Thông báo số 17/BC-TLĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
2
download

Thông báo số 17/BC-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 17/BC-TLĐ về báo cáo tháng 4 năm 2005 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 17/BC-TLĐ

  1. T NG LIÊN OÀN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM LAO NG VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 17/BC-TL Hà N i, ngày 29 tháng 04 năm 2005 BÁO CÁO THÁNG 4 NĂM 2005 1. M t s tình hình CNVCL . Trong tháng 4, vi c chuy n, x p lương m i cho CNVCL trong kh i DNNN và HCSN trên a bàn c nư c ã cơ b n hoàn t t. Nhìn chung CNVCL ã b t u nh n ti n lương theo thang, b ng lương m i. Tuy nhiên, t i m t s ơn v do g p khó khăn trong s n xu t, kinh doanh, ngư i lao ng v n ch ư c nh n t m ng m t ph n lương m i. Các khu, c m công nghi p hình thành và phát tri n t i m t s t nh mi n Trung như Qu ng Nam, Qu ng Ngãi ã thu hút các doanh nghi p u tư, gi i quy t vi c làm t i ch cho ngư i lao ng a phương. Hàng v n CNL a phương ã có vi c làm, gi m s lư ng l n ngư i lao ng nh p cư làm vi c t i các thành ph có công nghi p phát tri n như TP H Chí Minh, ng Nai, Bình Dương…, góp ph n phát tri n kinh t , n nh xã h i t i a phương. T i Qu ng Nam, ư c tính kho ng hơn hai v n lao ng thư ng i làm vi c xa ã vào làm các DN t i a phương. Hai khu công nghi p Qu ng Phú và T nh Phong thu c t nh Qu ng Ngãi cũng ã gi i quy t vi c làm cho g n m t v n CNL . Sau Tu n l Qu c gia v ATVSL và PCCN, tai n n lao ng v n liên ti p x y ra, làm b thương và ch t nhi u ngư i, c bi t t i các công trình ang thi công và khai thác than. Nguyên nhân x y ra TNL là do ngư i s d ng lao ng chưa quan tâm, t ch c t p hu n và trang b b o h lao ng y , c n thi t cho ngư i lao ng. V phía ngư i lao ng còn ch quan, tính k lu t và ý th c trong lao ng chưa cao, chưa tuân th úng các quy trình k thu t v ATVSL d n n nh ng h u qu áng ti c. Ch tính riêng trong quý I/2005, t i các ơn v s n xu t than Qu ng Ninh ã x y ra 7 v TNL nghiêm tr ng làm ch t 10 ngư i. áng lưu ý trong s 10 ngư i b ch t a s là công nhân tr tu i t 25 n 30. Trong tháng, Kiên Giang, x y ra 1 v TNL làm 2 ngư i ch t; t i à N ng x y ra TNL s p giàn giáo nghiêm tr ng làm 17 công nhân b thương, trong ó 9 ngư i b thương n ng; Hoà Bình riêng v n h m lò khai thác than làm 6 ngư i ch t. V tình hình tranh ch p lao ng và ình công: Theo th ng kê chưa y , trong tháng 4 c nư c ã x y ra 6 v ình công. Trong ó TP. H Chí Minh 2 v , Hà N i, H i Dương, B n Tre, Bình Dương m i nơi 1 v . Tính theo lo i hình DN: 4 v x y ra DN liên doanh nư c ngoài (liên doanh v i Hàn Qu c 2 v , v i Srilanca 1 v ; v i Nh t B n 1 v ) và 2 v lo i hình DN khác. Nguyên nhân c a các cu c ình công là do ơn giá s n phNm, nh m c lao ng cao khi n thu nh p c a ngư i lao ng th p, DN n lương CNL ho c không tăng lương cho ngư i lao ng theo quy nh. Sau khi x y ra s vi c Công oàn ã ph i h p v i cơ quan ch c năng t i gi i quy t. H u
  2. h t ngư i lao ng ã tr l i làm vi c sau khi các DN cam k t s th c hi n các ki n ngh c a ngư i lao ng. 2- M t s ho t ng nhân d p k ni m 30/4, 1/5 và công tác tuyên truy n giáo d c c a các c p công oàn. Chào m ng 30 năm Ngày Gi i phóng mi n Nam, th ng nh t t nư c (30/4/1975- 30/4/2005), Ngày Qu c t lao ng 1-5, ngày sinh nh t Bác 19/5, các c p công oàn trong c nư c ã có nhi u ho t ng nh m ôn l i truy n th ng u tranh gi i phóng dân t c c a nhân dân ta dư i s lãnh o c a ng C ng s n Vi t Nam, góp ph n nâng cao nh n th c c a CNVCL , oàn viên công oàn v ý nghĩa l ch s c a cu c kháng chi n ch ng M c u nư c và i th ng mùa xuân năm 1975. T ng Liên oàn L VN ph i h p v i ài Truy n hình Vi t Nam t ch c chương trình giao lưu văn ngh c bi t mang tên “Bài ca lao ng” và ph i h p v i ài Phát thanh, truy n hình Hà N i th c hi n chương trình “Vư t qua th thách” v i ch v Ngày Qu c t lao ng 1-5. Nhân d p này, Lãnh o TL ã g p g , thăm h i nguyên cán b , phóng viên c a t ch c Công oàn Gi i phóng mi n Nam Vi t Nam và các cán b công v n. T ng Liên oàn ã t ch c H i ngh báo chí công oàn. 40 i bi u thu c các báo, nhà xu t b n thu c h th ng công oàn ã th o lu n, ưa ra nhi u bi n pháp nh m phát tri n h th ng báo chí công oàn, các n i dung c n t p trung tuyên truy n t nay n cu i năm 2005 và ư c truy n t n i dung cơ b n c a Thông báo 162 c a B Chính tr v tăng cư ng qu n lý báo chí trong tình hình hi n nay. H u h t L L các t nh, thành ph , công oàn ngành TW, công oàn TCT tr c thu c TL u t ch c g p m t các c u chi n binh, thi tìm hi u chi n d ch gi i phóng mi n Nam và công cu c i m i, xây d ng t nư c; nói chuy n chuyên , th i s , thi u th thao, h i di n văn ngh … t o không khí sôi n i, vui tươi, lành m nh, góp ph n làm phong phú thêm i s ng tinh th n c a CNVCL . L L m t s t nh ng b ng sông C u Long ã t ch c h i thi “Nét p tu i 30” trong CNVCL . L L thành ph H Chí Minh ã t ch c h i thi tìm hi u l ch s u tranh, phát tri n c a thành ph v i tên g i “Thành ph t hào”, thu hút hơn 172.000 CNVCL tham gia thi c p cơ s . Công oàn Giáo d c Vi t Nam t ch c g p m t g n 200 nhà giáo tham gia kháng chi n ch ng M . tư ng nh các li t sĩ ã hi sinh trong công cu c b o v t nư c, Công oàn Thương m i và Du l ch VN ã t ng 15 tri u ng tu s a Nghĩa trang Trư ng Sơn và 30 chi c gh á tr giá 12 tri u ng; t ng 2 nhà tình nghĩa và Trung tâm ph c h i ch c năng cho tr em tàn t t và nhi m ch t c da cam tr giá 500 tri u ng. L L Phú Yên t ch c thăm và t ng quà cho 26 cán b Công oàn t ng tham gia kháng chi n ch ng M t i m t tr n Phú Yên. Nhân d p này, Báo Lao ng và Báo Ngư i lao ng cũng có nhi u bài vi t ôn l i l ch s chi n th ng mùa xuân năm 1975. Công tác giáo d c pháp lu t, nâng cao nh n th c và ý th c ch p hành pháp lu t trong oàn viên, CNVCL , giúp ngư i lao ng bi t t b o v các quy n và l i ích h p pháp c a mình ư c các c p công oàn quan tâm th c hi n. oàn Ch t ch TL ã ra Ch th s 03/CT-TL ngày 14/4/2005 v ti p t c th c hi n chính sách dân s - k ho ch hoá gia ình trong CNVCL . Theo ó yêu c u các c p công oàn Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c CNVCL th c hi n KHHG ; ki m i m, ánh giá th c hi n chính sách dân s - KHHG ; xây d ng k ho ch, chương trình th c hi n phù h p; ưa k t qu th c hi n chương trình là 1 ch tiêu xét thi ua, khen thư ng, xét công nh n C CS v ng m nh; ph i h p v i chính quy n ưa các ch tiêu này vào n i qui, qui ch , TƯL TT… T i Vĩnh Phúc, công oàn các c p t ch c tuyên truy n giáo d c gi i, truy n thông, pháp lu t cho trên 20.000 lư t n CNVCL . L L Hà N i
  3. chuNn b , phát hành 3000 t g p h i áp v quy n và nghĩa v c a ngư i lao ng trong CNVCL . L L Hoà Bình t ch c 8 l p truy n thông phòng ch ng ma tuý và các TNXH cho 930 ngư i. L L Qu ng Ninh ph i h p v i S L TBXH t nh t ch c t p hu n B lu t Lao ng t i 30 C CS thu c kh i DN liên doanh nư c ngoài. Th c hi n Ngh quy t 01/TL -UBATQGTQG ngày 3/8/2004 gi a T ng Liên oàn L VN và U ban An toàn giao thông Qu c gia v tuyên truy n, v n ng CNVCL m b o tr t t an toàn giao thông, nhi u C ngành TW, L L a phương ã t ch c ph bi n và cung c p nhi u tài li u, sách hư ng d n ch p hành Lu t giao thông ư ng b . Công oàn Giao thông V n t i Vi t Nam k t h p v i U ban ATGT qu c gia tuyên truy n Lu t GT BVN, ý th c trách nhi m khi tham gia giao thông cho cán b , CNVCL trong ngành khu v c mi n Trung… 3- Tham gia qu n lý, chăm lo, b o v quy n, l i ích h p pháp c a ngư i lao ng. Công tác xây d ng pháp lu t, c bi t là pháp lu t lao ng ư c các c p công oàn chú tr ng, t o cơ s pháp lý b o v quy n và l i ích h p pháp, chính áng c a ngư i lao ng. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ã t ch c h i ngh óng góp ý ki n vào d th o “Ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành i u 153 B Lu t Lao ng v t ch c, nhi m v và quy n h n c a Ban Ch p hành Công oàn lâm th i” trình Chính ph ban hành. Ngư i lao ng và cán b công oàn cơ s r t quan tâm n Ngh nh này vì ây là i u ki n ti n t i thành l p C CS t i các DN, góp ph n thúc Ny phát tri n t ch c Công oàn. L L các t nh, thành ph , công oàn ngành TW ti p t c tham gia ban i m i DNNN, ch ng nghiên c u, xu t bi n pháp gi i quy t các v n b c xúc trong s p x p l i DNNN như gi i quy t vi c làm, các ch chính sách i v i lao ng dôi dư. Các c p công oàn tích c c tham gia h i ng chuy n x p lương m i và th c hi n ch ti n lương m i cho cán b , CNVCL . Công oàn Xây d ng VN ph i h p v i B Xây d ng thNm nh phương án s p x p lao ng c a 63 DN thu c 14 TCT tr c thu c v i t ng s 26.433 L , trong ó s lao ng có vi c làm là 22.319 v i t ng s ti n h tr g n 95 t ng. T i Vĩnh Phúc, các C CS ã tham gia 327 cu c ki m tra th c hi n ch , chính sách i v i lao ng n . L L Hà N i t ch c h i th o tìm gi i pháp h n ch và gi i quy t tranh ch p lao ng và khai gi ng l p b i dư ng nghi p v tư v n pháp lu t cho i ngũ c ng tác viên tư v n pháp lu t. L L B n Tre ph i h p t ch c ki m tra 46 DN và cơ s s n xu t v th c hi n pháp lu t lao ng. L L Tây Ninh tham gia thNm nh nh m c lao ng, ơn giá ti n lương t i 7 ơn v , chuy n x p lương m i cho 33 DNNN và công ty c ph n. L L Ninh Thu n tham gia ki m tra th c hi n B lu t Lao ng t i 20 DN. Nhà luôn là v n b c xúc trong CNVCL . Trư c tình hình ó, nhi u nơi Công oàn ã tham mưu, ph i h p v i cơ quan qu n lý ng c p áp d ng nhi u gi i pháp, tìm cách tháo g khó khăn, h tr , t o i u ki n c i thi n nhà , góp ph n n nh tư tư ng, giúp ngư i lao ng yên tâm công tác. Công oàn ngành Giao thông V n t i ph i h p v i chuyên môn th c hi n xoá b nhà tranh, tre, d t nát cho công nhân nghèo, gi i quy t nư c s ch cho CNL t i nơi , nơi làm vi c, c bi t là i v i CNL làm vi c vùng sâu, vùng xa, nh ng nơi có nguy cơ nhi m c cao. Tính n nay, ã có 71 h gia ình CNL nghèo trong ngành ư c h tr c i t o nhà v i s ti n 728 tri u ng. L L Hoà Bình ã ph i h p v i các ngành, cơ s xoá 3 nhà tranh vách t cho n CNVCL v i t ng s ti n 41 tri u ng. Th c hi n chương
