Thông báo số 226/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Thông báo số 226/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 226/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 24 của Hội đồng thi đua-khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 226/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 226/TB-VPCP Hà N i, ngày 27 tháng 8 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I PHIÊN H P L N TH 24 C A H I NG THI UA-KHEN THƯ NG TRUNG ƯƠNG Ngày 19 tháng 8 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Nguy n T n Dũng, Ch t ch H i ng Thi ua Khen thư ng Trung ương ã ch trì phiên h p thư ng kỳ c a H i ng Thi ua Khen thư ng Trung ương. Sau khi nghe i di n Ban Thi ua Khen thư ng Trung ương báo cáo và ý ki n th o lu n c a các thành viên H i ng Thi ua Khen thư ng Trung ương v tình hình th c hi n nhi m v công tác c a H i ng Thi ua Khen thư ng Trung ương th i gian qua, nhi m v tr ng tâm th i gian t i và d ki n K ho ch t ch c i h i Thi ua và H i ngh i n hình tiên ti n các c p ti n t i i h i Thi ua yêu nư c toàn qu c l n th VIII, Th tư ng Nguy n T n Dũng, Ch t ch H i ng Thi ua Khen thư ng Trung ương có ý ki n k t lu n như sau: 1. Công tác thi ua khen thư ng trong th i gian qua ã bám sát nh ng nhi m v chínhh tr tr ng tâm, góp ph n ng viên k p th i các t ng l p nhân dân vư t qua khó khăn, thách th c, th c hi n có hi u qu m c tiêu, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c, góp ph n ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i, tăng trư ng b n v ng. H u h t các B , ngành, a phương ã th c hi n t t Ch th 19/CT-TW ngày 22/12/2007 c a Ban Bí thư Trung ương ng và Quy t nh 258/Q -TTg ngày 04/3/2008 c a Th tư ng Chính ph v t ch c k ni m 60 năm ngày Ch t ch H Chí Minh ra l i kêu g i thi ua ái qu c v i nhi u hình th c thi t th c, phong phú, có tác d ng t t trong vi c ng viên, khích l phong trào thi ua trong c nư c. Tuy v y, công tác thi ua khen thư ng v n còn b c l nh ng h n ch : m t s B , ngành, a phương, công tác thi ua khen thư ng chưa ư c quan tâm úng m c, vi c tri n khai th c hi n các phong trào thi ua chưa thư ng xuyên, liên t c; công tác tuyên truy n, xây d ng i n hình tiên ti n làm chưa th t hi u qu , khen thư ng chưa k p th i nên tác d ng nêu gương chưa cao. 2. Các B , ngành, a phương ph i t p trung làm t t hơn n a công tác thi ua khen thư ng, nâng cao ch t lư ng ho t ng, Ny m nh phong trào thi ua c a các c m, kh i, gi a các a phương, ơn v , ngành, lĩnh v c. Ti p t c th c hi n t t cu c v n ng "H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh", ưa cu c v n ng i vào chi u sâu, t o chuy n bi n rõ r t, nh t là trong th c hành ti t ki m và s a i l l i làm vi c, coi ó là nhi m v chính tr quan tr ng t p trung ch o th c hi n có hi u qu .
  2. Các thành viên H i ng Thi ua Khen thư ng Trung ương ph i tăng cư ng hơn n a nhi m v ki m tra, ôn c, giám sát vi c tri n khai công tác thi ua khen thư ng c a các c m, kh i thi ua theo s phân công, có báo cáo, ánh giá và ki n ngh xu t k p th i rút kinh nghi m. 3. Các B , ngành và a phương s m ki n toàn t ch c b máy làm công tác thi ua khen thư ng theo tinh th n Ngh nh 122/2005/N -CP, Ngh nh 13/2008/N -CP c a Chính ph và Thông tư s 04/TT-BNV ngày 04/6/2008 c a B N i v . B máy làm công tác thi ua khen thư ng các t nh, thành ph c n ph i th ng nh t. Ban Thi ua khen thư ng thu c S N i v do m t Phó Giám c S làm Trư ng ban và là Phó Ch t ch H i ng Thi ua Khen thư ng. 4. Giao Ban Thi ua Khen thư ng Trung ương: - Rà soát, t ng h p và xu t nh ng v n c n s a i, b sung trong các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Thi ua Khen thư ng, nh t là tiêu chuNn, i tư ng, quy trình th t c xét khen thư ng. - Trong quý IV năm 2008 có báo cáo Th tư ng Chính ph Chương trình chuNn b K ho ch t ch c i h i thi ua và H i ngh i n hình tiên ti n các c p ti n t i i h i Thi ua yêu nư c toàn qu c l n th VIII (d ki n vào cu i năm 2010). Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, a phương bi t, th c hi n./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n Xuân Phúc - Văn phòng Trung ương, các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - TAND, VKSNDTC; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW thu c B N i v ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V : TH, TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b), (M200).
Đồng bộ tài khoản