Thông báo số 1974/2004/VPCP-V.III

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
2
download

Thông báo số 1974/2004/VPCP-V.III

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1974/2004/VPCP-V.III về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về thời điểm hiệu lực của Nghị định 114 và 115/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ do Văn phòng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1974/2004/VPCP-V.III

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1974/2004/VPCP-V.III Hà N i, ngày 23 tháng 04 năm 2004 V/v Thông báo ý ki n c a Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm v th i đi m hi u l c c a Ngh đ nh 114 và 115/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 c a Chính ph Kính - B trư ng b N i v g i: - Ch t ch h i đ ng nhân dân và ch t ch y ban nhân dân T nh Yên Bái và Cao B ng. Sau khi xem xét ngh c a B N i v (công văn s 858/BNV-CQ P ngày 22 tháng 4 năm 2004), thay m t Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm ng ý v i ngh c a B N i v v th i hi u thi hành Ngh nh 114 và 115/2004/N -CP ngày 16/4/2004 c a Chính ph như sau: i u 2 Ngh nh 114 và 115/2004/N -CP ngày 16/4/2004 quy nh: "Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo". Nay quy nh là: "Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký". Văn phòng Chính ph xin thông báo B N i v , H i ng nhân dân và U ban nhân dân t nh Yên Bái và Cao B ng th c hi n./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - H ND, UBND t nh Yên Bái, CH NHI M VP CHÍNH PH - H ND, UBND t nh Cao B ng, PHÓ CH NHI M - U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, - Ban T ch c trung ương, - Ban N i chính trung ương, - Văn phòng Qu c h i, -B N iv , - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, TBNC, Nguy n Qu c Huy Các V : TH, PC, TCCB, - Lưu : V.III (5), VT.
Đồng bộ tài khoản