Thông báo số 224/TB-VPCP

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
3
download

Thông báo số 224/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 224/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 224/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 224/TB-VPCP Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N SINH HÙNG T I CU C H P BAN CH O IH I I BI U CÁC DÂN T C THI U S VI T NAM L N TH NH T Ngày 21 tháng 7 năm 2009 t i tr s Chính ph , Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng, Trư ng Ban Ch o i h i i bi u các dân t c thi u s Vi t Nam ã ch trì cu c h p Ban Ch o l n th nh t bàn v công tác chuNn b i h i vào năm 2010, tham d cu c h p Ban Ch o có B trư ng, Ch nhi m Nguy n Xuân Phúc và các thành viên Ban Ch o i h i. Sau khi B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c Giàng Seo Ph , Phó trư ng Ban Thư ng tr c Ban Ch o báo cáo tình hình công tác chuNn b i h i; cơ c u Ban t ch c và các ti u ban c a i h i, quy ch ho t ng c a Ban Ch o; hư ng d n t ch c i h i và d th o các văn b n liên quan; ý ki n phát bi u c a các thành viên d h p, Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: 1. i h i i bi u các dân t c thi u s Vi t Nam là s ki n chính tr - xã h i c bi t quan tr ng, kh ng nh Vi t Nam là m t qu c gia th ng nh t g m nhi u dân t c cùng sinh s ng, k vai sát cánh trong quá trình d ng nư c và gi nư c. M c ích i h i nh m ti p t c t ng k t, ánh giá công tác dân t c, kh ng nh ư ng l i nh t quán c a ng và Nhà nư c ta v v n dân t c và i oàn k t dân t c; kh ng nh, tôn vinh và bi u dương công lao óng góp to l n c a các dân t c thi u s trong s nghi p b o v và xây d ng t nư c qua các th i kỳ. Vì v y, vi c t ch c i h i ph i b o m yêu c u v tư tư ng, n i dung, an toàn, ti t ki m và t o ư c s tin tư ng, ph n kh i l n trong toàn dân t c. 2. Ban ch o c n quán tri t, chuNn b k n i dung hư ng d n t ch c i h i i bi u các dân t c thi u s Vi t Nam các c p; trong ó c n t p trung tr ng tâm công tác l a ch n i bi u, n i dung báo cáo, phương th c và n i dung tuyên truy n; i h i c n k t h p v i giao lưu văn hóa gi a các dân t c. V công tác tuyên truy n: Ban Tuyên giáo Trung ương, B Thông tin và Truy n thông có k ho ch và hư ng d n công tác thông tin, tuyên truy n c th các c p y ng, chính quy n các c p, các t ch c chính tr - xã h i tri n khai, th c hi n có hi u qu . 3. Cơ quan Thư ng tr c Ban Ch o i h i ( y ban Dân t c) ti p thu ý ki n c a các thành viên d h p, hoàn ch nh các d th o văn b n trình Th tư ng Chính ph ký ban hành. 4. Các ti u ban chuNn b n i dung, cương hư ng d n h p tr c tuy n trong tháng 8 năm 2009 nh m quán tri t và ph bi n n i dung t ch c i h i i bi u các c p. 5. Th i gian t ch c i h i các c p: - C p t nh, huy n: ch m nh t vào tháng 01 năm 2010 ph i hoàn thành; - Toàn qu c: vào trung tu n tháng 5 năm 2010 nhân d p k ni m 120 năm ngày sinh Ch t ch H Chí Minh. Văn phòng Chính ph xin thông báo thành viên Ban Ch o i h i và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n.
  2. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Thành viên Ban Ch o i h i; - VPCP: BTCN, các PCN, c ng TT T; Nguy n Xuân Phúc - Các V : TH, KTTH, KGVX, NC; - Lưu: VT, P (5)
Đồng bộ tài khoản