  4. trình “1 t ng cho CNL qu c phòng nghèo”, Ban Công oàn Qu c phòng ã h tr xây d ng trên 100 nhà tình nghĩa ng i cho ngư i lao ng trong ngành, ph n u làm thêm 100 nhà m i trong năm 2005. T ng Liên oàn ã tài tr 230 tri u ng xây d ng 10 căn nhà c p 4 nuôi dư ng, ph c h i ch c năng cho các cháu b nhi m ch t c da cam c a t nh Thái Bình và h tr L L Thái Bình trên 300 tri u ng m l p ào t o ngh và gi i thi u vi c làm cho các cháu b nhi m ch t c da cam t 18 tu i tr lên. Các c p công oàn ti p t c ch ng ph i h p, tham gia v i chính quy n, chuyên môn t ch c th c hi n quy ch dân ch cơ s thông qua vi c t ch c h i ngh cán b công ch c và i h i công nhân viên ch c t i các ơn v . L L Bà r a - Vũng tàu có 99,8% ơn v HCSN t ch c h i ngh CBCC và 86% DNNN t ch c i h i CNVC. Vĩnh Long, 92% DNNN t ch c i h i CNVC và 96% cơ quan HCSN t ch c h i ngh CBCC. Bình Dương n nay s ơn v t ch c i h i CNVC và h i ngh CBCC t 95,74%. B n Tre 98% ơn v HCSN t ch c H i ngh CBCC và trên 80% DN t ch c i h i CNVC. Công tác tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo, tư v n pháp lu t cho ngư i lao ng ư c các c p công oàn quan tâm. T ng Liên oàn ã có văn b n g i Chánh án toà án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao ngh ra kháng ngh xem xét l i v án tranh ch p lao ng t i Công ty TNHH thương m i d ch v và du l ch Liên Hoa (có tr s t i TP Vũng Tàu) b o v quy n, l i ích h p pháp c a ngư i lao ng. Trung tâm tư v n pháp lu t L L ng Nai ã tư v n v các ch , chính sách cho 42 công nhân thu c 19 công ty… 4- Công tác t ch c, ào t o cán b công oàn và phát tri n oàn viên Công oàn các c p ã quan tâm n công tác ào t o, b i dư ng nh m trang b ki n th c cho i ngũ cán b công oàn. T ng Liên oàn ã t ch c t p hu n cho cán b công oàn làm công tác chính sách, kinh t , xã h i. Công oàn Viên ch c Vi t Nam ph i h p v i B N i v t p hu n cho cán b C v chương trình t ng th c i cách hành chính Nhà nư c giai o n 2001-2010, pháp l nh cán b , công ch c s a i năm 2003. Công oàn D u khí t p hu n cho 58 cán b C v th c hi n i u l C VN, trong ó t p trung vào vi c ch o, t ch c i h i C CS. L L Ngh An t p hu n cho hơn 300 cán b c a 13 C CS NQD. L L Bình Phư c t ch c t p hu n công tác tài chính C cho cán b . L L B n Tre t ch c 3 l p t p hu n, b i dư ng nghi p v cho 325 cán b C xã, th tr n. Ti p t c tri n khai th c hi n chương trình phát tri n 1 tri u oàn viên, Ban ch o c a các L L t nh, TP, Công oàn ngành TW ã xây d ng k ho ch và giao ch tiêu c th cho các ơn v và bám sát k ho ch, k t qu ho t ng t ng năm. Ngay t u năm, nhi u nơi ã t ch c kh o sát cơ s , Ny m nh th c hi n công tác phát tri n oàn viên theo k ho ch, ch tiêu ư c phân b . Trong ó, phát tri n oàn viên và C CS kh i xã, phư ng và m m non ngoài công l p là ch y u. Công tác phát tri n oàn viên và xây d ng C CS t i các DN NQD còn g p nhi u khó khăn, chi m t l th p. Tính n ngày 22/3, công oàn c nư c ã k t n p m i 450.646 oàn viên và thành l p m i 5300 C CS, n u tr i s lư ng gi m thì c nư c ã tăng thêm 391.453 oàn viên và 4297 C CS. Trong tháng, L L C n Thơ thành l p m i 5 C CS v i 653 oàn viên m i. L L Vĩnh Long thành l p 3 C CS, 169 oàn viên. L L Bà r a - Vũng tàu kh o sát 08 DN NQD, thành l p thêm 4 C CS . L L Qu ng Tr thành l p m i 2
  5. C CS NQD v i 31 oàn viên. L L ng Nai thành l p 9 C CS v i 167 oàn viên. L L Qu ng Ninh thành l p m i 12 C CS, trong ó có 2 C CS ngoài qu c doanh v i 93 oàn viên. L L An Giang thành l p m i 55 C CS, 1 N v i 781 oàn viên, trong ó có 156 oàn viên thu c 7 C CS NQD và 1 N . L L Sóc Trăng thành l p 9 C CS xã và 1 N v i 489 oàn viên. L L B n Tre thành l p m i 21 C CS v i 682 oàn viên. L L Thanh Hoá thành l p m i 12 C CS v i 211 oàn viên, trong ó 11 C CS xã, phư ng v i 198 oàn viên. 5- M t s tình hình v Th c hi n quy ch dân ch các doanh nghi p nhà nư c ã c ph n hoá và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài Th c hi n Ch th s 30 - CT/TW ngày 18/02/1998 c a B Chính tr v xây d ng và th c hi n qui ch dân ch cơ s ã xác nh “qui ch dân ch c n ư c xây d ng cho t ng lo i cơ s xã, phư ng, doanh nghi p, b nh vi n, trư ng h c, vi n nghiên c u, cơ quan hành chính v.v… phù h p v i c i m c a t ng lo i cơ s ”. n nay, do nhi u nguyên nhân, Chính ph m i ban hành các Ngh nh th c hi n dân ch xã, phư ng, cơ quan HCSN và DNNN, chưa có văn b n pháp quy v th c hi n dân ch trong các DN ngoài qu c doanh và DN có v n u tư c a nư c ngoài. Vì v y, vi c t ch c, th c hi n dân ch trong khu v c này không th ng nh t và g p r t nhi u khó khăn, b t c p. Trong DNNN ã chuy n thành công ty c ph n, nhìn chung các ơn v có xây d ng và ban hành quy ch th c hi n dân ch t i DN (theo tinh th n Ngh nh s 07/ 1999/ N - CP ngày 13/02/1999 c a Chính ph Ban hành Qui ch th c hi n dân ch DNNN) t khi còn là DNNN. Sau khi DN chuy n thành công ty c ph n thì các ơn v có s a i m t s i m trong quy ch cho phù h p v i mô hình qu n lý m i. ng th i xây d ng và th c hi n nhi u quy ch khác như quy ch v ti n lương, thư ng, tuy n d ng lao ng, s d ng qu khen thư ng, phúc l i, quy ch v óng góp và s d ng qu xã h i, t thi n… Tính bình quân m t DN có 07 quy ch . N i dung trong quy ch dân ch c a công ty ã c th hoá nh ng n i dung cơ b n c a Ngh nh 07/CP, bao g m nh ng v n công khai cho các c ông và ngư i lao ng; nh ng v n ngư i lao ng ư c tham gia ý ki n, ư c quy t nh và ư c ki m tra giám sát thông qua các ho t ng sau ây: - Hình th c t ch c th c hi n dân ch tr c ti p c a CNL : M c dù chưa có quy nh b t bu c các công ty c ph n hoá ph i t ch c i h i CNVCL ho c i h i c a ngư i lao ng, nhi u ơn v v n ti n hành i h i CNVC, nhưng thư ng t ch c trư c i h i c ông t p h p ki n ngh nh ng v n thu c th m quy n i h i c ông quy t nh. Quan i m c a các DN v n duy trì t ch c i h i CNVC cho r ng, v b n ch t, i h i CNVC và i h i c ông là hoàn toàn khác nhau. i h i c ông là i h i c a nh ng nhà âu tư; có nhà u tư trong công ty và có nhà u tư ngoài công ty; có nhà u tư là cá nhân, có nhà u tư là pháp nhân; quan h gi a các nhà u tư là i v n; tuỳ theo s v n mà nhà u tư có trong công ty quy t nh quy n l c c a h nhi u hay ít trong bi u quy t t i i h i c ông. Còn i h i CNVC là i h i c a nh ng ngư i lao ng làm vi c t i công ty c ph n. Quan h gi a nh ng ngư i lao ng trong công ty c ph n là quan h i nhân, m t i bi u d i h i có th i di n cho nhi u ngư i nhưng trong b u c ch ư c b 1 lá phi u.
  6. N i dung c a i h i c ông hoàn toàn khác v i i h i CNVC. i h i c ông bàn v nh ng v n mà ch s h u quan tâm ó là thông qua k ho ch s n xu t kinh doanh, quy t nh m c c t c, quy t nh mua, bán tài s n, phát hành c phi u, quy t nh u tư, thông qua báo cáo tài chính, b u, mi n nhi m thành viên h i ng qu n tr , ban ki m soát… Còn i h i CNVC không ch bàn, tham gia và quy t nh nh ng v n c a ngư i s h u như u tư phát tri n s n xu t, phương hư ng s n xu t kinh doanh mà còn bàn nh ng v n liên quan n quan h lao ng như: th o lu n và thông quá ký TƯL TT, quy t nh trích l p và s d ng các qu khen thư ng, qu phúc l i, phương án phân ph i ti n lương, ti n thư ng, th i gian làm vi c, th i gi ngh ngơi, an toàn v sinh lao ng, n i quy doanh nghi p, b u và thông qua chương trình ho t ng c a Ban Thanh tra nhân dân, b phi u tín nhi m lãnh o qu n lý DN… T th c t ó, nhi u công ty c ph n hoá cho r ng v n nên duy trì i h i CNVC v i tên g i là i h i CNL ho c h i ngh CNL vì công ty c ph n, các ch c danh giám c, phó giám c, k toán trư ng không ph i là viên ch c nhà nư c. Các ch c danh này làm vi c theo ch h p ng ho c do h i ng qu n tr b nhi m. Có nơi l ng ghép i h i công oàn ho c cu c h p t ng k t công tác công oàn v i các n i dung c a i h i CNVC bàn b c và quy t nh nh ng n i dung liên quan n công nhân lao ng, ký TƯL TT, b u Ban thanh tra nhân dân. - T ch c và ho t ng c a Ban thanh tra nhân dân: Hi n nay, ch có kho ng g n 50% công ty có ban thanh tra nhân dân, s còn l i, có ơn v giao nhi m v c a ban thanh tra nhân dân cho ban ki m soát, có ơn v giao cho U ban ki m tra C kiêm nhi m. Nhìn chung, t ch c và ho t ng c a Ban TTND còn hình th c, k t qu r t h n ch . - Vi c thương lư ng và ký k t TƯL TT chi m t l cao, tuân th theo úng quy nh hi n hành c a pháp lu t; m t s ơn v có nhi u i u quy nh có l i hơn cho ngư i lao ng so v i qui nh c a pháp lu t lao ng hi n hành. Th c t vi c d th o TƯL TT do BCH công oàn cơ s so n th o và ưa xu ng l y ý ki n r ng rãi ngư i lao ng qua i h i CNVC ho c h i ngh CNL t , i. Sau ó BCH công oàn cơ s t p h p ý ki n và thương lư ng ký k t v i giám c t i i h i CNVC, h i ngh CNL ho c h i ngh t ng k t công tác công oàn. Ngoài ra, nhi u ơn v ã thành l p h i ng hoà gi i cơ s ; có hòm thư góp ý và l ch ti p ngư i lao ng; m t s ơn v duy trì ư c vi c b phi u thăm dò tín nhi m i v i lãnh o DN t c p trư ng các b ph n tr lên, duy trì công khai tài chính. Các hình th c này ã góp ph n áng k nh m m b o quy n dân ch c a ngư i lao ng trong các công ty c ph n. Vi c xây d ng và th c hi n quy ch dân ch trong Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài nhìn chung ch th c hi n nh ng n i dung mà pháp lu t qui nh. Nơi nào ư c ch s d ng lao ng hi u và quan tâm, t o i u ki n cho công oàn ho t ng thì vi c xây d ng, th c hi n Quy ch dân ch có thu n l i hơn như t o i u ki n t ch c h i ngh CNL hàng năm, ký TƯL TT, i tho i gi a ch v i i bi u ngư i lao ng và m t s hình th c làm ch khác. Nơi ch s d ng lao ng chưa quan tâm thì h thư ng không th c hi n v i lý do lu t không qui nh và tìm m i cách l ng tránh khi t ch c công oàn ti p c n.
  7. 6- Các ho t ng khác - Trong tháng, oàn Ch t ch TL làm vi c v i L L Hoà Bình và L L Nam nh. T i các bu i làm vi c v i Ban Thư ng v L L t nh, oàn Ch t ch TL ghi nh n, bi u dương nh ng k t qu t ư c trong phong trào CNVCL và ho t ng Công oàn c a 2 a phương và c bi t nh n m nh m t s công tác tr ng tâm c a các c p công oàn trong th i gian t i: ch ng tham gia s p x p l i DNNN; tăng cư ng tuyên truy n, giáo d c pháp lu t trong CNVCL và ngư i s d ng lao ng; Ny m nh công tác phát tri n oàn viên; tăng cư ng công tác tham gia ki m tra, giám sát vi c th c hi n các ch , chính sách, pháp lu t lao ng, ph i h p ch t ch v i các ngành ch c năng gi i quy t k p th i tranh ch p lao ng t i các DN nh m b o v quy n, l i ích, h p pháp, chính áng c a CNVCL .... - Ngày 12/4, T ng Liên oàn và Liên hi p C Belarus ã h i àm, ký biên b n ghi nh th ng nh t th i gian ti n hành các ho t ng h p tác gi a hai bên trong ó khuy n khích và t o i u ki n thúc Ny h p tác gi a các C ngành TW và C a phương hai nư c; ph i h p, h tr l n nhau trong vi c thi t l p, phát tri n m i quan h h p tác v i các t ch c, C qu c t và t i các di n àn qu c t ; trao i kinh nghi m ho t ng thông qua các hình th c to àm, t p hu n C ; thư ng xuyên trao i thông tin v ho t ng C thông qua trao i báo chí, t p chí, tin t c C và các n phNm khác; s n sàng ph i h p, h tr DN hai nư c thúc Ny h p tác kinh t . - Ngày 13/4, T ng Liên oàn t ch c h i th o Qui nh v công tác văn thư, lưu tr c a t ch c công oàn, t p trung th o lu n các v n : Qui nh c a TL v công tác văn thư, lưu tr c a t ch c công oàn, vi c so n th o, ban hành văn b n, th th c văn b n, ký văn b n; hư ng d n th th c văn b n c a t ch c công oàn. - T ng Liên oàn L VN có cu c h i àm v i T ng Công h i Trung Qu c. Hai bên ã trao i v tình hình ho t ng công oàn 2 nư c và th ng nh t tăng cư ng trao i thông tin, ph i h p ho t ng trên các di n àn a phương và qu c t , chia s kinh nghi m, ti p t c th c hi n trao i oàn c p TW và m r ng các hình th c h p tác khác. - T ng Liên oàn L VN, B L TBXH, Phòng TMCNVN và Văn phòng D án SMARTWork ph i h p t ch c H i th o th c hi n d án “Ph i h p qu n lý m t cách chi n lư c các gi i pháp phòng ch ng HIV/AIDS t i nơi làm vi c”. TL. OÀN CH TNCH T NG LIÊN OÀN L VN CHÁNH VĂN PHÒNG Hoàng Ng c Thanh
Đồng bộ tài khoản