Thông báo số 222/TB-VPCP

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
3
download

Thông báo số 222/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 222/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thanh tra việc cổ phần hóa Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 222/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 222/TB-VPCP Hà N i, ngày 29 tháng 07 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH T I CU C H P NGHE BÁO CÁO K T QU THANH TRA VI C C PH N HÓA T NG CÔNG TY XU T NH P KH U XÂY D NG VI T NAM Ngày 17 tháng 7 năm 2009, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã ch trì cu c h p Thư ng tr c Chính ph nghe báo cáo k t qu thanh tra vi c c ph n hóa T ng công ty Xu t nh p khNu Xây d ng Vi t Nam (Vinaconex). Tham d cu c h p có i di n lãnh o: Thanh tra Chính ph , B Xây d ng, B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng, Văn phòng Chính ph và y ban nhân dân thành ph Hà N i. Sau khi nghe báo cáo c a Thanh tra Chính ph , ý ki n phát bi u c a các i bi u d h p, Th tư ng Nguy n T n Dũng có ý ki n k t lu n như sau: 1. C ph n hóa (CPH) doanh nghi p Nhà nư c là m t ch trương úng n c a ng và Nhà nư c ta, ã ư c ti n hành trong nhi u năm, t nhi u k t qu tích c c, ng th i cũng b c l m t s h n ch , t n t i. Th c hi n K ho ch thanh tra, Thanh tra Chính ph , qua thanh tra lĩnh v c CPH doanh nghi p, ã phát hi n nh ng sơ h , thi u sót và ki n ngh vi c hoàn thi n th ch và t ch c th c hi n, góp ph n nâng cao hi u qu s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p, h n ch t i a th t thoát tài s n c a Nhà nư c trong CPH doanh nghi p Nhà nư c. Vinaconex là T ng công ty u tiên th c hi n thí i m CPH toàn T ng công ty theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . ây là v n m i, còn thi u kinh nghi m th c t . Quá trình th c hi n CPH, B Xây d ng, T ng công ty có nhi u c g ng và t k t qu áng khích l ; tuy nhiên còn m t s thi u sót, sai ph m c n ph i ch n ch nh, kh c ph c. 2. Giao B Tài chính có quy t nh thu h i ngay trong tháng 8 năm 2009 các kho n sau: - 810.765.319.080 ng, th ng dư bán c ph n l n u. - 6.756.441.103 ng, v n Nhà nư c còn t i doanh nghi p. - 73.433.812.185 ng, v n Nhà nư c tăng thêm t th i i m xác nh giá tr doanh nghi p n khi chuy n thành T ng công ty c ph n. - 3.908.686.811 ng, Công ty C ph n Xây d ng s 1 chưa n p.
  2. - 3.388.440.000 ng, giá tr quy n s d ng c a 513,4m2 t t i s 53 L c Long Quân, qu n Tây H , thành ph Hà N i. 3. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân thành ph Hà N i và các cơ quan liên quan xu t bi n pháp x lý lên Th tư ng Chính ph (trong quý III năm 2009) i v i các kho n: - Ti n lãi do s d ng các kho n ti n chưa n p. - Giá tr quy n s d ng t i v i di n tích do Vinaconex xây d ng vi ph m quy ho ch. - Giá tr quy n phát tri n d án Khu ô th B c An Khánh. - Giá tr quy n s d ng t i v i di n tích t ư c giao th c hi n d án Khu ô th m i Trung Hòa – Nhân Chính và giá tr tài s n t ng 1 các chung cư cao t ng khi xác nh giá tr doanh nghi p CPH. - Kho n ti n Vinaconex thu t vi c chuy n như ng di n tích 12.996 m2 t ng 1 các tòa nhà chung cư cao t ng, nhà văn phòng, nhà c a hàng. - Kho n ti n ư c xác nh là tài s n không c n dùng c a Vinaconex và lo i kh i giá tr doanh nghi p khi CPH. - Kho n ti n do Công ty C ph n Xây d ng và D ch v Vinaconex không thu c a các c ông khác khi ư c T ng công ty bù p các kho n l và kho n ti n (tương ng 49% v n i u l ) do các c ông là th nhân và pháp nhân khác chưa n p khi tăng v n i ul . - Ti n thuê 588.267,7 m2 t ư c giao nhưng n th i i m hi n nay chưa hoàn t t các th t c chuy n sang hình th c thuê t theo quy nh. 4. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B Tài chính, căn c Ngh nh s 187/2004/N -CP ngày 16/11/2004 rà soát l i danh sách các nhà u tư chi n lư c, trư ng h p nào không i u ki n thì có quy t nh h y b ; ng th i, ch o T ng công ty C ph n Xu t nh p khNu và Xây d ng Vi t Nam (Vinaconex JSC) yêu c u n p l i kho n giá tr ưu ãi tương ng; ơn v nào không n p thì chuy n h sơ n các cơ quan b o v pháp lu t x lý theo quy nh. 5. Giao Thanh tra Chính ph ôn c các B , ngành, ơn v liên quan khNn trương th c hi n và báo cáo k t qu lên Th tư ng Chính ph . Văn phòng Chính ph thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - TTgCP, các Phó Th tư ng ( báo cáo); - Thanh tra Chính ph ;
  3. - Các B : Xây d ng, Tài chính, Tài nguyên & Môi trư ng, Công an; - UBND Thành ph Hà N i; - TCty CP Xu t nh p khNu & Xây d ng VN; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : MDN, Ph m Vi t Muôn KTN, KTTH, TKBT, TH; - Lưu: VT, KNTN (3).
Đồng bộ tài khoản