Thông báo số 198/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Thông báo số 198/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 198/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về một số nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng nhà nước Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 198/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 198/TB-VPCP Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGUY N T N DŨNG V M T S NHI M V , QUY N H N C A B K HO CH VÀ U TƯ, B TÀI CHÍNH, B TƯ PHÁP, B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM Ngày 06 tháng 8 năm 2008, t i tr s Chính ph , Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã ch trì cu c h p Thư ng tr c Chính ph bàn v m t s nhi m v , quy n h n c a các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trư ng và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Tham d cu c h p có các Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng, Trương Vĩnh Tr ng, Hoàng Trung H i, B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph Nguy n Xuân Phúc, B trư ng B N i v Tr n Văn Tu n, B trư ng B Tư pháp Hà Hùng Cư ng, B trư ng B Tài chính Vũ Văn Ninh, B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng Ph m Khôi Nguyên, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Nguy n Văn Giàu. Sau khi nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph Nguy n Xuân Phúc báo cáo, ý ki n phát bi u c a các Phó Th tư ng và các B trư ng, Th tư ng Chính ph ã k t lu n như sau: 1. V x lý các nhi m v , quy n h n còn ch ng chéo gi a các B , cơ quan: a) B Tài chính và B K ho ch và u tư th c hi n các nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành trong vi c phân b v n u tư chi cho phát tri n; b) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ti p t c i di n t i các t ch c tài chính, ti n t qu c t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành cho n khi Qu c h i s a i, b sung Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; c) V qu n lý nhà nư c v bán u giá tài s n: - B Tư pháp giúp Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c th ng nh t v t ch c và ho t ng bán u giá tài s n trong ph m vi c nư c theo quy nh t i i u 44 Ngh nh s 05/2005/N -CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 v bán u giá tài s n; - B Tài chính th c hi n nhi m v , quy n h n v bán u giá tài s n theo quy nh t i i u 45 Ngh nh s 05/2005/N -CP nêu trên.
  2. d) V nhi m v xây d ng, trình Chính ph quy t nh cơ ch , chính sách tài chính v t ai và khung giá các lo i t: - B Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n nhi m v , quy n h n xây d ng, trình Chính ph quy t nh cơ ch , chính sách tài chính v t ai và khung giá các lo i t theo quy nh t i các i m c và h kho n 5 i u 2 Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; - B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng và các cơ quan có liên quan xây d ng, trình cơ quan có thNm quy n các d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t v thu , phí, l phí và các kho n thu khác c a Ngân sách nhà nư c trong các lĩnh v c t ai, môi trư ng, tài nguyên khoáng s n. ) V theo dõi thi hành pháp lu t: - B Tư pháp giúp Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v công tác thi hành pháp lu t trong t t c các lĩnh v c trên ph m vi c nư c; - Văn phòng Chính ph giúp Th tư ng Chính ph ki m tra th c hi n nh ng công vi c thu c thNm quy n ki m tra c a Th tư ng Chính ph i v i các B , ngành, H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p t nh, các cơ quan, t ch c liên quan theo quy nh t i i m i kho n 2 i u 2 Ngh nh s 33/2008/N -CP ngày 18 tháng 3 năm 2008 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Chính ph . 2. th c hi n các nhi m v nêu trên, Th tư ng Chính ph giao: a) B K ho ch và u tư, B Tài chính ch nh s a, g i Văn phòng Chính ph xin ý ki n thành viên Chính ph i v i các d th o Ngh nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư và B Tài chính; b) B N i v so n th o, trình Chính ph trong Quý III năm 2008 d th o Ngh nh s a i, b sung kho n 2 i u 8 Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo hư ng b c m t ''liên quan n thi hành án''. Văn phòng Chính ph thông báo các B , cơ quan bi t, th c hi n./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Các B : NV, KH & T, TP, TC, TN & MT, NHNNVN; - VPCP: BTCN, các PCN; các v : KTTH, KTN, PL, TH, TT T; - Lưu: VT, TCCV (05). Hào b. Nguy n Xuân Phúc
Đồng bộ tài khoản