Thông báo số 163/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Thông báo số 163/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 163/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 163/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 163/TB-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 4 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT, CH TNCH UBATGTQG H NGHĨA DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH HÀ GIANG Ngày 03/04/2008, t i Văn phòng B GTVT, B trư ng B GTVT, Ch t ch y ban An toan giao thông qu c gia H Nghĩa Dũng ã có bu i làm vi c v i Lãnh o t nh Hà Giang v các v n liên quan n lĩnh v c GTVT trên a bàn t nh. Tham d bu i làm vi c, v phía t nh Hà Giang có các ng chí Ch t ch UBND t nh, Giám c S Giao thông v n t i t nh Hà Giang. V phía B GTVT có các ng chí i di n lãnh o: V K ho ch u tư, C c Giám nh và QLCLCTGT, Văn phòng B GTVT. Sau khi nghe báo cáo tình hình giao thông v n t i c a t nh Hà Giang, ý ki n c a ng chí Ch t ch UBND t nh và các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã th ng nh t v i các ng chí Lãnh o t nh Hà Giang k t lu n như sau: 1. V ngh m r ng tuy n tránh Qu c l 2 - Tuy n tránh th xã Hà Giang – Qu c l 2 ã ư c UBND t nh Hà Giang chuNn b u tư và l p d án. ngh UBND t nh Hà Giang b sung h th ng ư ng gom hai bên ư ng khi quy ho ch các khu ô th u n i vào tuy n tránh Qu c l 2. - V ngu n v n: Hi n nay chưa có i u ki n b trí ngu n v n th c hi n d án. gi i quy t v n v v n th c hi n d án th c hi n m t trong hai phương án sau: + Trư ng h p chuy n tuy n tránh Qu c l 2 thành ư ng ô th c a th xã Hà Giang, UBND t nh Hà Giang báo cáo Chính ph th c hi n u tư d án. B GTVT ng h và ph i h p v i UBND t nh báo cáo Chính ph xem xét, quy t nh. + Trư ng h p gi nguyên là ư ng qu c l ph i ch v n trái phi u Chính ph . 2. V công tác b o m an toàn giao thông ngh UBND t nh Hà Giang ti p t c ch o tri n khai Ngh quy t 32/2007/NQ-CP và Ngh quy t s 05/2008/NQ-CP c a Chính ph , c bi t chú ý tăng cư ng tuyên truy n, giáo d c ngư i tham gia giao thông ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông, kiên quy t cư ng ch , x ph t các hành vi vi ph m nh m tăng cư ng ý th c cho ngư i tham gia giao thông. Th c hi n tri t các bi n pháp b o m an toàn giao thông, gi m thi u tai n n giao thông. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT và t nh Hà Giang tri n khai th c hi n./.
  2. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - BT. H Nghĩa Dũng ( b/c); - TTr Nguy n H ng Trư ng (-nt-); - T nh y, H ND, oàn BQH & UBND t nh Hà Giang; - S GTVT Hà Giang; - Lưu: VT, TH (B). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản