Thông báo số 202/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
67
lượt xem
4
download

Thông báo số 202/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 202/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 202/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 202/TB-VPCP Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C CHÍNH PH NGUY N SINH HÙNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH TRÀ VINH Ngày 27 tháng 7 năm 2008, Phó Th tư ng Thư ng tr c Chính ph Nguy n Sinh Hùng ã thăm và làm vi c v i lãnh o t nh Trà Vinh. Cùng d bu i làm vi c có i di n lãnh o các B , cơ quan: K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Văn phòng Chính ph , Văn phòng Trung ương, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Thư ng tr c Ban Ch o Tây Nam B . Sau khi i ki m tra a i m xây d ng Trung tâm i n l c Duyên H i và v trí kênh ào Quan Chánh B , nghe ng chí Ch t ch UBND T nh báo cáo k t qu th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 6 tháng u năm, phương hư ng nhi m v 6 tháng cu i năm 2008 và ki n ngh gi i quy t khó khăn, vư ng m c v phát tri n kinh t - xã h i c a T nh; ý ki n b sung c a ng chí Bí thư T nh y; ý ki n c a lãnh o các B và cơ quan d h p, Phó Th tư ng Thư ng tr c Chính ph Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG Trong nh ng năm qua, ng b , chính quy n và nhân dân t nh Trà Vinh ã oàn k t, n l c ph n u vư t qua nhi u khó khăn, t o ư c s chuy n bi n toàn di n trên các lĩnh v c kinh t , xã h i, an ninh, qu c phòng. T c tăng trư ng kinh t t bình quân 11,64%/năm trong giai o n 2001-2005, năm 2007 tăng 13,6%. Cơ s h t ng kinh t - xã h i ư c quan tâm u tư phát tri n, i s ng nhân dân ư c c i thi n, t l h nghèo gi m còn 25,7%; T nh ã th c hi n t t chính sách oàn k t dân t c, h tr ng bào Khmer phát tri n kinh t -xã h i và c i thi n i s ng. Tuy nhiên, do i m xu t phát th p, Trà Vinh v n là t nh nghèo so v i khu v c ng b ng sông C u Long, quy mô kinh t còn nh bé, cơ c u kinh t còn n ng v nông nghi p, khu v c Nông- Lâm-Th y s n chi m 56,06% trong GDP; i s ng v t ch t c a i b ph n nhân dân còn th p, t l h c sinh ti u h c, trung h c cơ s b h c cao so v i khu v c và so v i c nư c; ti m năng, l i th c a T nh chưa ư c phát huy úng m c. II. NHI M V TRONG TH I GIAN T I
  2. kh c ph c nh ng khó khăn, phát huy k t qu t ư c, th c hi n th ng l i k ho ch năm 2008 và nh ng ch tiêu c a k ho ch 5 năm 2006-2010, T nh c n t p trung ch o th c hi n t t m t s nhi m v sau ây: 1. Ti n hành sơ k t n a nhi m kỳ k ho ch 5 năm 2006-2010; ánh giá k t qu th c hi n Ngh quy t i h i ng b T nh l n th VIII, Ngh quy t H i ng nhân dân T nh v phát tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng 5 năm 2006-2010, xác nh nh ng gi i pháp th c hi n cho hơn 2 năm còn l i, Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t và cơ c u lao ng theo hư ng nâng cao ch t lư ng và giá tr hàng hóa, Ny m nh xu t khNu, nâng cao m c s ng nhân dân, gi m nhanh t l nghèo và gi i quy t t t các v n xã h i khác. 2. Chăm lo hơn n a cho giáo d c ào t o, nâng cao dân trí và phát tri n ngu n nhân l c, t o cơ s v ng ch c phát tri n kinh t - văn hóa xã h i và m b o an ninh, qu c phòng. Ph i quan tâm phát tri n giáo d c t m u giáo n các c p ph thông, d y ngh , trung h c chuyên nghi p, cao ng và i h c, huy ng các ngu n l c cho phát tri n giáo d c, ào t o và phát tri n ngu n nhân l c. 3. T p trung phát tri n cơ s h t ng kinh t -xã h i m r ng s n xu t và giao lưu v i các t nh, thành ph trong Vùng, rút ng n kho ng cách v trình phát tri n v i các a phương khác. T nh c n có k ho ch s d ng t t hơn s thu t x s ki n thi t phát tri n cơ s h t ng v giáo d c, ào t o, y t và văn hóa. 4. Có nh ng chính sách phù h p thu hút u tư, khuy n khích phát tri n doanh nghi p, m r ng ngành ngh , gi i quy t vi c làm, chuy n d ch cơ c u kinh t và lao ng theo hư ng tích c c, huy ng các cơ s nghiên c u khoa h c trên a bàn tích c c tham gia chuy n giao các ti n b khoa h c - công ngh vào phát tri n s n xu t, d ch v . 5. T ch c th c hi n t t hơn n a chính sách i v i ng bào Khmer, ngư i nghèo, ngư i có công, c ng c kh i oàn k t dân t c; ch o gi i quy t t s n xu t, hư ng d n cách làm ăn cho ng bào nghèo, ph n u hoàn thành trong năm 2008-2009 chương trình nhà cho ng bào dân t c nghèo, gia ình chính sách g p khó khăn, th c hi n t t các chính sách khác có liên quan t i ng bào Khmer, ngư i nghèo, t o i u ki n h thoát nghèo vươn lên, có bi n pháp c th s m tăng t l cán b là ngư i Khmer và cán b n trong h th ng chính tr c a T nh. 6. T p trung ch o quy t li t t t nh n huy n, xã, p v phòng, ch ng d ch r y nâu, b nh vàng lùn, lùn xo n lá lúa; b nh l m m long móng gia súc, b nh heo tai xanh và d ch cúm gia c m. Kiên quy t ch n ng và gi m tai n n giao thông. m b o an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i; Ny m nh công tác phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí và th c hành ti t ki m. III. V M T S KI N NGHN C A T NH 1. Các B , ngành ph i h p ch t ch v i T nh ti p t c th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 238/TB-VPCP ngày 05 tháng 11 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph . V công trình tr ng i m kênh "Quan Chánh B ": T nh c n khNn trương gi i phóng m t b ng và tích c c chuNn b kh i công trong năm 2008.
