intTypePromotion=3

Thông báo số 162/TB-VPCP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
74
lượt xem
4
download

Thông báo số 162/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 162/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 162/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 162/TB-VPCP Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH LAI CHÂU Trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2008, t i t nh Lai Châu, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã i thăm các công trình xây d ng: c u Pá Uôn, Th y i n b n Chát, a i m xây d ng công trình Th y i n Lai Châu và làm vi c v i lãnh o t nh Lai Châu. Cùng thăm và làm vi c v i Phó Th tư ng có ng chí Thái Ph ng Nê, Phái viên c a Th tư ng Chính ph và i di n lãnh o các B , cơ quan: Xây d ng, Công Thương, Văn phòng Chính ph , T p oàn i n l c Vi t Nam. T i bu i làm vi c, sau khi nghe lãnh o t nh Lai Châu báo cáo tình hình kinh t - xã h i sau 4 năm chia tách t nh, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i t nay n năm 2010 và m t s ngh c a T nh, ý ki n c a các B , cơ quan, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG: T u năm 2008 n nay, m c dù g p nhi u khó khăn như thiên tai, d ch b nh, tình hình giá c nhi u lo i v t tư hàng hóa tăng cao, nhưng ng b , chính quy n và ng bào các dân t c t nh Lai Châu ã n l c ph n u vư t qua m i khó khăn, thách th c, t k t qu khá ng u trên h u h t các lĩnh v c kinh t , văn hóa, xã h i; an ninh, chính tr , tr t t , an toàn xã h i ư c gi v ng; i s ng nhân dân t ng bư c ư c c i thi n.T nh ã t p trung m i ngu n l c xây d ng k t c u h t ng kinh t - xã h i; cơ c u kinh t chuy n d ch theo hư ng tích c c, phát huy t i a l i th kinh t c a khNu; Ny m nh phát tri n s n xu t hàng hóa (khoáng s n, xi măng, b t gi y, chè, cao su...), t p trung u tư các d án có th m nh là th y i n, góp ph n b o m an ninh năng lư ng và an ninh ngu n nư c cho qu c gia. II. NHI M V TRONG TH I GIAN T I: T p trung th c hi n t t Ngh quy t s 10/2008/NQ-CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph v các bi n pháp ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng; rà soát các công trình, d án s d ng v n ngân sách nhà nư c, trái phi u Chính ph ; c t gi m, ình hoãn nh ng d án chưa th c s c p bách, hi u qu th p; i v i nh ng công trình ư c xác nh ti p t c u tư, T nh c n t p trung ch o Ny nhanh ti n v a th c hi n ư c m c tiêu ki m ch l m phát, v a th c hi n ư c m c tiêu phát tri n b n v ng; ti p t c tuyên truy n v n ng, Ny nhanh hơn n a công tác di dân tái nh cư vùng lòng h công trình thu i n Sơn La và các công trình th y i n khác c a T nh, m b o th c hi n úng k ho ch ã ra;
  2. k p th i tháo g các khó khăn, vư ng m c t i các khu, i m di dân tái nh cư, m b o n nh i s ng và s n xu t cho các h dân t i nơi m i. III. V M T S NGHN C A T NH 1. V ngh s m phê duy t i u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th di dân tái nh cư d án th y i n Hu i Qu ng, B n Chát: T p oàn i n l c Vi t Nam khNn trương l y ý ki n c a các B , ngành liên quan và UBND các t nh: Lai Châu, Sơn La b sung, hoàn ch nh Quy ho ch t ng th , trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. V chuy n v n k p th i ph c v chương trình tái nh cư theo k ho ch: giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, T p oàn i n l c Vi t Nam, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam khNn trương xem xét, b trí v n m b o úng ti n . 3. V i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên, nhiên li u và v t li u xây d ng, T nh th c hi n theo Thông tư s 09/2008/TT-BXD ngày17/4/2008 c a B Xây d ng. 4. V áp d ng chính sách b i thư ng, h tr và tái nh cư D án th y i n Lai Châu như ã th c hi n t i d án th y i n Sơn La: ng ý v nguyên t c, T p oàn i n l c Vi t Nam ph i h p v i y ban nhân dân t nh Lai Châu th c hi n theo quy nh. 5. V thông báo chính th c v i T nh phương án cos ng p và ti n th c hi n D án th y i n Lai Châu: giao T p oàn i n l c Vi t Nam khNn trương xem xét, gi i quy t và ph i h p v i T nh trong công tác l p Quy ho ch t ng th b i thư ng, di dân, tái nh cư D án Th y i n Lai Châu. 6. V nâng c p toàn tuy n ư ng t nh l 127 (t ng s 90 km, hi n nay m i có ch trương u tư 34 km u): ng ý v nguyên t c, giao T nh l p d án; B K ho ch và u tư xu t ngu n v n th c hi n. 7. V chính sách h tr các doanh nghi p u tư vào a bàn mi n núi c bi t khó khăn trong các lĩnh v c nông, lâm, ngư nghi p, trong ó có chương trình phát tri n cây cao su trên a bàn T nh: giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xem xét, xu t cơ ch ; i v i chương trình phát tri n cây cao su trên a bàn T nh: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o T p oàn Cao su Vi t Nam xem xét, b trí v n th c hi n. 8. V phê duy t b sung khu công nghi p Mư ng So - huy n Phong Th vào Quy ho ch phát tri n các khu công nghi p Vi t Nam n năm 2015, nh hư ng n năm 2020: giao B Công Thương xem xét, b sung và trình duy t theo quy nh. 9. V u tư xây d ng Nhà máy s n xu t xi măng công su t 1 tri u t n/năm t i t nh Lai Châu: ng ý v nguyên t c, vi c xây d ng Nhà máy s n xu t Xi măng trên a bàn T nh ã có trong Quy ho ch, giao B Xây d ng ch o T p oàn xi măng Vi t Nam khNn trương tìm ngu n v n th c hi n, ph c v xây d ng công trình Th y i n Lai Châu và các công trình xây d ng khác, góp ph n vào s nghi p phát tri n kinh t - xã h i c a T nh.
  3. 10. V u tư ư ng dây 110kv t th xã Lai Châu vào th tr n Mư ng Tè - huy n Mư ng Tè và xây d ng 2 tr m bi n áp 110kv t i khu công nghi p Mư ng So - huy n Phong Th và th tr n Mư ng Tè: giao B Công Thương ch o T p oàn i n l c Vi t Nam xem xét, gi i quy t. 11.V k ho ch u tư h th ng lư i i n trên a bàn T nh các công trình th y i n v a và nh có th u n i v i h th ng lư i i n qu c gia: giao T p oàn i n l c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i T nh và các ch u tư xem xét, gi i quy t. 12. V b trí v n u tư cho T nh hoàn thành m c tiêu n năm 2010 t 100% s xã có i n và 80% s h dân có i n theo Quy t nh s 87/2006/Q -TTg ngày 20/4/2006 c a Th tư ng Chính ph : giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xem xét, gi i quy t. 13. V cho phép i u ch nh giá i v i công trình lư i i n Re2 ( u tư b ng ngu n v n c a ADB): giao B Công Thương ch trì, ph i h p v i B Tài chính xem xét, gi i quy t theo quy nh. 14. V nh ng i m qu ng nh l không n m trong Quy ho ch phân vùng thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng c a qu c gia: ng ý v nguyên t c, cho phép T nh ư c qu n lý, c p phép kh o sát, thăm dò và khai thác, ch bi n theo quy nh hi n hành. 15. V cho phép T nh ư c c p phép, khai thác t n thu nh ng i m m n m dư i cos ng p nư c ho c b nh hư ng c a các công trình th y i n trên a bàn T nh: B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xem xét, gi i quy t theo hư ng giao cho T nh qu n lý và u tư theo quy nh hi n hành. 16. V t m ng 300 t ng trong năm 2008 u tư xây d ng các công trình tr ng i m c a th xã Lai Châu và 2 th tr n Tam ư ng, Phong Th : giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xem xét gi i quy t, th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 130/TB-VPCP ngày 20/6/2007 c a Văn phòng Chính ph . 17. V u tư tuy n ư ng Pa T n - Mư ng Tè: giao B K ho ch và u tư xem xét, b trí v n cho T nh s m kh i công D án, theo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 130/TB-VPCP ngày 20/6/2007 c a Văn phòng Chính ph . 18. V u tư B nh vi n a khoa t nh quy mô 300 giư ng b nh: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xem xét, b trí v n T nh th c hi n theo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo 130/TB-VPCP ngày 20/6/2007 c a Văn phòng Chính ph . 19. Giao Văn phòng Chính ph ôn c các B , cơ quan liên quan chuNn b trình Qu c h i thông qua D án Th y i n Lai Châu, chuNn b Báo cáo tác ng môi trư ng c a D án này. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan và y ban nhân dân t nh Lai Châu bi t, th c hi n./.
  4. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các PTTg CP; - Ban Ch o Tây B c; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Công Thương, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng; - y ban Dân t c; Nguy n Xuân Phúc - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - T p oàn i n l c Vi t Nam; - T p oàn Cao su Vi t Nam; - TU, H ND, UBND t nh Lai Châu; - VPCP: BTCN, các PCN, TT T; các V : TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT; - Lưu: VT, P (5), Nh (40b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản