intTypePromotion=3

Thông báo số 162/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Thông báo số 162/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 162/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp báo cáo đầu kỳ dự án đầu tư nâng cấp tuyến Sông Thao từ Việt Trì - Lào Cai do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 162/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 162/TB-BGTVT Hà N i, ngày 23 tháng 4 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P BÁO CÁO U KỲ D ÁN U TƯ NÂNG C P TUY N SÔNG THAO T VI T TRÌ - LÀO CAI Ngày 14/4/2009, t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p Báo cáo u kỳ D án u tư nâng c p tuy n sông Thao t Vi t Trì - Lào Cai. Tham gia cu c h p g m có i di n lãnh o và chuyên viên các ơn v tham mưu c a B : V KH T, V Tài chính, V QHQT, V KHCN, V V n t i, C c QLXD&CLCTGT, C c ư ng th y n i a Vi t Nam (ch u tư), Ban QLDA TN ; Công ty C ph n TVTKXD giao thông th y - tư v n l p D án (có danh sách kèm theo). Sau khi nghe C c TN Vi t Nam và Công ty C ph n TVTKXD giao thông th y trình bày Báo cáo u kỳ D án u tư Nâng c p tuy n sông Thao t Vi t Trì - Lào Cai, ý ki n c a các i bi u d h p, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: V cơ b n, nhu c u v n t i b ng ư ng b t Vi t Trì - Lào Cai n năm 2020 áp ng tương i. Trong th i gian qua, ngành ư ng th y n i a chưa ư c u tư úng m c so v i th c t và xu th phát tri n nhu c u v n t i th y. Do ó, vi c u tư tuy n v n t i th y sông Thao t Vi t Trì - Lào Cai m t cách hoàn ch nh là r t c n thi t nh m khai thác dòng sông v i y ý nghĩa v v n t i th y, ph c v dân sinh, khai thác tài nguyên nư c. Ch u tư và ơn v tư v n ã có s u tư nghiên c u, chuNn b Báo cáo u kỳ khá t t, tuy nhiên qua các ý ki n óng góp cho th y D án ư c u tư có hi u qu , yêu c u Ch u tư, tư v n l p D án c n t p trung th c hi n m t s vi c sau: 1. Vi c nâng c p tuy n sông nh m m t ph n thúc Ny thông thương hàng hóa v i Trung Qu c, góp ph n gi i t a năng l c v n t i khi có s c v ư ng b , ư ng s t. V n t i hàng r i trên tuy n ch y u là qu ng, tư v n c n nghiên c u c th v n này vì kh i lư ng qu ng v n t i là khá l n, có phù h p v i vi c xà lan tr ng t i nh i trên tuy n hay không. 2. Tư v n c n c p nh t các s li u n năm 2008 v kinh t , xã h i c a khu v c nghiên c u sát v i tình hình phát tri n; b sung các tài li u a ch t, th y văn, khí h u. T nh ng i u ki n ó, ti n hành tính toán chính xác nhu c u v n t i c a các lo i
  2. hình ư ng b , ư ng s t, ư ng th y, tính toán i tàu và phương án ch nh tr cho tuy n lu ng h p lý. Tham kh o, c p nh t thêm các h ng m c u tư có liên quan trong d án phát tri n GTVT khu v c ng b ng B c B . 3. V b trí các công trình u m i: tư v n c n làm rõ tính h p lý v vi c b trí a i m xây d ng âu, p. S phân chia sông thành các o n b trí âu, p c n d a trên c tính dòng sông ch không b trí theo a gi i hành chính t ng a phương. C n có lý lu n khoa h c, rõ ràng t i sao l i xây d ng p; xem xét b trí p v i s lư ng h p lý; h n ch t i a s lư ng p c n xây d ng; ưa ra m t s phương án k thu t v b trí âu, p, kè m hàn; so sánh ưu như c i m gi a các phương án, ưa vào báo cáo gi a kỳ xem xét, ch n l a phương án t i ưu, hài hòa gi a kinh t và k thu t. Chú ý n phương án không c n xây d ng các công trình u m i mà ch ti n hành n o vét, phá á c i t o lu ng vì th i gian tàu qua âu lâu, ph thu c nhi u vào vi c v n hành, dâng và h m c nư c trong âu; khi ti n hành s a ch a âu thì v n t i th y trên tuy n s b ngưng tr . 4. C n chú ý tính toán kh năng thoát lũ c a dòng sông khi ti n hành xây d ng p; tính toán, d báo t c b i l ng và bi n pháp n o vét bùn l ng t i khu v c phía thư ng lưu các p. 5. V b trí các kè m hàn: s n nh c a lu ng và các bãi b i sau khi xây d ng kè ch nh tr c n tính toán t ít nh t 15 năm. Lưu ý k t h p bi n pháp kè b gi n nh b và c bi t gi n nh k t c u n n móng ư ng t nh l ch y giáp b sông. 6. Tư v n c n nghiên c u thêm vi c làm p k t h p a m c tiêu như khai thác th y i n nh ; ti n hành v n t i a phương th c n i vùng, liên vùng và quá c nh sang Trung Qu c. 7. Sau khi hoàn thành báo cáo gi a kỳ, yêu c u Ch u tư và tư v n g i cho các a phương có tuy n sông i qua và các B : TNMT, NN & PTNT, KHCN l y ý ki n trư c khi ti n hành t ch c h p. N u c n thi t t ch c h i th o, m i chuyên gia các ngành; có th m i thêm chuyên gia nư c ngoài l y ý ki n nh m t o s ng thu n trong và ngoài ngành và nâng cao hi u qu u tư c a D án. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n./. TL. B TRU NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n : - B trư ng ( b/c); - TTr Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, KH T (03). Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản