Thông báo số 1569/TB-BTP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
25
lượt xem
3
download

Thông báo số 1569/TB-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1569/TB-BTP về việc kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp giao ban lãnh đạo bộ ngày 19 tháng 5 năm 2008 do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1569/TB-BTP

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1569/TB-BTP Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HÀ HÙNG CƯỜNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN LÃNH ĐẠO BỘ NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2008 Ngày 19 tháng 5 năm 2008, cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ đã được tiến hành dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hà Hùng Cường. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng Hoàng Thế Liên, Đinh Trung Tụng; lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Con nuôi quốc tế và các đồng chí Thư ký Lãnh đạo Bộ. Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng báo cáo tóm tắt kết quả công tác trong thời gian từ ngày 28/4 - 18/05/2008, ý kiến của các đồng chí dự họp và phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã kết luận như sau: 1. Phân công đồng chí Hoàng Thế Liên chỉ đạo Vụ Hành chính tư pháp chuẩn bị Công văn gửi Bộ Công an liên quan đến việc tổng kết thực hiện Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA về cấp phiếu lý lịch tư pháp, làm cơ sở cho việc triển khai xây dựng Dự án Luật Lý lịch tư pháp; tiếp tục hoàn thiện dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch, Nghị định số 79/2007/NĐ- CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, sớm ký ban hành; chỉ đạo xem xét toàn diện đề xuất việc phân cấp in ấn biểu mẫu giấy tờ hộ tịch, trước mắt chỉ đạo Nhà xuất bản Tư pháp khẩn trương tổ chức đấu thầu việc in biểu mẫu hộ tịch để tháo gỡ khó khăn cho địa phương; chủ trì cuộc họp liên ngành lấy ý kiến đóng góp cho Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp, những vấn đề các ngành có ý kiến khác nhau thì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; chỉ đạo Trường Đại học Luật Hà Nội gấp rút hoàn thiện Đề án xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành Trường trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật và tổ chức họp Ban chỉ đạo để lấy ý kiến các ngành. 2. Phân công đồng chí Đinh Trung Tụng chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan theo đúng quy định; chỉ đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm chỉnh sửa Tờ trình, Dự thảo Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trong tháng 5/2008; chỉ đạo Vụ Pháp luật Dân sự, kinh tế, phối hợp với các đơn vị chức năng của Toà án nhân dân tối cao hoàn thiện Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng kết việc thi hành Luật Phá sản năm 2004.
  2. 3. Cục Con nuôi quốc tế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Quy chế đối ngoại, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ; báo cáo Lãnh đạo Bộ một cách đầy đủ về diễn biến, tình hình các vấn đề liên quan đến việc hợp tác trong lĩnh vực con nuôi với Hoa Kỳ; thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này và chuẩn bị báo cáo bằng văn bản cho Thủ tướng Chính phủ. 4. Giao Vụ Tổ chức cán bộ, phối hợp với các đơn vị liên quan sớm hoàn thành danh mục các vị trí công tác cần chuyển đổi trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (hoàn thành trước ngày 01/7/2008); chuẩn bị ý kiến giải trình với Bộ Nội vụ để đề nghị đưa ra khỏi danh mục vị trí công tác cần chuyển đổi đối với công chứng viên và đấu giá viên; chuẩn bị nội dung cuộc họp Ban cán sự (tiến hành vào tuần từ 26 - 31/5/2008); chuẩn bị nội dung và tài liệu cần thiết để Ban cán sự Bộ làm việc với Ban Tổ chức Trung ương (dự kiến tổ chức trong tuần từ 26 - 31/5/2008). 5. Giao Cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ làm việc với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan về công tác cán bộ của Thi hành án thành phố Hà Nội. 6. Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ nghiên cứu, đề xuất phương án xây nhà công vụ trên diện tích đất của Bộ tại phố Đội Cấn để góp phần giải quyết khó khăn, bức xúc về chỗ ở cho một số công chức trẻ của Bộ; tiến hành thẩm định về giá thuê trụ sở làm việc theo phương án đề xuất của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, xác định nguồn chi cho việc thuê trụ sở làm việc, báo cáo Lãnh đạo Bộ trong tuần từ 26/5 đến 01/6. 7. Giao Văn phòng Bộ sớm triển khai xây dựng Nhà tiếp công dân trong khuôn viên cơ quan Bộ; tiếp tục đôn đốc Nhà xuất bản Tư pháp và Cục Trợ giúp pháp lý tìm địa điểm thuê để chuyển đơn vị ra ngoài trụ sở cơ quan Bộ. 8. Giao Vụ Hợp tác quốc tế chuẩn bị Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Campuchia tại Việt Nam và xin ý kiến chỉ đạo về việc ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Campuchia. 9. Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, nhất là trong việc chuẩn bị các dự án, đề án văn bản của Bộ phải trình cơ quan có thẩm quyền (tiến độ thực hiện trong tháng 5/2008 vẫn rất chậm). Trên đây là kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ ngày 19 tháng 5 năm 2008, Văn phòng xin thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG - Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng (để b/c); - Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện); - Trung tâm Tin học (để đưa tin lên Cổng thông tin điện tử);
  3. - Lưu: VT, BTK. Nguyễn Duy Lãm
Đồng bộ tài khoản