Thông báo số 1531/TB-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Thông báo số 1531/TB-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1531/TB-BNV về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của bộ do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1531/TB-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1531/TB-BNV Hà N i, ngày 26 tháng 05 năm 2009 THÔNG BÁO V VI C TH C HI N CH THÔNG TIN BÁO CÁO C A B Ngày 08 tháng 5 năm 2009, Văn phòng Chính ph có công văn s 2962/VPCP-TH v vi c g i báo cáo v Văn phòng Chính ph (xin g i kèm). Theo ó, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các T p oàn kinh t , T ng công ty 91 g i báo cáo nh kỳ (tháng, quý, sáu tháng, năm) v Văn phòng Chính ph trư c ngày 25 hàng tháng (báo cáo tháng), trư c ngày 25 tháng cu i quý (báo cáo quý). i v i báo cáo 6 tháng, báo cáo năm, Văn phòng Chính ph s có hư ng d n riêng. V vi c này, B trư ng có ý ki n ch o như sau: - T ch c các cu c h p giao ban tháng, quý c a B trư c ngày 25 hàng tháng. - Các ơn v g i báo cáo công tác tháng, quý v Văn phòng B trư c ngày 20 hàng tháng t ng h p báo cáo, g i Văn phòng Chính ph theo úng th i h n yêu c u. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo các ơn v bi t, th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Lãnh o B ( b/c); - Các ơn v thu c, tr c thu c B ; - Lưu: VT, TP (TH-TK). Nguy n Xuân Bình
Đồng bộ tài khoản