Thông báo số 15/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Thông báo số 15/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 15/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về việc tiến độ thực hiện đảm bảo giao thông dự án các cầu trên QL1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 15/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 15/TB-BGTVT Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P V VI C TI N TH C HI N M B O GIAO THÔNG D ÁN CÁC C U TRÊN QL1 Ngày 09/01/2008 t i B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p v ti n th c hi n m b o an toàn giao thông d án khôi ph c các c u trên QL1 - Giai o n III. Cùng tham d có các cơ quan: V KH T, V KHCN, Thanh tra B , C c Giám nh & QLCL CTGT; C c ư ng b Vi t Nam và Ban QLCDA18 là các cơ quan ư c giao qu n lý d án. Sau khi nghe Lãnh o C c BVN, Lãnh o Ban QLCDA18 báo cáo ti n th c hi n và ý ki n c a các cơ quan d h p, Th trư ng k t lu n và ch o th c hi n như sau: Hi n tr ng m t s c u c a d án r t y u, nguy cơ x y ra s c khá cao, c bi t trong d p T t khi lưu lư ng và t i tr ng xe tăng r t cao. Tuy nhiên, th i gian v a qua vi c phân nh trách nhi m và ph i h p qu n lý, th c hi n m b o an toàn giao thông trong quá trình thi công còn chưa ch t ch và r t th ng. Sau khi có ý ki n ph n ánh c a oàn i bi u Qu c h i t nh Sóc Trăng, c a UBATGT T nh, c a T ng C c C nh sát và các Văn b n và Công i n ch o c a B GTVT thì C c BVN và Ban QLCDA18 m i tri n khai th c hi n. m b o an toàn giao thông trong th i gian t i, B yêu c u các cơ quan th c hi n ngay nh ng n i dung sau: 1. i v i Ban QLCDA18: Ngay sau cu c h p này, c ngay oàn công tác g m Lãnh o Ban và các cán b qu n lý, cán b k thu t vào hi n trư ng cùng Tư v n thi t k , Tư v n giám sát, ki m tra chi ti t hi n tr ng các c u do Ban ph trách, lên phương án gia c , s a ch a, m b o an toàn giao thông, l p, ký các biên b n, b n v … ch o thi công ngay. V ngu n v n: N u trong h sơ m i th u không có thì cho phép s d ng ngu n kinh phí d phòng c a d án. 2. i v i C c BVN: Ngày 10/01/2008 c cán b có thNm quy n vào hi n trư ng ki m tra cùng T ng Giám c Khu QL B7, Giám c các Công ty qu n lý & SC B liên quan, l p phương án gia c , s a ch a m b o an toàn giao thông các c u. ây là công vi c c p bách nên cho phép các ơn v v a thi t k phương án v a thi công và cho phép C c BVN ư c giao cho ơn v qu n lý t i ch thi công. Trong trư ng h p c n thi t cho phép C c BVN giãn ti n thi công các công trình không c p bách khác t p trung l c lư ng thi công gia c , s a ch a các c u này.
  2. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh các v n vư t thNm quy n, C c BVN và Ban QLCDA18 liên h tr c ti p (b ng i n tho i v i Th trư ng Ngô Th nh c) xin ý ki n ch o gi i quy t. 3. M t l n n a, B GTVT nh n m nh t m quan tr ng và c p bách c a công vi c m b o an toàn giao thông i v i các c u c a d án và kh ng nh trách nhi m chính v t ch c i u ti t m b o an toàn giao thông thu c C c BVN. B yêu c u C c BVN l p ngay các ch t kh ng ch t i tr ng thư ng tr c t i các c u; Ban QLCDA18 ph i h p ch t ch v i C c BVN th c hi n t t các nhi m v nêu trên. 4. Giao C c Giám nh & QLCL CTGT theo dõi vi c tri n khai th c hi n t i các c u c a Ban QLCDA18. - Giao Thanh tra B theo dõi vi c tri n khai th c hi n t i các c u c a C c BVN (ngày 15/01/2008 tr c ti p vào hi n trư ng ki m tra). - V KH T, V KHCN có trách nhi m theo dõi, giúp các cơ quan ơn v tri n khai th c hi n khi có yêu c u. Trên ây là ý ki n k t lu n c a Th trư ng Ngô Th nh c t i cu c h p. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v bi t và tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TT Ngô Th nh c ( b/c); - TT Lê M nh Hùng ( b/c); - Các cơ quan d h p; - Lưu VT, CG (3). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản