intTypePromotion=1

Thông báo số 167/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
3
download

Thông báo số 167/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 167/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 167/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 167/TB-VPCP Hà N i, ngày 05 tháng 09 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C CHÍNH PH NGUY N SINH HÙNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH B N TRE Ngày 22 tháng 8 năm 2007, Phó Th tư ng Thư ng tr c Chính ph Nguy n Sinh Hùng ã v thăm và làm vi c v i lãnh o t nh B n Tre. Cùng d có lãnh o các B , cơ quan: K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao ng - Thương binh và xã h i, Tài nguyên và Môi trư ng, Giáo d c và ào t o, Xây d ng, Công Thương, Ban Ch o Tây Nam B và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe ng chí Ch t ch U ban nhân dân T nh báo cáo tình hình phát tri n kinh t - xã h i năm 2006, 6 tháng u năm 2007, nhi m v tr ng tâm trong 6 tháng cu i năm 2007 và m t s ngh c a T nh, ý ki n b sung c a ng chí Bí thư T nh u ; ý ki n c a lãnh o các B , cơ quan, Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: I. V TÌNH HÌNH CHUNG: Th i gian qua, v i s n l c c a ng b , chính quy n và nhân dân, t nh B n Tre ã có chuy n bi n toàn di n trên các lĩnh v c, t ư c nhi u thành tích n i b t: kinh t ti p t c phát tri n, năm 2006 t c tăng trư ng t 9,61%, 6 tháng u năm 2007 t 9,49%; trong ó, nông - lâm - th y s n tăng 2,55%, công nghi p - xây d ng tăng 17,19%, d ch v tăng l8,63%; cơ c u kinh t chuy n d ch theo hư ng tích c c, so v i cùng kỳ năm 2006 khu v c I gi m 2,6%, khu v c II tăng 0,8%, khu v c III tăng l,8%. T nh ã i u v công tác ng d ng ti n b k thu t và d ch v trong s n xu t nông nghi p, th nghi m thành công m t s mô hình s n xu t có hi u qu . S n xu t công nghi p, d ch v , kim ng ch xu t khNu u tăng khá. Cơ s h t ng kinh t - xã h i ư c quan tâm u tư phát tri n. Thu ngân sách nhà nư c tăng hơn cùng kỳ và vư t d toán ư c giao. Văn hoá - xã h i có ti n b , ch t lư ng giáo d c t khá so v i các t nh khác trong khu v c; các d ch b nh truy n nhi m u gi m; t l v xã, phư ng, p, khu ph , cơ quan, trư ng h c, h gia ình ư c công nh n chuNn văn hoá t cao; công tác chăm lo i tư ng chính sách, gi m nghèo ư c quan tâm, i s ng nhân dân ư c c i thi n. S v tai n n giao thông gi m dư c 20%; công tác gi i quy t khi u n i, t cáo ư c quan tâm; an ninh chính tr và tr t t xã h i ư c gi v ng. Tuy nhiên, B n Tre v n là T nh có cơ c u kinh t mang n ng tính thu n nông, quy mô n n kinh t còn nh so v i khu v c ng b ng sông C u Long; thu nh p bình quân u ngư i còn th p so v i bình quân c a c nư c. M c dù th i gian qua, Trung ương ã quan tâm u tư và a phương ã huy ng t nhi u ngu n v n xây d ng k t c u h t ng kinh t - xã h i nhưng v n còn nhi u khó khăn, cơ s h t ng còn y u kém, chưa t o ư c à thu n l i Ny nhanh phát tri n kinh t và rút ng n kho ng
  2. cách v i các a phương trong Vùng. T l h nghèo tuy gi m nhưng v n còn cao so v i khu v c, s h c n nghèo còn nhi u, nguy cơ tái nghèo và phát sinh h nghèo m i còn l n. Xu t khNu lao ng t th p so v i k ho ch, ch t lư ng ào t o ngh chưa áp ng yêu c u cung ng ngu n nhân l c cho phát tri n kinh t - xã h i. Qu n lý Nhà nư c v môi trư ng còn b t c p, tình tr ng ô nhi m môi trư ng các cơ s s n xu t, khu dân cư t p trung chưa ư c x lý t t. II. V PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V TRONG TH I GIAN T I: 1. ng b , chính quy n và nhân dân t nh B n Tre c n ti p t c c i cách hành chính, n m b t v n h i m i c a t nư c, c bi t là khi hoàn thành các công trình tr ng i m v giao thông s k t n i T nh v i các trung tâm phát tri n c a khu v c là thành ph H Chí Minh và C n Thơ ra các m c tiêu, gi i pháp chuy n d ch nhanh cơ c u kinh t , nâng cao i s ng nhân dân. 2. Trên cơ s c i cách hành chính, tư duy m i và s giúp c a các B , ngành Trung ương c n k p th i rà soát, b sung, i u ch nh Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i và quy ho ch ngành. V quy ho ch s d ng t, T nh ph i dành di n tích t phát tri n nhanh công nghi p, d ch v , du l ch; l y phát tri n nông nghi p g n v i công ngh cao t o ra năng su t, ch t lư ng, hi u qu cao làm cơ s cho chuy n d ch cơ c u s n xu t, chuy n d ch cơ c u lao ng, ph n u n năm 2020 s lao ng trong nông nghi p còn chi m 1/3 t ng s lao ng c a a phương. 3. Quan tâm phát tri n nhanh doanh nghi p; có cơ ch , chính sách h p d n thu hút u tư trong và ngoài nư c; phát huy m i ngu n l c nh t là ngu n l c t i ch Ny nhanh phát tri n kinh t , gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng. 4. Th c hi n t t hơn n a công tác ào t o ngu n nhân l c, phát huy l i th v giáo d c áp ng nhu c u ngu n nhân l c có ch t lư ng cao ph c v phát tri n kinh t - xã h i c a T nh, c a vùng ng b ng sông C u Long và cho xu t kh u lao ng. 5. Ti p t c Ny m nh công tác xoá ói, gi m nghèo, t o thêm nhi u vi c làm cho ngư i lao ng trong i u ki n kinh t c a T nh còn ph thu c ch y u vào s n xu t nông nghi p ch u nhi u r i ro, hi n s h c n nghèo, tái nghèo còn cao. 6. Ti p t c ph n u nâng cao i s ng văn hoá, tinh th n cho nhân dân. ng th i, tích c c u tranh Ny lùi các t n n xã h i; gi m tai n n giao thông, m b o an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. Gi i quy t d t i m các khi u n i, t cáo c a công dân còn t n ng; Ny m nh công cu c phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí và th c hành ti t ki m. III. V M T S NGHN C A T NH: 1. V u tư xây d ng c u B n Tre III: B Giao thông v n t i giúp T nh l p d án u tư; các B : K ho ch và u tư, Tài chính b trí v n t ngu n v n h tr có m c tiêu giai o n 2009 - 2011. N u d án ư c phê duy t s m thì xem xét cho ng v n kh i công trong năm 2008. 2. V n u tư xây d ng các công trình c p bách kè ch ng s t l b sông: T nh ch o l p và phê duy t D án theo quy nh; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i
  3. h p v i B K ho ch và u tư ưa vào danh m c u tư t ngu n v n trái phi u Chính ph và cân i ngân sách nhà nư c hàng năm, k t năm 2010 tr i, n u công trình nào c p bách thì b trí v n kh i công trong năm 2008. 3. V h tr v n u tư xây d ng Trư ng K ngh B n Tre: giao B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các B : K ho ch và u tư, Tài chính b trí v n th c hi n. 4. V v n u tư xây d ng các công trình ư ng ven bi n t nh B n Tre: giao B Giao thông v n t i ch o l p quy ho ch chung tuy n ư ng ven bi n c nư c, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. T nh làm vi c v i B Giao thông v n t i và các B liên quan xác nh o n ư ng hi n h u nào trùng v i quy ho ch trên thì cho l p d án tri n khai. 5. V ngh u tư hoàn ch nh các d án qu c l 60, qu c l 57 và Ny nhanh ti n thi công các công trình tr ng i m: C u R ch Mi u, c u Hàm Luông, phà C Chiên, tuy n v n tái sông Hàm Luông: giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các B : K ho ch và u tư, Tài chính, b trí v n th c hi n theo các ti n như sau: - C u R ch Mi u, hoàn thành vào cu i năm 2007, thông xe vào u năm 2008. - Qu c l 60 hoàn thành thông tuy n vào năm 2008. - C u Hàm Luông hoàn thành vào năm 2009. - Qu c l 57 g m c ư ng tránh th tr n M C y hoàn thành toàn tuy n ch m nh t vào năm 2010. - Tuy n v n t i sông Hàm Luông, hoàn thành vào năm 2008. 6. ng ý trích 50 t ng t d phòng ngân sách Trung ương năm 2007 h tr T nh u tư xây d ng h t ng giao thông ngoài hàng rào khu công nghi p Giao Long; giao B Tài chính x lý c th . 7. V h tr ti p t c kh c ph c h u qu bão s 9 gây ra i v i các công trình: T nh làm vi c c th v i B Tài chính, B K ho ch và u tư ê ưa vào kho n vay Ngân hàng Th gi i (WB) v kh c ph c h u qu bão l t. 8. V h tr v n có m c tiêu năm 2008 u tư nâng c p các công trình giao thông t nh l , huy n l : giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xem xét, x lý. 9. V u tư hoàn ch nh các công trình thu l i: - H th ng thu l i ng t hoá B c B n Tre: ã ư c b trí trong ngu n v n trái phi u Chính ph 60 t ng, T nh khNn trương tri n khai, ph n v n còn l i B K ho ch và u tư b trí ti p trong k ho ch ngân sách hàng năm th c hi n
  4. - Các d án còn l i: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các B liên quan kh o sát, t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 10. V h tr v n cho Chương trình kiên c hoá trư ng, l p h c: B Giáo d c và ào t o t ng h p chung vào Chương trình giai o n ti p. Nh ng thi t h i v trư ng, l p h c do bão s 9 gây ra, th ng kê ưa vào u tư giai o n II c a Chương trình kiên c hoá trư ng, l p h c. 11. V h tr v n cho xây d ng các công trình văn hoá - xã h i: - Xây d ng sân v n ng t nh 20 t ng: ng ý v nguyên t c, giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B liên quan b trí v n th c hi n. - V n xây d ng b nh vi n t nh, huy n 45 t ng: B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xem xét h tr m t ph n t ngân sách Trung ương, s còn l i T nh s d ng t ngu n thu x s ki n thi t th c hi n d t i m trong năm 2008. - V n xây d ng Trung tâm văn hoá t nh, huy n; h th ng thi t b truy n d n VIBA truy n hình; h th ng máy phát thanh FM I0KW: T nh làm vi c c th v i các B , ngành liên quan x lý. 12. V phát tri n kinh t bi n (bao g m v n phát tri n thu s n, các c ng cá, khu, khu tránh bão cho tàu t Chương trình bi n ông h i o): giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét, x lý. 13 . V v n u tư xây d ng các tr s UBND xã vùng sâu, vùng xa (47 t ng): T nh làm vi c c th v i B K ho ch và u tư, B Tài chính x lý. 14. V h tr v n u tư phát tri n ô th : giao B Xây d ng giúp T nh v công tác quy ho ch, ki n trúc ô th và ph i h p l p d án; B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xem xét b trí t ngu n v n ODA th c hi n, ưu tiên trư c cho các công trình c p thoát nư c, x lý rác th i. 15. V xây d ng công viên nghĩa trang B n Tre - ư ng H Chí Minh trên bi n: T nh ch o l p, phê duy t d án theo quy nh và làm vi c c th v i các B : Qu c phòng, Văn hoá, Th thao và Du l ch, K ho ch và u tư, Tài chính b trí v n h tr có m c tiêu t ngân sách Trung ương th c hi n. 16. V xây d ng Nhà máy nhi t i n: giao B Công Thương giúp a phương rà soát l i quy ho ch ngành công nghi p.trên a bàn; n u áp ng ư c i u ki n xây d ng Nhà máy nhi t i n thì b sung vào quy ho ch chung c a ngành. Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban Nhân dân t nh B n Tre và các B , cơ quan liên quan bi t, th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n:
  5. - Th tư ng, các Phó Th tư ng ( b/c); - Ban ch o Tây Nam B ; PHÓ CH NHI M - TU, H ND, UBND t nh B n Tre; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng, Giáo d c và ào t o, Công Thương, Lao ng-Thương binh và Xã h i; Qu c phòng, Văn hóa, Th thao và Du l ch; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP; Các V : TH, KTTH, CN, NN, KG, VX, TTBC, IV; Nguy n Qu c Huy - Lưu: VT, P (5) (45b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản