Thông báo số 171/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Thông báo số 171/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 171/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức về buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về các dự án xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 171/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 171/TB-BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG THƯ NG TR C B GTVT NGÔ THNNH C V BU I LÀM VI C V I LÃNH O UBND T NH H U GIANG V CÁC D ÁN XÂY D NG GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN T NH Ngày 19/4/2008, Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c ã i ki m tra làm vi c v i lãnh o UBND t nh H u Giang v các d án xây d ng giao thông c a B trên a bàn t nh, tham d có ng chí Tr n Thành L p phó ch t ch UBND t nh H u Giang, các cơ quan tr c thu c B GTVT: V KH T, C c G &QLCLCTGT, Văn phòng B , Ban QLDA18, Ban QLCDAGT9, v phía a phương có s tham d c a S GTVT. Sau khi nghe lãnh o các Ban QLDA và S GTVT t nh H u Giang báo cáo tình hình tri n khai th c hi n các d án xây d ng công trình giao thông trên a bàn; ý ki n phát bi u c a ng chí Ch t ch, phó Ch t ch UBND và lãnh o các cơ quan, ơn v liên quan. Th trư ng Ngô Th nh c cám ơn a phương ã h tr cho các ơn v th c hi n nhi m v t i các d án giao thông c a B trên a bàn t nh trong th i gian qua. V gi i quy t các n i dung liên quan t i d án c a B GTVT và xu t c a a phương, Th trư ng k t lu n như sau: 1. D án Qu c l 61: - Th ng nh t v i ngh c a ch u tư cho ti p t c tri n khai thi công c u Ba Láng. ngh UBND t nh t p trung ch o gi i quy t d t i m công tác GPMB s m bàn giao cho ơn v thi công. - C u Mi u: yêu c u Ban QLCDAGT9 s m trình duy t i u ch nh TM T làm cơ s ti p t c tri n khai xây d ng. - Vi c thi công gói th u s 1 và s 7: Ch u tư căn c vào h p ng ã ký x ph t n u nhà th u b ch m ti n do nguyên nhân ch quan; trư ng h p do nguyên nhân khách quan, Ch u tư làm báo cáo gi i trình gia h n và làm th t c bù giá theo quy nh hi n hành. - i v i gói th u s 6 thi công ch m: giao cho ch u tư l a ch n nhà th u ph và t o i u ki n trong ph m vi cho phép v ti n v n nhà th u ph hoàn thành n t công vi c. 2. D án các c u y u trên QL1A:
  2. - C u Nàng Mao: hi n còn vư ng m t b ng các h dân hai bên m và ư ng i n trên v trí thi công tr . ngh UBND t nh gi i t a d t i m toàn b m t b ng và bàn giao cho ơn v thi công trư c ngày 25/4/2008. - C u Ph ng Hi p: công tác GPMB v n còn ang trong quá trình ki m m trong ó có kho ng 70 h ph i b trí tái nh cư. ngh t nh s m x lý các vư ng m c v th t c và phê duy t i u ch nh ơn giá n bù; ng th i ch o H DB các a phương hoàn thi n cơ s h t ng trong khu tái nh cư b trí cho các h dân ph i di d i và bàn giao m t b ng cho ơn v trong tháng 5/2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo nh ng n i dung k t lu n c a Th trư ng Thư ng tr c các V , C c và các ơn v liên quan tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c ( b/c); - Ban ch o Tây Nam b ( b/c); - UBND H u Giang; - V KH T; - C c Giám nh, C c BVN; Nguy n Văn Công - Các Ban QLCDA18, Ban QLCDA GT9; - S GTVT H u Giang; - Lưu: VP.
Đồng bộ tài khoản