Thông báo số 180/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
1
download

Thông báo số 180/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 180/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban bộ tháng 4/2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 180/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 180/TB-BGTVT Hà N i, ngày 06 tháng 05 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I CU C H P GIAO BAN B THÁNG 4/2008 Ngày 02/05/2008, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì h p giao ban B thư ng kỳ tháng 04/2008. Khách m i d h p có i di n Văn phòng Chính ph , B N i v . D h p có các Th trư ng Ngô Th nh c, Tr n Doãn Th , Nguy n H ng Trư ng, Lê M nh Hùng; Văn phòng Ban cán s ng B , ng y cơ quan B , Công oàn GTVT VN, Công oàn cơ quan B , oàn TNCS HCM cơ quan B ; các ng chí lãnh o Văn phòng B , Thanh tra B , các V , C c, Vi n, Ban phòng ch ng l t bão – tìm ki m c u n n B , Trung tâm tin h c, Văn phòng y ban ATGTQG, Báo GTVT, Báo B n ư ng và T p chí GTVT. Sau khi nghe Văn phòng B trình bày báo cáo tình hình th c hi n nhi m v tháng 04/2008, tr ng tâm công tác tháng 05/2008; ý ki n phát bi u c a các Th trư ng, lãnh o các cơ quan, ơn v …, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: B trư ng phê duy t n i dung công tác tháng 05/2008 c a các C c, V , Thanh tra B ã ư c Văn phòng B c p nh t trong báo cáo giao ban, ý ki n ch o c a các Th trư ng i v i các cơ quan, ơn v và nh n m nh thêm các v n sau ây: 1. Công tác so n th o và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, án: - Ban So n th o, T Biên t p D án Lu t Giao thông ư ng b (s a i) ti p thu ý ki n c a y ban thư ng v Qu c h i, gi i trình b sung và ti p t c làm rõ; ng th i chuNn b các lu n c gi i trình, b o v quan i m i v i các n i dung còn có nhi u ý ki n tham gia, ph n h i t công lu n B trư ng trình bày t i Qu c h i. Th trư ng Lê M nh Hùng ch o. - V Pháp ch ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan l p k ho ch, ng th i xây d ng các d th o Ngh nh hư ng d n th c hi n Lu t Giao thông ư ng b (s a i) thay th các Ngh nh cũ, trình Chính ph ban hành k p th i ngay sau khi Lu t có hi u l c. - Các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v xây d ng án, văn b n quy ph m pháp lu t c n t p trung th c hi n, b o m ch t lư ng so n th o, úng lu t, phù h p v i i u ki n th c t và úng ti n ra. - Văn phòng B ch trì rà soát l i ti n th c hi n các án, văn b n quy ph m pháp lu t, nh t là các án, văn b n trong chương trình công tác c a Chính ph , ôn c vi c th c hi n báo cáo, g i t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph úng th i h n yêu c u. 2. Công tác quy ho ch: - Th trư ng Tr n Doãn Th ch o các cơ quan, ơn v khNn trương hoàn thành l p và i u ch nh các quy ho ch úng ti n , lưu ý i v i quy ho ch ư ng s t, quy ho ch di d i c ng bi n khu v c thành ph H Chí Minh, quy ho ch ư ng s t thành ph H Chí Minh; ti p t c làm vi c v i Văn phòng Chính ph s m ư c phê duy t các quy ho ch ã trình. - V quy ho ch sân bay Long Thành, Th trư ng Tr n Doãn Th làm vi c v i các nhà u tư và s m báo cáo Th tư ng Chính ph .
  2. 3. Công tác u tư xây d ng cơ b n: - Trong 4 tháng u năm, lãnh o B , các cơ quan tham mưu, các ch u tư ã ch o, tri n khai quy t li t các gi i pháp Ny nhanh ti n th c hi n các d án, bư c u ã có chuy n bi n nhưng k t qu gi i ngân còn r t th p. V K ho ch u tư kh ng nh l i k ho ch i u ch nh làm cơ s báo cáo cho chính xác, úng b n ch t ph c v công tác ch o i u hành. - Trong tháng 5/2008, B trư ng s ti p t c làm vi c v i các Ban qu n lý d án, sau ó s làm vi c v i các C c qu n lý nhà nư c chuyên ngành ư c giao làm ch u tư v tình hình, ti n th c hi n các d án, ti n gi i ngân. - Trong th i gian qua, Chính ph ã ban hành nhi u văn b n hư ng d n th c hi n cơ ch chính sách, tháo g khó khăn trong th c hi n u tư xây d ng, các ch u tư, các Ban qu n lý d án ôn c nhà th u khNn trương tri n khai thi công ng lo t nh m b o m hoàn thành k ho ch ã ư c giao, B cũng s ti p t c hư ng d n c th gi i quy t các khó khăn. C c Giám nh khNn trương hoàn thành văn b n tri n khai th c hi n Thông tư s 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 c a B Xây d ng hư ng d n i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u, v t li u xây d ng. - V công tác gi i phóng m t b ng: các ch u tư, các Ban qu n lý d án hàng tháng t ch c ki m i m v i ch u tư ti u d án gi i phóng m t b ng c a a phương, l p biên b n v tình hình th c hi n, báo cáo H i ng nhân dân, y ban nhân dân và oàn i bi u Qu c h i các t nh xác nh rõ trách nhi m, ng th i giúp cho vi c t giám sát c a a phương ư c hi u qu hơn. C c Giám nh ch trì ôn c th c hi n và t p h p báo cáo. - C c Giám nh ch trì ki m tra ti n xây d ng t t c các c u, báo cáo B trư ng, c bi t công tác b o m giao thông và an toàn giao thông. 4. Công tác v n t i, an toàn giao thông: - C c ư ng b VN khNn trương xây d ng án phát tri n v n t i hành khách công c ng; hoàn thành ưa vào ho t ng 2 tr m ki m tra t i tr ng xe giai o n 1, ng th i xu t xây d ng ti p các tr m ki m tra t i tr ng và các gi i pháp khác ki m soát t i tr ng xe, trong tháng 5/2008 báo cáo B trư ng. - An toàn giao thông v n ti p t c di n bi n ph c t p, lãnh o các C c qu n lý nhà nư c chuyên ngành ph i nâng cao trách nhi m trong công tác này, ti p t c ch o quy t li t và có các gi i pháp ng b gi m thi u tai n n giao thông. - Th c hi n Ngh quy t 32/2007/NQ-CP, C c ư ng b VN t p trung tri n khai l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b và x lý “ i m en”. - C c ư ng b VN, C c ư ng s t VN cùng ph i h p v i Văn phòng y ban ATGTQG có k ho ch tuyên truy n ng b v vi c l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t. - C c ư ng s t VN ph i h p v i T ng công ty ư ng s t VN nghiên c u án nâng c p ư ng ngang và u tư thi t b b o m an toàn, thi t b c nh báo nâng cao an toàn i v i các ư ng ngang ư ng s t hi n có, ng th i kiên quy t lo i b các ư ng ngang m t an toàn, các ư ng ngang m i phát sinh trái phép. - Công tác ăng ki m phương ti n th y n i a, Th trư ng Tr n Doãn Th ch o C c ăng ki m VN, C c ư ng sông VN tri n khai th c hi n, h tr , hư ng d n các a phương v nghi p v ăng ki m, ăng ký. 5. Công tác khác: - V T ch c ch trì tri n khai th c hi n Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a B GTVT, vi c thành l p m i, i u
  3. ch nh ch c năng, nhi m v các cơ quan tham mưu th c hi n theo úng trình t , th t c, không gây xáo tr n nh hư ng n công tác qu n lý nhà nư c. - Vi c i u ch nh, sát nh p các Ban qu n lý d án ph i m b o tính k th a, gi n nh các d án, trư c m t không thay i t ch c và cán b nghi p v ang theo dõi các d án, b o m s ho t ng liên t c c a các d án. - C c ư ng b VN khNn trương báo cáo B v công tác duy, b o dư ng, nêu rõ nh ng m t ư c, chưa ư c, nh ng vư ng m c và xu t các gi i pháp khai thác hi u qu m ng ư ng b qu c gia. - V V n t i, C c ăng ki m VN ph i h p gi i quy t d t i m m t l n v n xe cơ gi i 3 bánh nh p khNu, m b o th c hi n nghiêm túc, úng th t c. - Công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i t cáo: Thanh tra B ch trì gi i quy t d t i m khi u ki n kéo dài liên quan n nút giao Thanh Xuân – D án ư ng vành ai III Hà N i và v n bán quy n thu phí QL5, khNn trương hoàn thành, báo cáo Th tư ng Chính ph . - V T ch c cán b , C c Hàng không VN khNn trương hoàn thành vi c ki m tra, x lý các vư ng m c x y ra gi a các c ng hàng không v i các doanh nghi p v n t i, d ch v hàng không, s m báo cáo B trư ng. - Trung tâm Tin h c ph i h p v i Văn phòng B nghiên c u thí i m h p giao ban chuyên tr c tuy n, so sánh các phương án v kinh phí. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo các ng chí Th trư ng ch o và các ơn v liên quan th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng ( báo cáo) - Các cơ quan, ơn v d h p; - Các Ban QLDA thu c B ; - Công ty TPT ư ng cao t c VN; Nguy n Văn Công - Lưu: VT, TH (6b).
Đồng bộ tài khoản