Thông báo số 184/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
2
download

Thông báo số 184/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 184/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 184/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 184/TB-VPCP Hà N i, ngày 01 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH QU NG NGÃI Ngày 19 tháng 7 năm 2008, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã thăm và làm vi c t i t nh Qu ng Ngãi. Cùng thăm và làm vi c v i Th tư ng có i di n lãnh o các B , cơ quan: Văn phòng Chính ph , K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Xây d ng. Sau khi ki m tra tình hình th c hi n xây d ng Khu kinh t , công trình Nhà máy l c d u Dung Qu t; nghe ng chí Ch t ch y ban nhân dân T nh báo cáo tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i 6 tháng u năm và nhi m v , gi i pháp tri n khai 6 tháng cu i năm 2008, ý ki n b sung c a ng chí Bí thư T nh y; ý ki n c a các B , cơ quan; Th tư ng Chính ph k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG: Cùng v i c nư c, t nh Qu ng Ngãi cũng th c hi n ư c n a nhi m kỳ k ho ch 5 năm 2006-2010 v phát tri n kinh t - xã h i. V i s n l c c a ng b , chính quy n và nhân dân trong T nh, kinh t - xã h i có bư c phát tri n khá, năm 2006 t 12%, năm 2007 t 13%. c bi t 6 tháng u năm nay, m c dù giá c qu c t và trong nư c có nh ng bi n ng l n, thiên tai, d ch b nh x y ra nhi u, gây khó khăn, thi t h i cho s n xu t và i s ng nhân dân, nhưng kinh t v n t t c tăng trư ng 8,7%, giá tr s n xu t công nghi p tăng 13,2%, thu ngân sách tăng 3,4%; các bi n pháp v ki m ch l m phát c a Chính ph ư c tri n khai nghiêm túc và bư c u ã có chuy n bi n tích c c; vi c xây d ng Khu Kinh t và Nhà máy l c d u Dung Qu t t ư c nhi u k t qu tích c c; các lĩnh v c văn hóa, xã h i, xóa ói, gi m nghèo có bư c chuy n bi n tích c c; an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng; h th ng chính tr ti p t c ư c c ng c và tăng cư ng. Thay m t Chính ph , Th tư ng Chính ph bi u dương nh ng k t qu t ư c mà T nh, Ch u tư, t ng th u, các nhà th u ph và t p th cán b , công nhân công trư ng Nhà máy l c d u Dung Qu t ã t ư c. Tuy nhiên, vi c phát tri n kinh t - xã h i c a T nh v n còn nhi u khó khăn, y u kém. Kinh t tăng khá, nhưng còn nhi u ch tiêu t th p so v i k ho ch; nông nghi p là ngành có ý nghĩa quan tr ng i v i an sinh và n nh xã h i, nhưng giá tr và s n lư ng c a ngành nông nghi p l i gi m. Ti n u tư và gi i ngân v n u tư xây d ng cơ b n còn r t ch m; chuy n d ch cơ c u kinh t còn ch m và chưa v ng ch c; i s ng nhân dân tuy ư c c i thi n nhưng v n còn nhi u khó khăn, t l h nghèo còn cao. Công tác quy ho ch và qu n lý th c hi n quy ho ch còn nhi u b t c p… II. NHI M V TRONG TH I GIAN T I:
  2. th c hi n th ng l i nhi m v k ho ch 5 năm 2006-2010, trong th i gian t i T nh c n ti n hành sơ k t n a nhi m kỳ, ánh giá, kh ng nh nh ng m t t ư c ti p t c phát huy, nh ng t n t i y u kém, rà soát nh ng ch tiêu nào t th p, tìm nguyên nhân và ra gi i pháp th c hi n. Nhi m v t ra cho nh ng năm còn l i c a nhi m kỳ k ho ch 5 năm và 6 tháng cu i năm nay là r t n ng n , òi h i ng b , chính quy n và nhân dân t nh Qu ng Ngãi ph i c g ng nhi u hơn n a, vư t qua m i khó khăn thách th c, tranh th th i cơ thu n l i khai thác có hi u qu cao nh t các ti m năng, l i th c a T nh. Nh t là s phát tri n m nh c a Khu kinh t , Nhà máy l c d u Dung Qu t chuNn b i vào ho t ng; c ng nư c sâu; h th ng giao thông ngày càng thu n l i; ngu n nhân l c d i dào và có ch t lư ng ang ngày ư c nâng cao Ny m nh phát tri n kinh t - xã h i. T nh c n chú ý làm t t công tác quy ho ch và qu n lý quy ho ch, xác nh cơ c u kinh t h p lý trong t ng ngành, c bi t quan tâm n phát tri n công nghi p, d ch v t o giá tr gia tăng cao, Ny m nh xu t khNu, t o vi c làm, c i thi n và b o v môi trư ng. Trư c m t, t nay n cu i năm ti p t c t p trung th c hi n t t, ng b nh ng nhi m v , gi i pháp ã ra nh m th c hi n th ng l i k ho ch năm 2008. Trong ó, t p trung th c hi n t t Ngh quy t c a B Chính tr , ch o c a Chính ph v các bi n pháp ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng. K p th i tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c cho doanh nghi p và nhân dân, nh t là nh ng vư ng m c v th t c hành chính, m b o v n lưu ng cho s n xu t kinh doanh, xu t nh p khNu; ti p t c rà soát c t gi m, ình hoãn nh ng công trình theo quy nh c a Chính ph t p trung v n cho các công trình c p bách, s m phát huy ư c hi u qu trên a bàn; Ny nhanh vi c l a ch n, thu hút u tư và Ny m nh gi i ngân v n u tư c a các thành ph n kinh t ; qu n lý th t t t th trư ng, giá c , nh t là nh ng m t hàng thi t y u, lãi su t tín d ng, ngo i t , ch ng u cơ Ny giá lên cao gây tâm lý hoang mang cho xã h i; quan tâm n b o m an sinh xã h i, trư c h t là th c hi n t t nh ng chính sách hi n có tr giúp thi t th c cho nh ng h gia ình chính sách, h nghèo, h g p khó khăn do thiên tai d ch b nh và giá c tăng cao; Ny m nh c i cách hành chính, nh t là th t c hành chính; ch ng ng phó v i nh ng bi n ng b t thư ng c a th i ti t, làm t t công tác phòng ch ng l t bão; Ny m nh công tác phòng, ch ng tham nhũng và gi i quy t khi u n i, t cáo, m b o an ninh, tr t t xã h i, n nh i s ng nhân dân. III. V M T S NGHN C A T NH: 1. V ngh ưa 2 huy n Tây Trà và Trà B ng vào danh m c th c hi n án gi m nghèo b n v ng nh ng huy n nghèo c a c nư c: T nh rà soát các huy n có t l h nghèo trên 50% và làm vi c v i B Lao ng, Thương binh và Xã h i ưa vào danh m c nh ng huy n có t l h nghèo trên 50% hư ng chính sách ưu ãi, trình Th tư ng quy t nh. 2. V b trí v n trái phi u Chính ph th c hi n D án ư ng ven bi n Dung Qu t – Sa Huỳnh: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính t ng h p chung các t nh, trình Th tư ng xem xét, quy t nh tri n khai trong nh ng năm t i. 3. V t m ng 200 t ng v n Kho b c Ny nhanh ti n xây d ng cơ b n năm 2008: B Tài chính xem xét c th t ng công trình, d án gi i quy t t m ng theo úng quy nh và b o m tr n úng th i h n.
  3. 4. V v n u tư xây d ng trư ng i h c Ph m Văn ng: T nh ph i h p v i các B , ngành liên quan xem xét, tính toán l a ch n hình th c u tư phù h p. Trong ó, khuy n khích th c hi n theo hình th c xã h i hóa và s h tr thích h p. 5. V b sung 125 t ng cho d án H p ph n di dân, tái nh cư h ch a nư c Nư c Trong: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét, báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. 6. V b sung 3 huy n (Tư Nghĩa, M c và c Ph ) vào danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn: giao B K ho ch và u tư t ng h p chung các t nh, báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. 7. V ch trương xây d ng Nhà máy Gi y t i xã Bình Long: ng ý v nguyên t c, T nh ph i tính toán k và ch u trách nhi m b o m v nguyên li u, môi trư ng, công ngh và hi u qu D án. 8. V ch trương m r ng Khu Kinh t Dung Qu t: giao B Xây d ng ph i h p v i T nh l p quy ho ch m r ng Khu kinh t . Trên cơ s ó s xem xét, quy t nh vi c m r ng Khu kinh t Dung Qu t. 9. V t m ng trư c v n k ho ch hàng năm u tư xây d ng h t ng khu Dung Qu t: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xem xét c th t ng công trình d án và ưa vào h tr theo chương trình m c tiêu. 10. V nâng c p sân bay Chu Lai thành C ng Hàng không có c a khNu qu c t : giao B Giao thông v n t i căn c quy ho ch ã ư c phê duy t, tính toán k hi u qu , l trình và hình th c u tư, trình Th tư ng xem xét, quy t nh. 11. V b sung 450 t ng v n trái phi u Chính ph i v i h p ph n II ư ng Bình Long – c ng Dung Qu t: giao B K ho ch và u tư ch trì, cùng B Tài chính xem xét và t ng h p, trình Th tư ng xem xét, quy t nh. 12. V t m ng 100 t ng v n k ho ch năm 2009 thanh toán kh i lư ng hoàn thành cho các công trình quan tr ng, c p bách trong Khu Kinh t Dung Qu t: ng ý v nguyên t c, B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư gi i quy t t m ng; lưu ý ph i rà soát, xem xét c th t ng công trình, d án. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính b trí v n k ho ch năm 2009 và nh ng năm ti p theo cho T nh hoàn tr s v n ã t m ng. 13. V tăng biên ch cho n công an Dung Qu t áp ng yêu c u m b o an ninh tr t t trên a bàn; cho ch trương u tư Trung tâm phòng cháy, ch a cháy t i Khu kinh t Dung Qu t; d án H th ng thông tin ch huy Công an t nh Qu ng Ngãi: T nh làm vi c c th v i B Công an x lý. 14. V quy t nh Khu kinh t Dung Qu t là m c tiêu tr ng i m an ninh qu c gia: T nh làm vi c v i các B , ngành liên quan x lý theo úng quy nh.
  4. 15. V chính sách ưu ãi ti n s d ng t i v i xây d ng nhà cho công nhân Khu kinh t Dung Qu t: giao B Tài chính xu t, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan và y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi bi t, th c hi n./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i; Giáo d c và ào t o; Công an; Xây d ng; Lao ng – Thương binh và Xã h i; Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Công Thương; Nguy n Xuân Phúc - C c Hàng không Vi t Nam; - T p oàn D u khí Vi t Nam; - T nh y, H ND, UBND t nh Qu ng Ngãi; - VPCP: BTCN, các PCN, TT T; các V : TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, TKBT; - Lưu: VT, P (5).
Đồng bộ tài khoản