. Tri n khai các quy trình thành l p Ban tư v n chuyên môn v an toàn sinh h c c a B Yt . B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n.
  3. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản