Thông báo số 167/T2006/B-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
30
lượt xem
1
download

Thông báo số 167/T2006/B-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 167/T2006/B-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 167/T2006/B-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 167/2006/TB-VPCP Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2006 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C CHÍNH PH NGUY N SINH HÙNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH SÓC TRĂNG Ngày 21 tháng 9 năm 2006, Phó Th tư ng Thư ng tr c Chính ph Nguy n Sinh Hùng ã thăm và làm vi c v i lãnh o t nh Sóc Trăng. Cùng d có i di n các B , cơ quan: K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban Ch o Tây Nam B và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe Ch t ch y ban nhân dân t nh Sóc Trăng báo cáo tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 9 tháng u năm, ư c th c hi n năm 2006, d ki n k ho ch năm 2007 và m t s ki n ngh c a t nh; ý ki n c a lãnh o các B , cơ quan, Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG Trong th i gian qua, tình hình kinh t - xã h i c a t nh Sóc Trăng ã có nh ng chuy n bi n tích c c, tăng trư ng GDP bình quân giai o n 2001-2005 t 10,25%/năm, năm 2006 t 12,8%, bình quân u ngư i là 8,6 tri u ng; cơ c u kinh t chuy n d ch úng hư ng, t tr ng nông nghi p gi m t 56,98% năm 2005 xu ng 49,04% năm 2006. Các m t văn hóa – xã h i có nhi u ti n b ; các ch trương, chính sách c a Nhà nư c v xóa ói gi m nghèo, phát tri n cơ s h t ng nông thôn, gi i quy t vi c làm, chính sách v i ng bào dân t c Khmer ư c th c hi n t t. Qu c phòng, an ninh ư c gi v ng. Tuy nhiên, Sóc Trăng v n là m t trong nh ng t nh nghèo nh t vùng ng b ng sông C u Long, GDP bình quân u ngư i b ng 70% bình quân chung c a c nư c. Kinh t c a T nh ch y u v n là s n xu t nông nghi p, t l h nghèo còn khá cao (năm 2005 là 28,7%, năm 2006 là 25,54%), t l h nghèo trong ng bào dân t c Khmer còn cao hơn (41 – 42%); k t c u h t ng kinh t - xã h i còn th p kém, h th ng giao thông chưa áp ng yêu c u phát tri n, cơ s trư ng, l p h c, b nh vi n còn thi u; kh năng huy ng ngu n l c t các thành ph n kinh t còn h n ch , c bi t là u tư nư c ngoài. Sóc Trăng c n c g ng r t nhi u phát tri n theo k p m t b ng chung c nư c. II. NNH HƯ NG PHÁT TRI N TRONG TH I GIAN T I T nh c n t p trung gi i quy t t t m t s v n sau: Ny nhanh chuy n d ch cơ c u kinh t , gi m t tr ng nông nghi p m i năm 5%, t i năm 2010, t tr ng công nghi p và d ch v cao hơn nông nghi p. T p trung ch o
  2. gi i quy t ng b các v n v phát tri n nông nghi p, nông thôn, nông dân theo hư ng tăng cư ng ch bi n, nâng cao ch t lư ng s n phNm nông nghi p xu t khNu, m r ng chăn nuôi, tr ng cây công nghi p, nuôi tr ng th y s n theo quy ho ch. Ph n u gi m t l h nghèo ( c bi t gi m t l h nghèo trong ng bào Khmer m i năm t 7 – 8%) t i năm 2010, t l h nghèo trong toàn t nh còn kho ng 14 – 15%. T nh ã có m t khu công nghi p i vào ho t ng, hai khu công nghi p khác ã ư c ưa vào quy ho ch; c n chú ý phát tri n m t s khu công nghi p v a và nh , phát huy l i th giao thông c a a phương. T nh c n có chi n lư c, có chương trình hành ng, gi i pháp c th kêu g i u tư trong và ngoài nư c. C n quan tâm khuy n khích phát tri n doanh nghi p, vì hi n nay s doanh nghi p trên a bàn còn ít, chú ý khuy n khích doanh nghi p u tư trong lĩnh v c d ch v y t , giáo d c như trư ng tư, b nh vi n tư. Huy ng m i ngu n l c u tư, trong ó chú ý ngu n cho vay t Ngân hàng Chính sách xã h i thu hút lao ng, góp ph n xóa ói, gi m nghèo, c bi t i v i ng bào Khmer. Quan tâm t i giáo d c, ào t o, nâng cao dân trí; phát tri n y t , chăm sóc s c kh e cho c ng ng; rà soát l i quy ho ch các trư ng, l p d y ngh t i a phương, ưu tiên cho a bàn có ông ng bào Khmer. B Giáo d c và ào t o, Ban Tôn giáo Chính ph , y ban Dân t c s m có chính sách giúp Trư ng Trung c p Pali Nam B v a d y ch , v a d y ngh cho h c viên và hư ng d n cách làm ăn cho ng bào; ng th i, nghiên c u m r ng Trư ng Dân t c n i trú nh m áp ng nhu c u h c t p c a con em ng bào Khmer. An ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ph i ư c gi v ng, vi c khi u ki n c a dân ph i ư c gi i quy t k p th i. Thư ng xuyên quan tâm công tác phòng, ch ng d ch b nh ngư i, gia súc, gia c m và d ch b nh cây tr ng. Gi i quy t t t v n môi trư ng; quan tâm xây d ng lò h a táng cho ng bào Khmer, ây là phong t c t t c n tuyên truy n r ng rãi trong a phương. III. V M T S KI N NGHN C A T NH 1. Lĩnh v c kinh t a) V h tr u tư t ngu n v n chương trình m c tiêu qu c gia và h tr có m c tiêu (trong ó có Chương trình 135, Quy t nh s 134 c a Th tư ng Chính ph ): B K ho ch và u tư và các B liên quan c n căn c các quy nh hi n hành và i u ki n c thù c a a phương, xu t v i Th tư ng Chính ph h tr theo hư ng ưu tiên cao nh t nh m tháo g khó khăn cho a phương. Riêng i v i Chương trình 135, ưu tiên tăng m c v n h tr cho a phương gi i quy t d t i m nhu c u nhà cho các i tư ng trong năm 2007, ch m nh t là u năm 2008; t s n xu t s có quy nh c th sau: b) Khu công nghi p
  3. Khu công nghi p An Nghi p: m c h tr u tư th c hi n theo Quy t nh s 183/2004/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . B K ho ch và u tư b trí trong k ho ch hàng năm c p 60 t ng, m b o cho khu công nghi p s m i vào ho t ng có hi u qu . Khu công nghi p Cái Côn: B K ho ch và u tư rà soát, b sung vào quy ho ch phát tri n khu công nghi p Vi t Nam n năm 2015. Vi c tri n khai các khu công nghi p s làm theo hình th c "cu n chi u". C n làm t t công tác gi i t a, n bù g n v i tái nh cư cho dân. c) u tư xây d ng thêm 1 nhà máy ư ng m i t i huy n Cù Lao Dung: Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng B K ho ch và u tư rà soát l i quy ho ch ngành mía ư ng c nư c; n u doanh nghi p tư nhân ho c doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài u tư có hi u qu , thì hư ng d n T nh l p phương án, trình Th tư ng Chính ph . d) ư ng T nh 940: a phương l p d án, B K ho ch và u tư, B Giao thông v n t i xem xét, h tr v n th c hi n; nên quy ho ch ư ng g n v i th tr n, th t có th t o ngu n thu t qu t. ) Phà i Ngãi trên Qu c l 60: giao B Tài chính b o lãnh, B Giao thông v n t i làm ch u tư, tri n khai thành l p Ban qu n lý d án (khi d án i vào ho t ng s thu phí tr v n vay). e) Chương trình ư ng ô tô n trung tâm xã: Th tư ng Chính ph ã b trí v n trong d án cho 22 tuy n chưa có ư ng ô tô n các trung tâm xã. T nh s m tri n khai t p trung làm xong t ng công trình, tránh dàn tr i gây lãng phí. V nh ng xã m i chia tách và nâng c p m t s tuy n ư ng, B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Giao thông v n t i cùng a phương rà soát l i, xây d ng tiêu chuNn ư ng, bao g m c c u, ư ng, v n u tư, trình Th tư ng Chính ph phê duy t th c hi n trong giai o n 2008 – 2010. g) Các d án thu l i ph c v s n xu t, phòng ch ng l t bão và nuôi tr ng th y s n: ã b trí v n trong Danh m c các công trình, d án s d ng v n Trái phi u Chính ph , T nh làm vi c v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tri n khai th c hi n. h) Kè b sông Maspéro: d án này có trong danh m c d án u tư t i Quy t nh s 84/2006/Q -TTg ngày 19 tháng 4 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph . Giao B K ho ch và u tư, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cân i v n trong ngân sách hàng năm th c hi n. i) Công trình kênh Th nh M và kênh Trà Niên: Giao B K ho ch và u tư cân i th c hi n trong năm 2007 – 2008. k) Chương trình phát tri n nuôi tr ng th y s n: giao B Th y s n quy ho ch c th các vùng nuôi, tr ng th y s n, ng ý nâng m c h tr u tư hàng năm lên 20 t ng. 2. Lĩnh v c văn hóa – xã h i
  4. a) Trư ng Cao ng C ng ng Sóc Trăng: B K ho ch và u tư, B Giáo d c và ào t o b trí v n h tr m t ph n và T nh s d ng ngu n thu t x s ki n thi t l i cho a phương th c hi n. b) Trư ng D y ngh t nh Sóc Trăng: B K ho ch và u tư ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i xu t tăng m c u tư, m c h tr kinh phí xây d ng Trư ng d y ngh t nh Sóc Trăng trong k ho ch năm 2007, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. c) Chương trình Kiên c hóa trư ng l p h c: B Giáo d c và ào t o, B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng k t giai o n 1; xu t Chính ph vi c tri n khai Chương trình Kiên c hóa trư ng, l p h c giai o n 2. T nh rà soát l i các căn c chuNn hóa c a B Giáo d c và ào t o xây d ng, k t h p u tư m t ph n t ngu n v n Trung ương, m t ph n t ngu n thu x s c a a phương. d) u tư xây d ng m i B nh vi n a khoa t nh Sóc Trăng: T nh l p d án, làm vi c v i B Y t , B K ho ch và u tư tri n khai theo quy nh. u tư xây d ng m i B nh vi n a khoa t nh chia làm hai giai o n, quy mô 1.000 giư ng b nh, giai o n 1 trư c m t làm 500 giư ng b nh. ) H tr v n u tư các công trình b nh vi n huy n, tr m y t xã: chương trình ã ư c Chính ph phê duy t, T nh khNn trương xây d ng, nâng c p b nh viên tuy n huy n h tr cho tuy n xã và gi m áp l c cho tuy n t nh, c n dành m t ph n v n t ngu n thu x s c a T nh u tư. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan có liên quan và y ban nhân dân t nh Sóc Trăng bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng Trung ương; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Công nghi p, Giao thông v n t i, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Nguy n Qu c Huy Giáo d c và ào t o, Y t , N i v , Lao ng – Thương binh và Xã h i; - y ban Dân t c; - Ban Tôn giáo Chính ph ; - T nh y, H ND, UBND t nh Sóc Trăng; - VPCP: BTCN, các PCN, Các V : TH, KTTH, CN, NN, KG, VX, NC, V.IV, TTBC, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng CP; - Lưu: Văn thư, P.
Đồng bộ tài khoản