Thông báo số 193/TB-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
2
download

Thông báo số 193/TB-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 193/TB-UB về hoạt động của các phòng mạch tư, phòng khám bịnh ngoài giờ và thẩm mỹ viện trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 193/TB-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ---------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 193/TB-UB Tp. H Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 1982 THÔNG BÁO V HO T NG C A CÁC PHÒNG M CH TƯ, PHÒNG KHÁM BNNH NGOÀI GI VÀ TH M M VI N TRONG THÀNH PH Theo ph n nh c a nhân dân, hi n nay có nhi u phòng m ch tư, phòng khám b nh ngoài gi , thNm m vi n... không có gi y phép hành ngh , không có gi y phép ăng ký kinh doanh c a cơ quan có thNm quy n c p, ã gây ra m t s tai bi n, thương t t cho b nh nhân và có trư ng h p ã gây ra ch t ngư i. b o v s c kh e và tính m ng c a nhân dân, y ban nhân dân thành ph nh c l i quy nh v v n này như sau : 1.T t c các phòng m ch tư, phòng khám b nh ngoài gi , thNm m vi n... ch ư c ho t ng sau khi có gi y phép hành ngh c a S Y t thành ph c p và gi y phép ăng ký kinh doanh c a y ban nhân dân huy n, qu n s t i c p. Cơ s nào chưa có 2 gi y phép nói trên (gi y hành ngh và gi y ăng ký kinh doanh) ph i ngưng ngay ho t ng, g bi n hi u và ti n hành làm th t c ăng ký xin phép cơ quan ch c năng. 2. S Y t theo ch c năng c a mình, ph i h p v i các cơ quan liên quan quy nh n i quy ho t ng c a các cơ s khám b nh, thNm m vi n... và thư ng xuyên ki m tra, khen thư ng các cơ s làm t t, x lý nghiêm kh c các cơ s vi ph m. 3. y ban nhân dân các c p ch o các ngành ch c năng, ki m tra, qu n lý các cơ s t i a phương và x lý nh ng trư ng h p vi ph m theo quy nh hi n hành. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Duy Liên
Đồng bộ tài khoản