Thông báo số 2054/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
3
download

Thông báo số 2054/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 2054/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 2054/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 2054/TB-VPCP Hà N i, ngày 01 tháng 4 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A B TRƯ NG, CH NHI M NGUY N XUÂN PHÚC T I BU I LÀM VI C V I H I NG TƯ V N C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH Ngày 20 tháng 3 năm 2009, t i thành ph H Chí Minh, B trư ng Ch nghi m văn phòng Chính ph Nguy n Xuân Phúc ã có bu i làm vi c v i các thành viên H i ng Tư v n c i cách hành chính. Sau khi nghe báo cáo ki m i m tình hình ho t ng c a H i ng trong th i gian qua; các thành viên th o lu n v K ho ch ho t ng c a H i ng trong giai o n 2009 - 2010, vi c phân công rà soát th t c hành chính và m t s n i dung công vi c c n tri n khai trong th i gian t i, B trư ng, Ch nhi m Nguy n Xuân Phúc có ý ki n k t lu n như sau: 1. Th i gian qua, a s các thành viên ã tích c c tham gia các ho t ng c a H i ng nh m tri n khai th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010 ( án 30) v i tinh th n trách nhi m cao; trong ó, m t s thành viên là Ch t ch Hi p h i ã có nhi u sáng ki n tri n khai công vi c, t ư c nh ng k t qu thi t th c. H i ng ã xây d ng và ban hành Quy ch ho t ng, tài li u gi i thi u t ng quan v án 30, tài li u hư ng d n hoàn thi n danh m c th t c hành chính và k ho ch th c hi n; t ch c t p hu n cho cán b thu c các nhóm công tác; m i chuyên gia gi i thi u kinh nghi m, k t qu nghiên c u v c i cách th t c hành chính; duy trì, c p nh t y thông tin v ho t ng c a H i ng trên trang Web: thutuchanhchinh.vn b ng c ti ng Vi t và ti ng Anh... ây chính là nh ng i u ki n m b o các ho t ng c a H i ng i vào n n n p, xác nh rõ m c tiêu, trách nhi m. c th hóa ch trương ã ư c H i ng th ng nh t t i cu c h p ngày 26 tháng 9 năm 2008, t tháng 10 năm 2007 n nay, các thành viên H i ng ã t ch c 07 bu i g p m t v i các doanh nghi p là thành viên thu c t ch c, hi p h i; Ch bi n và xu t khNu th y s n (VASEP), H i doanh nhân tr thành ph H Chí Minh (YBA), Phòng Thương m i và công nghi p Vi t Nam (VCCI), Phòng u tư và xúc ti n thương m i Hàn Qu c (KOTRA), Chi nhánh Phòng Thương m i Châu Âu (EUROCHAM), Chi nhánh Phòng Thương m i Hoa Kỳ (AMCHAM). c bi t, H i ng ã tham gia ho t ng rà soát, hoàn thi n danh m c th t c hành chính t hi u qu , ch t lư ng và yêu c u ra. Theo k t qu t ng h p bư c u, trên cơ s rà soát danh m c th t c hành chính thu c 11 ngành, lĩnh v c ã ki n ngh T
  2. công tác chuyên trách x lý hơn 1.300 tên th t c hành chính trong danh m c và d ch toàn b danh m c này sang ti ng Anh. Nh ng ho t ng trên c a H i ng ã góp ph n thi t th c thúc Ny vi c tri n khai th c hi n án 30; giúp gi i thi u cho ngư i dân và c ng ng doanh nghi p bi t, hi u và tham gia các ho t ng th c hi n án; t p h p ư c các ph n ánh, ki n ngh ph c v cho giai o n rà soát; h tr tích c c cho T công tác chuyên trách hoàn thành t t nhi m v . Tuy nhiên, vi c tham gia vào các ho t ng chung c a m t s thành viên còn chưa ng u. Do v y, ngh các thành viên c n ch ng và dành nhi u th i gian hơn n a cho các công vi c c a H i ng. 2. V K ho ch ho t ng c a H i ng trong giai o n 2009 - 2010, phân công lĩnh v c rà soát th t c hành chính cho thành viên H i ng và các nhóm công tác: trên cơ s d ki n phân công và ý ki n c a các thành viên H i ng, giao T Thư ký ti p thu, hoàn ch nh d th o, g i xin ý ki n các thành viên H i ng trư c khi trình ký, ban hành. Theo K ho ch, nhi m v tr ng tâm c a H i ng trong th i gian t i là tham gia vào vi c i n các bi u m u rà soát th t c hành chính theo yêu c u c a T công tác chuyên trách và t ch c nghiên c u, rà soát các nhóm th t c hành chính theo ngành, lĩnh v c ư c phân công. ng th i, ti p t c tham gia phát hi n các th t c hành chính còn thi u trong giai o n th ng kê, thu th p b ng ch ng th c t v các th t c gây khó khăn cho ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p và i s ng nhân dân. ngh các thành viên H i ng khNn trương b sung cán b vào t o i u ki n thu n l i các nhóm công tác hoàn thành t t nhi m v ư c giao. Các nhóm công tác c n tham gia y các l p t p hu n; ph i h p ch t ch v i T Thư ký c a H i ng và T công tác chuyên trách trong quá trình xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch c a nhóm. 3. Trong th i gian t i, ngh các thành viên H i ng ti p t c Ny m nh công tác truy n thông, th c hi n vi c l ng ghép gi i thi u v án 30 trong các ho t ng c a hi p h i, cơ quan mình; tham gia vi t bài, ưa tin trên báo chí, trang tin i n t ho c các phương ti n truy n thông khác; k t n i các trang tin i n t c a hi p h i, cơ quan minh v i trang tin i n t thutuchanhchinh.vn... 4. Th c hi n Quy ch làm vi c c a H i ng, ngh các thành viên H i ng quan tâm hơn n a n vi c huy ng các ngu n l c h tr cho ho t ng c a H i ng và T công tác chuyên trách thông qua vi c h tr tr c ti p ho c v n ng các nhà tài tr trong và ngoài nư c. 5. Nh m duy trì k t qu th c hi n án 30 m t cách b n v ng, Văn phòng Chính ph ang ch trì xây d ng d th o Ngh nh Ki m soát th t c hành chính. ngh các thành viên H i ng quan tâm, ch ng tham gia góp ý nâng cao ch t lư ng d th o, b o m tính kh thi. Th a l nh B trư ng, Ch nhi m, V T ch c hành chính Nhà nư c và các công v xin thông báo các cá nhân, ơn v có liên quan bi t, th c hi n./.
  3. TL. B TRƯ NG, CH NHI M V TRƯ NG V T CH C HÀNH Nơi nh n: CHÍNH NHÀ NƯ C VÀ CÔNG V - Th tư ng CP, các PTTg CP ( báo cáo); - Các thành viên H TV CCTTHC; - T công tác CCTTHC c a TTgCP; - BTCN. các PCN ( báo cáo); - Các V , C c, ơn v tr c thu c, - Lưu: VT, TCCV (5). Nguy n Minh M n
Đồng bộ tài khoản