Thông báo số 148/TB-VPCP

Chia sẻ: Tạ Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Thông báo số 148/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 148/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực chính phủ về dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 148/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ----- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 148/TB-VPCP Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ DỰ ÁN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC GIA Ngày 05 tháng 6 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp về Dự án Trung tâm Hội trợ Triển lãm Quốc gia. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân; đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (chủ đầu tư) báo cáo, ý kiến của các đại biểu tham dự, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận như sau: 1. Việc xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia hiện đại, có quy mô lớn là rất cần thiết, vừa là nơi quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam, vừa là nơi xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; cần xây dựng ít nhất hai Trung tâm lớn: một ở Hà Nội, một ở Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần khẩn trương xem xét, có ý kiến cụ thể về vị trí quy hoạch xây dựng Trung tâm Hội trợ Triển lãm Quốc gia nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch của Thủ đô Hà Nội mới mở rộng. 3. Trên cơ sở xác định vị trí quy hoạch xây dựng, sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 4. Không đưa Công trình Xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vào danh mục các công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trung tâm Hội trợ Triển lãm Việt Nam (chủ đầu tư) và các các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - TTg CP, các PTTg; - Các Bộ: VHTT&DL, KH&ĐT, XD, TC; - UBND thành phố Hà Nội; - Trung tâm HCTL Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, ĐP, TH, TTĐT; - Lưu: VT, KGVX, (5), DVT 27 Trần Quốc Toản
Đồng bộ tài khoản