Thông báo số 197/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
7
download

Thông báo số 197/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 197/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 197/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 197/TB-VPCP Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH BÌNH THU N Ngày 22 tháng 7 năm 2008, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã thăm và làm vi c t i t nh Bình Thu n. Cùng d có i di n lãnh o các B , cơ quan: Văn phòng Chính ph , K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Tài nguyên và Môi trư ng. Sau khi nghe ng chí Ch t ch y ban nhân dân T nh báo cáo tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i 6 tháng u năm và nhi m v , gi i pháp tri n khai 6 tháng cu i năm 2008, ý ki n b sung c a ng chí Bí thư T nh y, ý ki n c a các B , cơ quan, Th tư ng Chính ph ã k t lu n như sau: I. TÌNH HÌNH CHUNG: Cùng v i c nư c, t nh Bình Thu n cũng ã th c hi n ư c m t n a nhi m kỳ k ho ch 5 năm phát tri n kinh t - xã h i 2006-2010. V i s n l c c a ng b , chính quy n và nhân dân trong T nh, kinh t - xã h i có bư c phát tri n khá toàn di n; c bi t 6 tháng u năm nay, m c dù giá c qu c t và trong nư c có nh ng bi n ng l n, thiên tai d ch b nh x y ra nhi u, gây khó khăn, thi t h i cho s n xu t và i s ng nhân dân, nhưng kinh t c a T nh v n ti p t c phát tri n v i t c cao, GDP tăng 17,4%; giá tr s n xu t công nghi p tăng 31,4%; xu t khNu tăng 9,4%, thu ngân sách tăng 48,66%; ho t ng du l ch ti p t c phát tri n, lư ng khách tăng 12,8%, các bi n pháp ki m ch l m phát c a Chính ph ư c tri n khai nghiêm túc và bư c u có chuy n bi n tích c c; các lĩnh v c văn hóa - xã h i có nhi u ti n b , i s ng nhân dân ti p t c ư c c i thi n, t l h nghèo ti p t c gi m nhanh; qu c phòng, an ninh ư c b o m, chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng. Thay m t Chính ph , Th tư ng Chính ph bi u dương s c g ng và nh ng k t qu mà ng b , chính quy n và nhân dân T nh Bình Thu n ã t ư c. Bên c nh ó, kinh t - xã h i c a T nh v n còn m t s khó khăn, t n t i như: chuy n d ch cơ c u kinh t chưa nhanh, kinh t tuy tăng trư ng khá, nhưng công nghi p và xu t khNu còn tăng m c th p so v i k ho ch; qu n lý Nhà nư c v tài nguyên khoáng s n còn có m t h n ch ; công tác quy ho ch và qu n lý th c hi n quy ho ch, c n ph i i u ch nh, b sung cho phù h p. II. NHI M V TRONG TH I GIAN T I: th c hi n th ng l i nhi m v k ho ch 5 năm 2006-2010, trong th i gian t i, T nh c n sơ k t gi a nhi m kỳ; ánh giá, kh ng nh nh ng m t ư c phát huy, nh ng
  2. t n t i y u kém và nguyên nhân ra gi i pháp, ph n u th c hi n. Nhi m v t ra cho 6 tháng cu i năm 2008 và nh ng năm còn l i c a nhi m kỳ k ho ch 5 năm là r t n ng n , òi h i ng b , chính quy n và nhân dân t nh Bình Thu n ph i c g ng hơn n a, vư t qua m i khó khăn thách th c, tranh th th i cơ thu n l i, khai thác có hi u qu cao nh t các ti m năng, l i th phát tri n nhanh và b n v ng kinh t - xã h i. T nh c n chú ý làm t t công tác quy ho ch, xác nh cơ c u kinh t h p lý trong t ng ngành, c bi t quan tâm n ngành công nghi p, du l ch, d ch v có giá tr gia tăng cao, Ny m nh xu t khNu, t o vi c làm, b o v môi trư ng. Trư c m t, t nay n cu i năm, ti p t c t p trung th c hi n t t, ng b nh ng nhi m v , gi i pháp ã ra t u năm nh m th c hi n th ng l i k ho ch năm 2008. Trong ó, t p trung th c hi n t t các Ngh quy t c a B Chính tr , ch o c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng; k p th i tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c cho doanh nghi p, nh t là th t c hành chính, b o m v n lưu ng cho s n xu t, xu t nh p khNu. Ngân hàng Nhà nư c T nh ph i ch o các ngân hàng thương m i trên a bàn bám sát, gi i quy t các khó khăn v v n cho doanh nghi p, tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v ho t ng tín d ng, ngân hàng; ti p t c rà soát i u ch nh, c t gi m, ình hoãn nh ng công trình, d án u tư theo ch o c a Chính ph t p trung v n cho các công trình, d án c p bách, s m phát huy ư c hi u qu ; Ny m nh vi c thu hút và gi i ngân nhanh v n u tư c a các thành ph n kinh t , nh t là kinh t ngoài qu c doanh; qu n lý th t t t th trư ng, giá c , nh t là nh ng m t hàng thi t y u cho s n xu t và tiêu dùng, lãi su t tín d ng; qu n lý ngo i t ; ch ng u cơ Ny giá lên cao gây tâm lý hoang mang cho xã h i, tác ng tiêu c c n ki m ch l m phát; quan tâm n b o m an sinh xã h i, trư c h t là th c hi n t t nh ng chính sách hi n có, tr giúp thi t th c cho nh ng h gia ình chính sách, h nghèo, h g p khó khăn do thiên tai, d ch b nh và giá c tăng cao; ch ng tri n khai nh m th c hi n t t công tác phòng ch ng l t bão, gi m nh thiên tai; Ny m nh c i cách hành chính, nh t là th t c hành chính; Ny m nh công tác phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m và gi i quy t khi u n i, t cáo, m b o an ninh, tr t t an toàn xã h i. III. V M T S NGHN C A T NH: i v i các ngh c a T nh ã có ý ki n k t lu n c a Th tư ng: giao Văn phòng Chính ph ôn c các B , ngành liên quan th c hi n. 1. V s m u tư xây d ng ư ng cao t c o n t D u Giây n Phan Thi t: B Giao thông v n t i hoàn ch nh D án và trình duy t theo quy nh; giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính nghiên c u v n ng ngu n v n tín d ng ưu ãi c a Ngân hàng Th gi i (WB) và Ngân hàng Phát tri n châu Á (ADB) b trí v n cho D án. 2. V b trí v n m r ng Qu c l 55 trên a bàn T nh: ng ý v nguyên t c; giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Giao thông v n t i b trí v n t ngu n v n trái phi u Chính ph giai o n II. 3. V Ny nhanh ti n tri n khai xây d ng tuy n ư ng s t cao t c thành ph H Chí Minh i Nha Trang: Chính ph ang ch o các B , ngành liên quan ph i h p v i phía Nh t B n tri n khai công tác chuNn b u tư và s ư c x lý chung toàn
  3. tuy n; v vi c di d i Ga Phan Thi t n v trí Ga m i: B Giao thông v n t i khNn trương ch o tri n khai th c hi n. 4. V b sung sân bay qu c t c a T nh vào quy ho ch chung: giao B Giao thông v n t i nghiên c u, xu t phù h p trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 5. V nâng quy mô Khu Neo u tránh trú bão Phú Quý thành Khu Tránh trú bão c p Vùng, quy mô 1.000 chi c/600 CV: ng ý v nguyên t c, giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b trí v n t ngu n h tr có m c tiêu và giao T nh làm ch u tư. 6. V i u ch nh Quy t nh s 312/Q -TTg ngày 14/3/2007 c a Th tư ng Chính ph chuy n ngu n v n th c hi n t ngân sách a phương sang ngu n v n t ngân sách trung ương u tư xây d ng công trình kè ch ng xói l và xâm th c b bi n o Phú Quý: ng ý v nguyên t c, giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b trí v n t ngu n h tr có m c tiêu và giao T nh làm ch u tư. 7. V các ngh liên quan n công tác qu n lý, thăm dò, khai thác và ch bi n khoáng s n Titan - Zircon trên a bàn T nh: giao B Tài nguyên và Môi trư ng khNn trương ti n hành công tác kh o sát, thăm dò, ánh giá úng tr lư ng, ch t lư ng khoáng s n trên a bàn T nh, báo cáo Th tư ng Chính ph ; kinh phí chi cho công tác kh o sát, thăm dò trích t d phòng ngân sách Trung ương năm 2008. Trên cơ s ó, ti n hành quy ho ch ph c v cho công tác khai thác, ch bi n. Trong khi chưa có k t qu kh o sát c a B Tài nguyên và Môi trư ng,T nh chưa c p phép u tư thêm các d án m i có liên quan. 8. V quy ho ch Trung tâm nhi t i n Sơn M : giao B Công Thương ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan s m thNm nh báo cáo Th tư ng Chính ph ; lưu ý n công tác b o v môi trư ng. 9. V xây d ng tuy n kênh ti p nư c sau Th y i n i Ninh ph c v tư i nư c cánh ng Hàm Thu n B c: ng ý v ch trương; T nh khNn trương hoàn ch nh D án; giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 10. V phân chia lãnh h i cho T nh qu n lý: Th c hi n theo quy nh hi n hành. 11. V vi c giao cho T nh s thu d u khí phát sinh toàn b các m thu c lô 15.1 và phân c p ngu n thu 2 m R ng ông và Ru Bi: Th c hi n theo quy nh hi n hành. 12. V vi c trích m t ph n ngu n thu d u khí n p ngân sách trung ương h tr kinh phí xây d ng các công trình cho ngư dân nh hư ng khai thác d u khí, thu h p ngư trư ng: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b trí v n t ngu n h tr có m c tiêu và giao T nh làm ch u tư. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan và y ban nhân dân t nh Bình Thu n bi t, th c hi n./.
  4. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Xây d ng, Ngo i giao, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trư ng; - T nh y, H ND, UBND t nh Bình Thu n; - VPCP: BTCN, các PCN, TT T, các V : TH, KTTH, KTN, Nguy n Xuân Phúc KGVX, NC, TKBT; - Lưu: VT, P (5) 37
Đồng bộ tài khoản