intTypePromotion=3

Thông báo số 161/TB-VPCP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
4
download

Thông báo số 161/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 161/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn về việc bảo đảm vốn đầu tư cho các dự án điện cấp bách do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 161/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 161/TB-VPCP Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I CU C H P BÀN V VI C B O MV N U TƯ CHO CÁC D ÁN I N C P BÁCH Ngày 3 tháng 7 năm 2008, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì h p v i lãnh o các cơ quan: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Văn phòng Chính ph , Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam, Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam, Ngân hàng Công thương Vi t Nam và T p oàn i n l c Vi t Nam v vi c cân i v n u tư cho các d án i n. Sau khi nghe báo cáo c a T p oàn i n l c Vi t Nam, ý ki n c a các cơ quan và ơn v liên quan, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i có ý ki n như sau: ti p t c tri n khai th c hi n các d án i n năm 2008 và các năm ti p theo, các B , ngành, các ngân hàng thương m i liên quan và T p oàn i n l c Vi t Nam c n ch ng, h p tác ch t ch hơn x lý nh ng vư ng m c, khó khăn v v n th c hi n các d án i n, tuy t i không ch m, dãn, d ng thi công các d án i n quan tr ng và c p bách, c th : 1. i v i T p oàn i n l c Vi t Nam: a) Xác nh th t ưu tiên các d án i n ưa vào v n hành trong các năm 2008, 2009 và 2010; trên cơ s ó, l p k ho ch gi i ngân theo t ng tháng g i các ngân hàng thương m i ch ng b trí và gi i ngân v n áp ng ti n c a t ng d án; b) Trư c ngày 11 tháng 7 năm 2008, àm phán v i các Ngân hàng Thương m i thương th o v lãi vay c a các h p ng tín d ng ã ký và các h p ng tín d ng ã ư c gi i ngân; c) Ti p t c àm phán v i các ngân hàng thương m i ký h p ng tín d ng cho các d án: Sơn La, Hu i Qu ng, B n Chát, Uông Bí m r ng 2, ... và lư i i n ng b ; d) Ti p t c th c hi n các bi n pháp chuy n i cơ c u ngu n v n các d án th y i n như: huy ng v n u tư tr c ti p nư c ngoài; ti p t c c ph n hóa các doanh nghi p thu c T p oàn; ng ng u tư các công trình ngoài lĩnh v c i n t p trung v n t có cho các d án i n,... nh m gi m s c ép v v n i v i các ngân hàng thương m i. 2. i v i các ngân hàng thương m i:
  2. a) Xem xét cho phép T p oàn i n l c Vi t Nam ư c mi n ký qu khi m L/C thanh toán c a h p ng nh p khNu thi t b khi T p oàn có s dư trên g i t i ngân hàng; b) Ch ng ph i h p v i T p oàn i n l c Vi t Nam trong vi c àm phán và hoàn t t các th t c ký các h p ng tín d ng trư c ngày 18 tháng 7 năm 2008; ng th i, th c hi n vi c gi i ngân v n y , k p th i cho các d án theo k ho ch gi i ngân v n hàng tháng c a T p oàn i n l c Vi t Nam, trư c h t t p trung gi i ngân d t i m kh i lư ng th c hi n ã có phi u giá còn t n ng n ngày 01 tháng 7 năm 2008. 3. Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam: trong khi ch gi i quy t th t c th ch p, ti p t c ư c gi i ngân các kho n vay tín d ng ưu ãi cho di dân tái nh cư và ch t o cơ khí th y công trong nư c không nh hư ng n ti n c a các d án. 4. Giao Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam: a) Ch o các ngân hàng thương m i ký k t các h p ng tín d ng v i T p oàn i n l c Vi t Nam và ki m tra vi c th c hi n các h p ng này; ng th i, có bi n pháp h tr và x lý k p th i nh ng vư ng m c liên quan n v n cho các d án i n, k c b ng ti n Vi t Nam và ngo i t , t o i u ki n các ơn v th c hi n t t h p ng tín d ng và k ho ch u tư các d án i n vào v n hành năm 2008 và các năm ti p theo; b) Ch o ki m tra, làm rõ và báo cáo Th tư ng Chính ph v vi c các T p oàn kinh t , T ng công ty nhà nư c ã rút ti n g i trư c h n t các ngân hàng thương m i nhà nư c, gây nh hư ng n vi c b o m các ngu n v n cho vay c a các ngân hàng. 5. B Tài chính: a) KhNn trương ban hành cơ ch cho vay l i i v i kho n vay 400 tri u USD t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam theo ch o c a Th tư ng Chính ph ; b) S m th c hi n vi c c p b o lãnh cho h p ng vay c a D án th y i n Sông Tranh 2 b o m th i h n hi u l c c a h p ng; 6. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính b trí v n x lý d t i m s v n còn l i chưa b trí cho D án th y i n Qu ng Tr và D án c p i n thôn buôn 5 t nh Tây Nguyên trong năm 2008. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các PTTg CP; - Các B : CT, TC, KH& T; - Ngân hàng Nhà nư c VN; - Các ngân hàng: Phát tri n VN, Ngo i thương VN, Công thương VN, u tư và Phát tri n VN, NN&PTNT VN;
  3. - T p oàn i n l c VN; - /C Thái Ph ng Nê, Phái viên TTgCP; - VPCP: BTCN, các PCN, TT T, các V : KTN, TKBT; Văn Tr ng Lý - Lưu: VT, KTTH (3b). 30

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản