Thông báo số 147/TB-VPCP

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Thông báo số 147/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 147/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về Dự thảo đề án tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông quốc gia đến năm 2010 và Dự thảo đề án lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 147/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 147/TB-VPCP Hà N i, ngày 08 tháng 08 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C NGUY N SINH HÙNG T I CU C H P BÀN V D TH O ÁN TĂNG CƯ NG M B O TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG QU C GIA N NĂM 2010 VÀ D TH O ÁN L P L I TR T T HÀNH LANG AN TOÀN Ư NG B Ngày 01 tháng 8 năm 2007, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã ch trì cu c h p bàn v d th o án Tăng cư ng m b o tr t t an toàn giao thông qu c gia n năm 2010 và d th o án L p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b do B Giao thông v n t i trình. Cùng d cu c h p có i di n lãnh o các B : Giao thông v n t i, Công an, K ho ch và u tư, Tư pháp, Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Văn hóa-Thông tin (nay là B Thông tin và Truy n thông), Giáo d c và ào t o, y ban An toàn giao thông Qu c gia và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe lãnh o B Giao thông v n t i báo cáo và ý ki n c a lãnh o các B tham d h p, Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: Trong th i gian ng n B Giao thông v n t i ã ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u, xây d ng D th o án Tăng cư ng m b o tr t t an toàn giao thông qu c gia n năm 2010, trên cơ s ó Chính ph ã ban hành Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 v m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông; ng th i B Giao thông v n t i cũng ã xây d ng D th o án L p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b là m t c g ng l n. Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP c a Chính ph t ư c nh ng k t qu trư c m t cũng như lâu dài, B Giao thông v n t i ph i h p v i các cơ quan liên quan ti p t c th c hi n m t s nhi m v sau ây: 1. Căn c Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP, B Giao thông v n t i ph i h p v i các B , ngành có liên quan tri n khai k ho ch hành ng th c hi n các vi c c th cho t t; ng th i có văn b n ôn c, ch o các a phương có k ho ch c th th c hi n các gi i pháp nêu t i Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP và các ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 145/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2007 v sơ k t công tác b o m an toàn giao thông 6 tháng u năm 2007 và tri n khai Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP và báo cáo Ban Bí thư có ch o các c p y ng th c hi n Ngh quy t này. 2. B Giao thông v n t i ti p thu ý ki n cu c h p, b sung, hoàn ch nh d th o án Tăng cư ng m b o tr t t an toàn giao thông qu c gia n năm 2010. Trên cơ s ó xây d ng Chi n lư c m b o tr t t an toàn giao thông qu c gia n năm 2020 trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh.
  2. 3. Các công vi c c n th c hi n l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b ã ư c nêu c th trong Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph , cho nên, trư c m t B Giao thông v n t i ph i h p v i các cơ quan liên quan ch o các cơ quan ch c năng t ch c gi i quy t d t i m tình tr ng vi ph m hành lang an toàn ư ng b theo tinh th n Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP. Giao B Giao thông v n t i khNn trương xây d ng K ho ch tri n khai vi c L p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b trình Th tư ng chính ph xem xét, quy t nh trong tháng 9 năm 2007. Văn phòng Chính ph xin thông báo B Giao thông v n t i và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, Phó TTg Nguy n Sinh Hùng; - Các B : Giao thông v n t i, Tư pháp, Tài chính, Xây d ng, K ho ch và u tư, Công an, Tài nguyên và Môi trư ng, Thông tin và Truy n thông, Giáo d c và ào t o; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguy n Qu c Huy Nguy n Qu c Huy, Ki u ình Th , các V : KTTH, NC, P, TH, Website Chính ph ; - Lưu VT, CN (3)
Đồng bộ tài khoản