Thông báo số 160/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
27
lượt xem
4
download

Thông báo số 160/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 160/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 160/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 160/TB-VPCP Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH QU NG NINH VÀ T P OÀN CÔNG NGHI P THAN - KHOÁNG S N VI T NAM Trong các ngày 27 n 28 tháng 6 năm 2008, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã i ki m tra tình hình s n xu t, kinh doanh than t i các m than trên a bàn t nh Qu ng Ninh và làm vi c v i lãnh o t nh Qu ng Ninh, T p oàn Công nghi p Than - Khoáng s n Vi t Nam (TKV). Tham d bu i làm vi c có lãnh o các B : Tài nguyên và Môi trư ng, Công Thương, K ho ch và u tư, Giao thông v n t i, Công an, Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a lãnh o T p oàn Công nghi p Than - Khoáng s n Vi t Nam, c a y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh và ý ki n c a các cơ quan liên quan, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã có ý ki n k t lu n như sau: 1. ánh giá chung a) K t qu t ư c: - Qua 2 tháng th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 109/TB-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph , m c dù còn g p nhi u khó khăn v ngu n l c nhưng ng b , chính quy n t nh Qu ng Ninh ã ch o quy t li t các cơ quan ch c năng c a T nh ki m tra, x lý nghiêm theo quy nh c a pháp lu t các vi ph m; ng th i ph i h p t t v i các B , ngành liên quan và TKV tri n khai các nhi m v ư c Th tư ng Chính ph giao. - Các B , ngành theo nhi m v ư c giao ã ph i h p t t v i a phương và TKV ban hành các văn b n hư ng d n trong vi c c p gi y phép khai thác than, ch o vi c d ng xu t khNu than qua ư ng ti u ng ch và m t s cơ ch qu n lý ngu n than trôi n i, ki m tra các h tiêu th than cu i ngu n,...Bư c u ã i u tra làm rõ các sai ph m liên quan n các t ch c, cá nhân x lý theo quy nh c a pháp lu t. - TKV ã th y rõ trách nhi m trong vi c x y ra tình tr ng khai thác, kinh doanh than trái phép th i gian v a qua; ã cùng v i t nh Qu ng Ninh th ng nh t, ký k t K ho ch ph i h p th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph ; H i ng qu n tr TKV ã h p và thông qua Ngh quy t tuân th quá trình thanh tra, ki m tra, giám sát c a các cơ quan ch c năng qu n lý nhà nư c, các t ch c chính tr xã h i trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t; TKV và các ơn v tr c thu c ã t ch c ki m i m và
  2. x lý nghiêm các ơn v , cá nhân có sai ph m trong qu n lý liên quan n vi c khai thác, v n chuy n và kinh doanh than trái phép, ã ình ch khai thác than c a Công ty C ph n u tư - Thương m i và D ch v ; ng th i duy trì s n xu t than theo hư ng tích c c áp ng nhu c u c a n n kinh t . Nhìn chung, k t qu bư c u t ư c là ã cơ b n l p l i ư c tr t t trong vi c khai thác, s n xu t, v n chuy n và kinh doanh than trên a bàn t nh Qu ng Ninh; an ninh tr t t ư c l p l i, các t n n xã h i và tai n n lao ng, tai n n giao thông gi m áng k , ã d n l y ư c lòng tin c a nhân dân i v i các c p y ng và chính quy n a phương. b) M t s t n t i: Bên c nh nh ng k t qu bư c u t ư c, trong quá trình th c hi n, ng b , chính quy n t nh Qu ng Ninh và các B , ngành c n kh c ph c m t s t n t i, như: vi c rà soát, xác nh ranh gi i và c p Gi y phép khai thác các m còn ch m; chưa có phương án c th cho vi c gi i t a s lư ng than còn t n ng trên các b n bãi và phương án x lý ngu n than trôi n i; vi c khai thác các b n, bãi còn tùy ti n, chưa có quy ho ch c th ; chưa x lý ư c các phương ti n, thi t b c a cá nhân và ơn v s d ng trong khai thác, v n chuy n than trái phép; công tác hoàn nguyên môi trư ng chưa áp ng ư c yêu c u, làm nh hư ng n i s ng c a nhân dân và c nh quan môi trư ng;... 2. Nhi m v th i gian t i Yêu c u trong th i gian t i ph i th c hi n quy t li t, ng b các gi i pháp l p l i tr t t trong vi c khai thác, s n xu t, v n chuy n và kinh doanh than trên a bàn t nh Qu ng Ninh m t cách b n v ng, không tái di n tình hình như th i gian qua. Các B , ngành, t nh Qu ng Ninh và TKV c n t p trung ch o, ti p t c th c hi n úng ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 109/TB-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph và m t s vi c c th sau: a) B Tài nguyên và Môi trư ng: - KhNn trương hoàn thành vi c xác nh ranh gi i cho t ng m trên cơ s k t h p v i công tác quy ho ch m , quy ho ch các c m dân cư, không dân cư sinh s ng trong khu v c khai trư ng c a m ; thNm nh ánh giá tác ng môi trư ng cho t ng m . - Nghiên c u vi c c p Gi y phép khai thác m cho phù h p v i cơ ch t ch c ho t ng c a TKV, m b o úng các quy nh c a pháp lu t; trên cơ s ó ch ng ph i h p v i B Công Thương, y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh và TKV s m hoàn thành vi c c p Gi y phép khai thác m theo úng ti n ra; - L p phương án i u tra, tìm ki m, thăm dò các vùng khoáng s n than ngoài ranh gi i m ã giao cho các ơn v c a TKV ph c v cho Quy ho ch phát tri n ngành Than Vi t Nam n năm 2015, nh hư ng n năm 2025, trình Th tư ng Chính ph . b) B Công Thương:
  3. - KhNn trương hoàn thi n Quy ho ch phát tri n ngành Than Vi t Nam n năm 2015, nh hư ng n năm 2025, trình Th tư ng Chính ph trong tháng 7 năm 2008. - S m ban hành Quy t nh qu n lý ngu n than trôi n i do dân thu nh t các bãi sông su i, bãi th i; báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu ki m tra s d ng than c a các h cu i ngu n. - Ch ng ánh giá nhu c u s d ng than n i a, trên cơ s ó xây d ng phương án s n xu t và k ho ch cân i than cho các h s n xu t, xây d ng k ho ch xu t khNu than phù h p. c) B Tài chính: Ph i h p v i y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh, B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan nghiên c u cơ ch , chính sách t o ngu n thu l i cho t nh Qu ng Ninh t ngu n l i khai thác than nh m u tư h th ng k t c u h t ng kinh t - xã h i, c i thi n môi trư ng trên a bàn t nh Qu ng Ninh. d) B Công an: Ch ng tri n khai, ch o công an các t nh lân c n và các l c lư ng: B i Biên phòng, H i quan truy quét nh ng ph n t liên quan n khai thác, v n chuy n, kinh doanh than trái phép l p h sơ x lý theo pháp lu t. KhNn trương i u tra, làm rõ vi c tiêu th than trái phép, không úng m c ích s d ng c a m t s ơn v mua than cu i ngu n, x lý th t nghiêm minh các t p th và cá nhân vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. ) y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh: - Ti p t c v n ng qu n chúng nhân dân, tuyên truy n ph bi n pháp lu t trong vi c b o v tài nguyên than. - Ti p t c ch o các cơ quan ch c năng và chính quy n a phương c a T nh th c hi n nghiêm Thông báo s 109/TB-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph . - Ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, B Công Thương và TKV trong vi c th c hi n Chi n lư c, Quy ho ch ngành than. - T o m i i u ki n B Tài nguyên và Môi trư ng, T p oàn TKV hoàn thành s m vi c xác nh ranh gi i m và c p Gi y phép khai thác m theo ti n ra. - Ph i h p v i các B , ngành và TKV x lý theo quy nh s than và các phương ti n v n t i, xe máy v n chuy n khai thác than b thu gi v a qua. - Ti p t c ki m tra, phát hi n nh ng t ch c, cá nhân khai thác than trái phép và s m ưa m t s v án ra xét x công khai. - Ph i h p và ôn c TKV quy ho ch l i h th ng các bãi ch a và b n xu t than n i a s m phê duy t.
  4. - Ch o ki m i m trách nhi m c a các t ch c, cá nhân liên quan xNy ra tình hình khai thác, v n chuy n, kinh doanh than trái phép trên a bàn trong th i gian v a qua, báo cáo Th tư ng Chính ph . e) T p oàn Công nghi p Than - Khoáng s n Vi t Nam: - T p trung s n xu t b o m kh i lư ng, ch t lư ng than theo k ho ch ra; c bi t quan tâm công tác chăm lo, c i thi n i s ng cán b , công nhân viên ngành than; chú tr ng công tác ki m tra, giám sát vi c th c hi n quy trình, quy ph m an toàn lao ng, ki m tra và làm t t công tác phòng ch ng mưa bão, b o v môi trư ng, hoàn nguyên, hoàn th nh ng khu v c k t thúc khai thác ho c khai thác trái phép; tăng cư ng công tác ki m tra, b o v ranh gi i m , ph i h p v i các cơ quan a phương th c hi n t t "K ho ch ph i h p gi a y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh và TKV v s n xu t kinh doanh than và các gi i pháp x lý n n khai thác, ch bi n, v n chuy n than trái phép trên a bàn T nh". - Ch o, ôn c các ơn v thành viên ch ng rà soát, ki m tra và ph c h i l i các m c gi i ã ư c giao và khNn trương hoàn thi n h sơ xin c p l i Gi y phép khai thác theo hư ng d n c a C c a ch t và Khoáng s n. - Ki m tra, ôn c các ơn v thành viên khai thác than th c hi n nghiêm vi c b o v môi trư ng; l p Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng t ng m , trình c p có thNm quy n xem xét, phê duy t theo quy nh hi n hành. - Ch ng ph i h p v i B Giao thông v n t i, y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh l p quy ho ch các bãi ch a than và các b n xu t than phù h p v i m c ích s d ng và b o m các yêu c u v môi trư ng, trình y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh phê duy t. - Ph i h p v i y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh t ch c linh ho t vi c mua than trôi n i do dân thu nh t ngoài ranh gi i m , m b o quy n l i c a ngư i dân; nghiên c u kh năng mua ho c thuê l i m t s thi t b c a các doanh nghi p, cá nhân ph i d ng l i vì khai thác than trái phép theo giá th a thu n. 3. V ngh c a TKV - V vi c giao TKV toàn b b than Qu ng Ninh: Yêu c u B Tài nguyên và Môi trư ng và TKV th c hi n theo úng quy nh c a Lu t Khoáng s n. -V ngh cho phép các công ty thành viên thu c TKV t th a thu n s d ng s n phNm và d ch v c a nhau không b t bu c ph i u th u: yêu c u TKV th c hi n theo quy nh hi n hành; trư ng h p vư ng m c, vư t thNm quy n gi i quy t, TKV báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh c th . - V giá bán than cho i n: giao B Tài chính nghiên c u, xu t l trình c th . - Giao B Công Thương ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u ngh c a TKV v vi c t m d ng c ph n hóa các doanh nghi p thành viên c a TKV và vi c ưa than vào danh m c m t hàng c quy n, trình Th tư ng Chính ph trong tháng 7 năm 2008.
  5. Văn phòng Chính ph thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Ban Bí thư ( b/c); - TTg, các PTTgCP; - Văn phòng TW ng; - Các B : Công Thương, Tài nguyên và Môi trư ng, K ho ch và u tư, Qu c phòng, Công an, Tài chính, Giao thông v n t i; - UBND t nh Qu ng Ninh; - T p oàn CN Than-Khoáng s n VN; - VPCP: BTCN, các PCN, TT T; các V : TH, KTTH, KNTN, Văn Tr ng Lý MDN, P; - Lưu: VT, KTN (5). 32
Đồng bộ tài khoản