Thông báo số 218/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Thông báo số 218/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 218/TB-BGTVT về việc kết luận cuộc họp của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức về một số vấn đề của dự án Lộ Tẻ - Rạnh Sỏi (vốn vay EDCF-Hàn Quốc) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 218/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T I NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 218/TB-BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 05 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N CU C H P C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH CV M TS V N C A D ÁN L T - R NH S I (V N VAY EDCF-HÀN QU C) Ngày 20/5/2008 t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p gi i quy t các v n còn t n t i c a d án L T - R nh S i. Tham d cu c h p có i di n B Xây d ng, V KH T, V Tài chính, V HTQT, C c Giám nh và QLCLCTGT, C c ư ng b Vi t Nam, Ban QLDA M Thu n, Văn phòng i di n EDCF t i Hà N i và tư v n Hàn Qu c (KCI). Sau khi nghe báo cáo c a Ban QLDA M Thu n và ý ki n c a các ơn v tham d cu c h p, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. Hoan nghênh s tr giúp H tr k thu t (TA) c a EDCF và tư v n cho d án. Trư c ây d án L T - R ch S i ư c tri n khai chuNn b u tư theo ngu n v n trong nư c và ã có nh ng k t lu n t i báo cáo gi a kỳ vào tháng 12/2007. Hi n nay d án chuy n sang s d ng v n ODA vì v y trong quá trình tri n khai d án s có nh ng i u ch nh cho phù h p. 2. V nguyên t c th ng nh t vi c nghiên c u hư ng tuy n h p v i quy ho ch hi n nay có i m u n i vào i m cu i c a d án xây d ng c u Vàm C ng và i m cu i n i v i o n tránh sân bay R ch Giá thu c tuy n tránh R ch Giá trong d án Hành lang ven bi n phía Nam. i v i o n tuy n i qua thành ph C n Thơ c n nghiên c u có th tránh ư c các khu công nghi p và ô th ã ư c phê duy t trong quy ho ch c a t nh. Tuy n L T - R ch S i không ư c k t n i v i các khu công nghi p và ô th này. 3. Trong tương lai o n tuy n này s là ư ng c p cao, do v y quy mô tiêu chuNn k thu t c n ưa ra m t s phương án so sánh. Tuy n ph i th a mãn th p nh t là tiêu chuNn ư ng c p III ng b ng (TCVN 4054-2005) v các tiêu chuNn hình h c. Nghiên c u m t c t ngang 4-6 làn xe s n i vào ư ng cao t c C n Thơ n biên gi i, hình thành vành ai gi a c a khu v c nam ng b ng sông C u Long. Hư ng tuy n ư c xác nh v phía ông ra ngoài h lưu c t i n 110 KW hi n nay và cách v i QL80 hi n h u t 800m - 1000m, c bi t lưu ý m b o tuy n c ng th ng càng t t. 4. Giao V KH T làm các th t c b sung nhi m v cho TEDIS làm tư v n i tác v i EDCF và cung c p cho tư v n KCI các tài li u v a hình, a ch t, th y văn.
  2. 5. Trong quá trình tri n khai th c hi n PMU M Thu n ph i có th a thu n v i B Nông nghi p PTNT v quy mô thoát lũ. 6. Nghiên c u kh thi c a tư v n KCI ph i tuân th quy t nh s 48/2008/Q -TTg c a Chính ph Vi t Nam có hi u l c t ngày 03/4/2008 v vi c ban hành hư ng d n nghiên c u FS các d án có s d ng v n vay c a 5 Ngân hàng (WB, ADB, JBIC, KFW, AFD) và các d án ODA có ngu n tài tr khác, do ó s không có s khác bi t v k t qu nghiên c u c a Tư v n trong nư c và nư c ngoài. 7. Sau bư c NCKT, phía Hàn Qu c s có tư v n l p TOR và h sơ m i th u, tư v n thi t k chi ti t, chi phí l y t Hi p nh vay. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n./. TL. B TRƯ NG Nơi nh n: CHÁNH VĂN PHÒNG - B trư ng ( b/c); - Th trư ng N.T. c ( b/c); - Các ơn v tham gia h p; - Lưu VP, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản