Thông báo số 1717/TB-SXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Thông báo số 1717/TB-SXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1717/TB-SXD về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc sở và các Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1717/TB-SXD

  1. UBND THÀNH PH HÀ N I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S XÂY D NG Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1717/TB-SXD Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO V VI C GI I THI U CH C DANH VÀ CH KÝ C A GIÁM Đ C S VÀ CÁC PHÓ GIÁM Đ C S XÂY D NG HÀ N I Căn c Quy t đ nh s 31/QĐ-UBND ngày 02/8/2008 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c thành l p S Xây d ng Thành ph Hà N i; Căn c các Quy t đ nh s 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 68/QĐ-UBND ngày 02/8/2008 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c b nhi m các ch c danh Giám đ c S và Phó Giám đ c S Xây d ng Hà N i; 1. S Xây d ng Hà N i trân tr ng gi i thi u ch c danh và ch ký c a đ ng chí Giám đ c S và các đ ng chí Phó Giám đ c S đ các cơ quan, đơn v bi t, ti n liên h công tác:
  2. 2. Tr s cơ quan: 52 Ph Lê Đ i Hành – Qu n Hai Bà Trưng – Thành ph Hà N i Đi n tho i: 9762194 – 9764189 Fax: 9761295 GIÁM Đ C Nơi nh n: - Thành y Hà n i; - UBND TP Hà n i - B Xây d ng - Các S , Ban, Ngành T.P - UBND các Qu n, Huy n Đ Xuân Anh - S Xây d ng các T nh, Thành ph - Công đoàn Ngành Xây d ng Hà n i - Các cơ quan, đơn v thu c S - Lưu: P, TCCB, HCQT S
Đồng bộ tài khoản