  3. 2. V kinh phí 65 t ng chi tr b i thư ng gi i phóng m t b ng Trung tâm i n l c Duyên H i: Giao B Công Thương ch o T p oàn i n l c Vi t Nam gi i quy t ngay T nh chi tr gi i phóng m t b ng, m b o kh i công xây d ng Trung tâm i n l c Duyên H i trong năm 2008. 3. V h tr v n u tư tuy n ư ng t n i ô th xã Trà Vinh n n th Bác H và b trí thêm kinh phí nâng c p qu c l 60 giai o n 2 t Bình Phú n phà C Chiên phá th c o giao thông c a t nh Trà Vinh: - ng ý T nh l p d án xây d ng ư ng t n i ô Th xã n n th Bác H . Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và B Giao thông v n t i xem xét b trí v n, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. - ng ý v i ngh c a T nh cho nâng c p qu c l 60 giai o n 2 ( o n t Bình Phú n phà C Chiên). Giao B Giao thông v n t i b trí v n th c hi n trong năm 2008. 4. V b trí v n trong k ho ch năm 2009 cho d án Khu neo u tránh trú bão cho tàu cá c a Cung H u, huy n C u Ngang và cho Kè b o v ch ng s t l ê bi n Hi p Th nh, huy n Duyên H i t ngu n v n h tr có m c tiêu c a ngân sách Trung ương: - Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b trí v n hoàn thành s m vi c xây d ng và ưa vào s d ng khu neo u tránh trú bão cho tàu cá c a Cung H u. Trư c m t, T nh c n s d ng t t s v n Trung ương ã h tr . -V u tư kè b o v ch ng s t l ê bi n Hi p Th nh, huy n Duyên H i: Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p các B , ngành liên quan t ng h p vào chương trình ch ng s t l ê bi n các t nh phía Nam, báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. 5. V b trí v n T nh hoàn thành d án ư ng ô tô n Trung tâm 2 xã An Qu ng H u và Thanh Sơn thu c huy n Trà Cú: Giao B k ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và B Giao thông v n t i t ng h p chung, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. T nh c n t p trung gi i ngân s v n Trung ương ã b trí cho 12 xã. 6. V ngh h tr T nh tìm i tác ho c ngu n v n ODA u tư nâng c p Nhà máy c p nư c t i th xã Trà Vinh t 18.000 m /ngày lên 36.000 m3/ngày: T nh c n l p 3 d án; giao B K ho ch và u tư giúp T nh v n ng nhà u tư, ngu n v n ODA th c hi n d án. 7. V h tr kinh phí u tư m t s công trình thi t ch văn hóa cho huy n Trà Cú là huy n i m văn hóa ng bào dân t c Khmer vùng ng b ng sông C u Long: Giao cho B Văn hóa - Th thao và Du l ch b trí v n năm 2009 th c hi n. 8. V h tr kinh phí xây d ng trư ng i h c Trà Vinh, trong ó có h tr xây d ng thư vi n và ký túc xá cho sinh viên ngư i dân t c Khmer, sinh viên là con em gia ình chính sách và h nghèo (giai o n 1 v i quy mô 3.500 sinh viên) và h tr 10 t ng xây d ng ký túc xá Trư ng d y ngh c a T nh cho h c viên là con em gia ình chính sách và h nghèo:
  4. - Giao B Giáo d c và ào t o xem xét, h tr xây d ng Trư ng i h c Trà Vinh t ngu n v n chương trình m c tiêu Qu c gia. - Giao B K ho ch và u tư ch trì cùng B Tài chính, B Lao ng Thương binh và Xã h i b trí v n xây d ng ký túc xá Trư ng d y ngh c a T nh th c hi n trong năm 2008. 9. V ngh cho khoanh n , giãn n i v i nh ng h vay v n nuôi tôm sú b thi t h i 100%; ngh chính sách h tr con tôm sú, cá da trơn b thi t h i như nh ng v t nuôi cây tr ng khác: T nh c n ch o rà soát t ng trư ng h p c th , t ng h p, báo cáo B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xem xét, gi i quy t theo thNm quy n. Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban nhân dân t nh Trà Vinh và các B , cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : KH& T, TC, GTVT, CT, NN&PTNT, GD& T, VHTT&DL, L TB&XH; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Ban Ch o Tây Nam B ; - Văn phòng Trung ương ng; - T nh y, H ND, UBND t nh Trà Vinh; - VPCP: B trư ng, Ch nhi m, các PCN, các V : TH, KTTH, Ki u ình Th KTN, KGVX, TT T; - Lưu: Văn thư, P(5b). 35 b n.
Đồng bộ tài khoản