Thông báo số 19/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
2
download

Thông báo số 19/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 19/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp về triển khai nhiệm vụ xây dựng dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 19/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ------ ------------ S : 19/TB-BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG LÊ M NH HÙNG T I CU C H P V TRI N KHAI NHI M V XÂY D NG D ÁN LU T GIAO THÔNG Ư NG B (S A I) Ngày 16 tháng 01 năm 2008, Th trư ng Lê M nh Hùng ã ch trì cu c h p v vi c tri n khai nhi m v xây d ng D án Lu t Giao thông ư ng b (s a i). Tham d cu c h p có i di n V Pháp ch , V T ch c cán b , V K ho ch – u tư, Thanh tra B , Văn phòng B , C c ư ng b VN, C c ăng ki m VN, C c Giám nh & QLCLCTGT. Sau khi nghe V Pháp ch báo cáo D ki n ti n và phân công nhi m v xây d ng D án Lu t Giao thông ư ng b (s a i), C c ư ng b VN báo cáo xu t các v n c n s a i, b sung Lu t, ý ki n góp ý c a i di n các cơ quan, ơn v d h p, Th trư ng Lê M nh Hùng ã k t lu n như sau: 1. V ph m vi và th i gian s a i, b sung Lu t Giao thông ư ng b : th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i và y ban Thư ng v Qu c h i và Quy t nh c a Th tư ng Chính ph giao B Giao thông v n t i ch trì xây d ng D án Lu t Giao thông ư ng b (s a i) trình y ban Thư ng v Qu c h i tháng 4/2008, trình Qu c h i cho ý ki n tháng 5/2008 và trình Qu c h i thông qua tháng 10/2008. 2. D ki n nguyên t c, ti n xây d ng D án Lu t báo cáo Ban So n th o: t i Ph l c I, Ph l c II kèm theo Thông báo này. 3. Phân công c th nhi m v xây d ng d án Lu t: - Cơ quan ch trì so n th o: C c ư ng VN ( ng chí Nguy n Văn Quy n, Phó C c trư ng); - Cơ quan ch trì tham mưu trình B trư ng: V Pháp ch ( ng chí Tr nh Minh Hi n, V trư ng); - Các C c, V : ăng ki m VN, Giám nh và QLCLCTGT, T ch c cán b , V n t i, Khoa h c – Công ngh , K ho ch – u tư, Tài chính, H p tác qu c t , Thanh tra B ; ph i h p th c hi n nhi m v theo ch c năng, nhi m v c a cơ quan mình và theo phân công c th t i Ph l c III, Ph l c IV kèm theo Thông báo này. - i di n các cơ quan, ơn v , chuyên gia, nhà khoa h c g i ý ki n b ng văn b n xu t các v n s a i, b sung Lu t Giao thông ư ng b cho Th trư ng Lê M nh Hùng, V Pháp ch , C c ư ng b VN và các ng chí Trư ng Nhóm.
  2. - D ki n phân công so n th o Lu t Giao thông ư ng b (s a i): t i Ph l c IV kèm theo Thông báo này. Trư c ngày 22/01/2008, các ng chí Trư ng Nhóm chuy n D th o n i dung ư c giao cho C c ư ng b VN t ng h p thành D th o 1. 4. Các công vi c khác: - C c ư ng b VN khNn trương d trù kinh phí xây d ng D án Lu t trình B GTVT, V Tài chính tham mưu cho Lãnh o B gi i quy t k p th i. - C c ư ng b VN cung c p cho các thành viên Ban So n th o, T Biên t p b tài li u bao g m: Công ư c Viên và Lu t Giao thông ư ng b c a các nư c ã ư c d ch. - V H p tác qu c t cung c p b n d ch 02 Lu t Giao thông ư ng b c a hai nư c m i ư c ban hành có i u ki n tương t Vi t Nam. - V Pháp ch cung c p tài li u liên quan n vi c xây d ng, thông qua Lu t Giao thông ư ng b năm 2001 cho các thành viên Ban So n th o, T Biên t p tham kh o. - ngh Văn phòng y ban an toàn giao thông qu c gia c 01 ng chí Lãnh o tham gia T Biên t p. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B Giao thông v n t i xin thông báo t i các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Như trên - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Lê M nh Hùng ( b/c); - Văn phòng UBATGTQG (th c hi n); - Các cơ quan, ơn v d h p ( th c hi n); - Thành viên T biên t p ( th c hi n); Nguy n Văn Công - Lưu VT, PC PH L C 1. D KI N NGUYÊN T C S A I LU T Vi c s a i Lu t Giao thông ư ng b có tác ng nh t nh i v i ti n trình phát tri n, h i nh p kinh t c a t nư c. Vì v y, ngoài vi c quán tri t ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c, vi c s a i Lu t Giao thông ư ng b ư c th c hi n theo nguyên t c sau ây: 1. B o m tính k th a n i dung i u ch nh c a Lu t, ch s a i, b sung nh ng n i dung chưa ư c i u ch nh hay quy nh chưa rõ ho c còn thi u th ng nh t; bãi b
  3. nh ng quy nh không còn phù h p v i th c ti n và xu th phát tri n, h i nh p c a ngành Giao thông v n t i 2. áp ng yêu c u phát tri n, h i nh p theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa, góp ph n c l c vào s nghi p xây d ng và b o v T qu c. 3. B o m tính phù h p, th ng nh t v i Hi n pháp và các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành thu c h th ng pháp lu t Vi t Nam. 4. Nâng lên thành Lu t các quy nh trong văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t Giao thông ư ng b ã n nh và phù h p v i th c t . 5. Vi c v n d ng quy nh c a các i u ư c, t p quán qu c t và lu t nư c ngoài ph i phù h p v i nguyên t c cơ b n c a pháp lu t Vi t Nam và xu th , th c ti n c a ho t ng giao thông v n t i ư ng b trong nư c. PH L C 2. D KI N TI N XÂY D NG D ÁN LU T GIAO THÔNG Ư NG B (s a i) Th i gian N i dung 16/01/2008 Phân công nhi m v T Biên t p trong ngành GTVT, góp ý ki n nh ng v n c n s a i, b sung Lu t Giao thông ư ng b 17-22/01/2008 Các Nhóm so n th o ph n vi c theo phân công (n i dung so n th o chia thành 3 c t: Lu t Giao thông ư ng b hi n hành; D th o Lu t GT B (s a i) trong ó in m nh ng n i dung thay i; căn c , lý do s a i, g i C c ư ng b VN t ng h p thành D th o 1 và chuNn b báo cáo t i cu c h p do B trư ng ch trì. 23-25/01/2008 - B trư ng ch trì h p T Biên t p trong ngành GTVT nghe C c BVN và các Nhóm báo cáo theo phân công, góp ý D th o 1 - B trư ng ch trì h p Ban So n th o, T Biên t p, góp ý D th o 2 28/01- Các nhóm ti p thu ý ki n góp ý, ch nh s a g i C c ư ng b VN 01/02/2008 t ng h p thành D th o 3 04-05/02/2008 H p T Biên t p, góp ý D th o 3 06-11/02/2008 Ngh T t 12-15/02/2008 H p T Biên t p, góp ý D th o 4 18-25/02/2008 Xin ý ki n các B ngành, UBND, t nh thành ph 26-27/02/2008 Ti p thu ý ki n các B , ngành, UBND, góp ý D th o 5 28/02/2008 G i B Tư pháp thNm nh 10/3/2008 Ti p thu ý ki n thNm nh c a B Tư pháp thành D th o 6 12/3/2008 Trình Chính ph D th o 6
  4. 21-27/3/2008 H p Chính ph 04/2008 Báo cáo y ban Thư ng v Qu c h i 05/2008 Trình Qu c h i cho ý ki n 10/2008 Trình Qu c h i thông qua PH L C 3. D KI N PHÂN CÔNG NHI M V XÂY D NG D ÁN LU T GIAO THÔNG Ư NG B (s a i) STT N i dung Cơ quan th c hi n 1 D th o Quy t nh thành l p Ban So n th o, V Pháp ch T Biên t p 2 T ng k t th c hi n Lu t Giao thông ư ng b C c ư ng b VN d th o, các C c, V liên quan tham gia ý ki n, V Pháp ch t ng h p 3 xu t nh ng v n c n s a i, b sung C c ư ng b VN Lu t Giao thông ư ng b Các C c, V liên quan 4 D ch 02 Lu t Giao thông ư ng b c a nư c C c ư ng b VN ngoài và Công ư c qu c t v giao thông V h p tác qu c t ư ng b có liên quan 5 Kinh phí xây d ng D án Lu t C c ư ng b VN V Tài chính 6 Xây d ng, b o v , ti p thu ý ki n óng góp, Các Nhóm theo phân công ch nh s a t ng ph n c a D th o Lu t và vi t gi i trình. 7 T ng h p chung vào D th o Lu t Thư ký T Biên t p 8 D th o T trình Chính ph D án Lu t C c ư ng b xây d ng, các C c, V liên quan tham gia ý ki n V Pháp ch tham mưu trình B trư ng 9 T ng h p ý ki n góp ý các B , ngành, ý ki n Các Nhóm theo phân công thNm nh c a B Tư pháp, ý ki n Thành viên Thư ng tr c T Biên t p t ng Chính ph h p
  5. PH L C 4. D KI N PHÂN CÔNG SO N TH O LU T GIAO THÔNG Ư NG B (s a i) STT NHÓM H TÊN CH C V - ƠN VN CÔNG TÁC 1 Bà Tr nh Minh Hi n V trư ng V Pháp ch 2 Bà Tr n Th Kim Hoa Phó Văn phòng, C c ư ng b Vi t Nam 3 Nhóm 1. Ông Vũ Xuân C u Phó V trư ng V Tài chính, B Giao thông v n t i Quy nh chung 4 (Chương I, VIII, Ông Lý Huy Tu n Vi n trư ng Vi n chi n lư c và phát tri n G 5 IX) Bà Nguy n Th Ki u Chuyên viên V Pháp ch , Nguy t B Giao thông v n t i 6 Ông Tr n Vi t Hà Chuyên viên V H p tác Qu c t , B Giao thông v n t i 7 Ông Chu M nh Hùng Phó V trư ng V Khoa h c Công ng B Giao thông v n t i 8 Nhóm 2. Ông Ph m Minh Tâm Chuyên viên Phòng Giao thông, C c ư ng b Vi t Nam 9 Quy t c giao thông Ông Nguy n Văn Th ch Phó V trư ng V H p tác Qu c t , (Chương II) B Giao thông v n t i 01 Lãnh o VP y ban ATGTQG 10 Ông Lê Thanh Hà Phó C c trư ng C c Giám nh và QL CTGT 11 Ông Vũ Ng c Khuê Trư ng phòng Giao thông, C c ư ng b Vi t Nam 12 Ông Nguy n Ng c ông Phó V trư ng V K ho ch u tư, Nhóm 3. B Giao thông v n t i 13 K t c u h t ng Ông Trương Xuân Khiêm Trư ng phòng T ng h p, giao thông ư ng C c Giám nh và QLCL CTGT b 14 Ông H H u Hòa Chuyên viên V Pháp ch , (Chương III) B Giao thông v n t i 15 Ông Nguy n Qu c H i Chuyên viên cao c p V K ho ch u B Giao thông v n t i 16 Ông Mai Văn H ng Chuyên viên chính V Khoa h c Công ng B Giao thông v n t i 17 Nhóm 4. Ông H u c Phó C c trư ng C c ăng Ki m VN
  6. 18 gia giao thông Ông Nguy n H u Trí Trư ng phòng Qu n lý ki m nh xe cơ (Chương IV) C c ăng ki m VN 19 Ông Chu M nh Hùng Phó V trư ng V Khoa h c Công ngh B Giao thông v n t i 20 Nguy n Văn Quy n Phó C c trư ng C c ư ng b VN 21 Nhóm 5. Ông Nguy n Th ng Phó phòng Qu n lý PT và NL, Quân C c ư ng b Vi t Nam Ngư i i u khi n 22 phương ti n tham Ông Khu t Minh Tu n Phó v trư ng V T ch c cán b , gia giao thông B Giao thông v n t i 23 (Chương V) Ông Nguy n Xuân Th Chuyên viên V T ch c cán b , B Giao thông v n t i 24 Ông Tr n Ng c Thành Phó V trư ng V V n T i, B Giao thông v n t i 25 Ông Xuân Hoa Trư ng phòng V n t i, Nhóm 6 C c ư ng b Vi t Nam 26 Ông Nguy n Võ Li u T ng Thư ký Hi p h i v n t i ô tô V n t i ư ng b 27 (Chương VI) Ông Ti n c Chuyên viên V V n t i, B Giao thông v n t i 28 Ông Hoàng Ân Phú Chuyên viên V Pháp ch , B Giao thông v n t i 29 Ông Tr nh Vi t L c Phó Chánh Thanh tra, B Giao thông v n t i 30 Nhóm 7. Ông Nguy n ình Chuyên viên Thanh tra C c, Cư ng C c ư ng b Vi t Nam 31 Qu n lý nhà nư c Ông Tr n Văn B ng Chuyên viên V Tài chính, (Chương VII) B Giao thông v n t i 32 Ông Nguy n Văn Tu n Chuyên viên Thanh tra B , B Giao thông v n t i
Đồng bộ tài khoản