Thông báo số 179/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
6
download

Thông báo số 179/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 179/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm tại cuộc họp ban chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 179/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 179/TB-VPCP Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I, TRƯ NG BAN CH O CHƯƠNG TRÌNH S N PH M CƠ KHÍ TR NG I M T I CU C H P BAN CH O Ngày 17 tháng 9 năm 2007, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i, Trư ng Ban Ch o Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m ã ch trì cu c h p Ban Ch o ánh giá tình hình th c hi n Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m. Cùng d có các thành viên Ban Ch o; i di n lãnh o các B , ngành liên quan; H i Cơ khí Vi t Nam, Hi p h i các doanh nghi p Cơ khí Vi t Nam; lãnh o m t s T p oàn, T ng công ty 91, 90; các Vi n Nghiên c u: Cơ khí, Máy và D ng c công nghi p và Xí nghi p Cơ khí Quang Trung - Ninh Bình. Sau khi nghe B Công Thương báo cáo tình hình th c hi n Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m và các d án u tư; ý ki n phát bi u c a lãnh o các B , T p oàn, T ng công ty; Hi p h i các doanh nghi p Cơ khí Vi t Nam, H i Cơ khí Vi t Nam, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i, Trư ng Ban Ch o Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m ã k t lu n như sau: 1. ánh giá chung: a) Nh ng m t ư c: Trong th i gian qua, ngành Cơ khí ã có nhi u c g ng, n l c vươn lên, t o s chuy n bi n bư c u m t s lĩnh v c, như: Cơ khí óng tàu, cơ khí ch t o và cung c p thi t b toàn b , cơ khí xây d ng, cơ khí giao thông, cơ khí nông nghi p, cơ khí năng lư ng m , cơ khí ch t o thi t b và v t li u i n...Nhi u doanh nghi p s n xu t cơ khí ã t ng bư c i m i, nâng cao kh năng thi t k , năng l c thi t b và công ngh , trình qu n lý và i u hành nên ã hoàn thành vi c m nhi m vai trò t ng th u EPC; óng m i tàu bi n tr ng t i l n thay th nh p khNu và xu t khNu; s n xu t, l p ráp ô tô t i, ô tô ch khách; ch t o nhi u ch ng lo i thi t b cung c p cho các d án l n, tr ng i m thu i n, xi măng, gi y, mía ư ng...Nh ng k t qu t ư cc a ngành Cơ khí ã góp ph n tích c c vào s phát tri n kinh t -xã h i vì Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. b) Nh ng h n ch : - Bên c nh nh ng k t qu t ư c nêu trên, ngành Cơ khí trong nh ng năm qua còn nh ng h n ch , c bi t là công tác xây d ng quy ho ch phát tri n t ng chuyên ngành, nhóm s n phNm cơ khí tr ng i m; thi u s ph i h p ch t ch gi a các doanh
  2. nghi p trong vi c u tư, s n xu t, cung c p các s n phNm cơ khí; d án u tư s n xu t s n phNm cơ khí tr ng i m then ch t chưa ư c xác nh rõ; chưa chú tr ng vi c nâng cao năng l c thi t k , tư v n, l p d án u tư. - Kh năng c nh tranh c a các s n phNm cơ khí còn th p, do chi phí s n xu t l n, giá thành s n phNm cao, ch t lư ng th p, vi c tri n khai các d án còn ch m. 2. Phương hư ng, nhi m v trong th i gian t i: 1. kh c ph c nh ng t n t i nêu trên, Ny m nh hơn n a vi c th c hi n ch trương c a ng và Chính ph nh m phát tri n ngành Cơ khí B Công Thương c n khNn trương ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và t p trung ch o th c hi n m t s vi c sau: a) T ch c ánh giá, rút kinh nghi m tình hình th c hi n Chi n lư c phát tri n ngành Cơ khí Vi t Nam n năm 2010, t m nhìn n năm 2020. Trên cơ s ánh giá y nh ng thành t u t ư c và nh ng nguyên nhân y u kém c a ngành Cơ khí giai o n t năm 2003 n năm 2007, rà soát k l i các d án u tư thu c 8 nhóm s n phNm cơ khí tr ng i m, t ó l a ch n các d án, s n phNm theo nguyên t c u tư có tr ng tâm, tr ng i m, trình Th tư ng Chính ph trong tháng 12 năm 2007. b) Ch o các T p oàn, T ng công ty 91, 90; các Vi n Nghiên c u cơ khí nâng cao năng l c nghiên c u, thi t k , ch t o, tư v n, l p d án u tư; ng th i Ny m nh vi c ti p thu, ng d ng khoa h c, công ngh tiên ti n, m b o phát tri n b n v ng, b ov t t môi trư ng, góp ph n chuy n d ch cơ c u, t o thêm nhi u s n phNm cơ khí có kh năng c nh tranh cao. c) Ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan b sung, hoàn ch nh Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v cơ ch h tr cho các d án s n xu t s n s n phNm cơ khí tr ng i m, theo nguyên t c h tr úng i tư ng, có tr ng tâm, tr ng i m, phù h p v i ch trương c a ng, Nhà nư c và thông l qu c t , trình Th tư ng Chính ph trong tháng 12 năm 2007. d) Ph i h p v i B Giáo d c và ào t o tìm gi i pháp u tư có hi u qu cho công tác ào t o, ào t o l i i ngũ cán b nghiên c u, cán b k thu t, công nhân có trình , tay ngh cao cung c p k p th i cho ngành Cơ khí 2. B K ho ch và u tư ph i h p v i B Công Thương thư ng xuyên c p nh t thông tin, th ng kê chính xác s li u liên quan n ngành cơ khí, trong ó c bi t là th ng kê s li u xu t, nh p khNu s n phNm cơ khí hàng năm; b trí v n cho công tác l p quy ho ch các s n phNm cơ khí còn thi u. 3. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i B Công Thương và các cơ quan liên quan xu t Chương trình nghiên c u khoa h c k thu t cho m t s s n phNm cơ khí tr ng i m và cơ ch h tr u tư cho m t s trung tâm th nghi m, ki m nh công ngh cao i v i các s n phNm trên.
  3. 4. Hi p H i cơ khí Vi t Nam ch chì, ph i h p v i các T p oàn, T ng công ty 91, 90; các Vi n Nghiên c u cơ khí xây d ng h th ng d li u ngành Cơ khí làm cơ s tra c u nh m tăng cư ng m i liên k t gi a các doanh nghi p, tránh u tư ch ng chéo, lãng phí. Văn phòng Chính ph xin thông báo B Công Thương, Ban Ch o Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m và các cơ quan liên quan, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các PTTg CP; - Các B : Công Thương, K ho ch và u tư, Tài chính, Khoa h c và Công ngh , Xây d ng, Giao thông v n t i, Qu c phòng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Ngân hàng NNVN; - Văn phòng TW; - Các thành viên Ban Ch o CTSPCKT ; Văn Tr ng Lý - Hi p H i các doanh nghi p Cơ khí VN; - H i Cơ khí VN; - Các T p oàn: D u khí Vi t Nam, Công nghi p Than và Khoáng s n Vi t Nam, Công nghi p Tàu th y; - Các T ng công ty 91, 90: Công nghi p ô tô Vi t Nam, L p máy Vi t Nam, Máy ng l c và Máy nông nghi p, Máy thi t b Công nghi p, Cơ khí Xây d ng, Thi t b k thu t i n, Cơ i n-Xây d ng Nông nghi p Th y l i; - Vi n Máy và D ng c công nghi p; - Vi n Nghiên c u Cơ khí; - Xí nghi p cơ khí Quang Trung - Ninh Bình; - VPCP:BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, các V : Website CP, KTTH, TH; - Lưu: VT, CN (3).100
Đồng bộ tài khoản