Thông báo số 229/TB-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
1
download

Thông báo số 229/TB-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 229/TB-BTP về việc kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại hội nghị giao ban lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ ngày 18 tháng 01 năm 2008 do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 229/TB-BTP

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 229/TB-BTP Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HÀ HÙNG CƯỜNG TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2008 Ngày 18 tháng 01 năm 2008, Hội nghị giao ban lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã được tiến hành dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hà Hùng Cường. Tham gia chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng: Hoàng Thế Liên, Đinh Trung Tụng. Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Bộ trình bày tóm tắt kết quả công tác tháng 12/2007, nửa đầu tháng 01/2008 và nhiệm vụ công tác cuối tháng 1 và tháng 2/2008, dự thảo Báo cáo rút kinh nghiệm Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2008, dự thảo Quyết định phân công các đơn vị thực hiện các đề án, văn bản năm 2008; ý kiến của các đồng chí dự họp và ý kiến phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã kết luận như sau: 1. Trong tháng 12/2007 và nửa đầu tháng 01/2008, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được phân công, các đơn vị đã tập trung cao độ cho Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2008, đã trình hoặc tiếp tục hoàn thiện để trình theo tiến độ các đề án, văn bản theo kế hoạch. Với sự nỗ lực chung của các đơn vị thuộc Bộ, Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2008 đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Các báo cáo trình Hội nghị, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2008 Hội nghị xác định đã bám sát hơn vào Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. Bên cạnh đó, hoạt động của các đơn vị trong thời gian qua vẫn nổi lên một số mặt hạn chế như: Việc thành lập các Ban soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, tiến độ hoàn thành các đề án, văn bản (ví dụ: Đề án xây dựng Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật; Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn về đào tạo cán bộ tư pháp...), việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về xử lý thông tin báo chí nêu của một số đơn vị quá chậm; sự phối hợp giữa các đơn vị chưa được cải thiện nhiều; Thủ trưởng một số đơn vị chưa sâu sát với các công việc được giao; nhiều đơn vị vẫn chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng, quyền hạn của mình mà vẫn chờ Lãnh đạo Bộ chỉ đạo cụ thể; nhiều văn bản hành chính do Bộ phát hành có sai sót về thể thức. 2. Văn phòng Bộ phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ, Văn phòng Đảng uỷ cơ quan Bộ, các đơn vị, tổ chức đoàn thể liên quan chuẩn bị tổ chức tốt Hội nghị cán
  2. bộ, công chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2008 và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2007 theo hướng đổi mới, thực chất, hiệu quả, tiết kiệm. 3. Các đơn vị thuộc Bộ lên kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2008 một cách khoa học, hợp lý, thông báo sớm cho Văn phòng để bố trí lịch tham dự của Lãnh đạo Bộ. Hội nghị triển khai công tác năm 2008 của các đơn vị cần tiến hành thực chất, hiệu quả, kết hợp quán triệt tinh thần và nội dung của Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008, Kết luận Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2008. Văn phòng Bộ chỉ đạo các Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai đồng thời toàn diện các mặt công tác, kể cả Thi hành án dân sự, luật sư và các mặt công tác khác. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là các đồng chí thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng của Ngành bố trí thời gian dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp ở địa phương theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ và sự điều phối của Văn phòng, phát biểu ý kiến chỉ đạo công tác tư pháp địa phương trên tinh thần bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và tinh thần Hội nghị Ngành. 4. Các đơn vị được phân công chủ trì xây dựng các dự án Luật Quốc tịch (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự phải tổ chức họp Ban soạn thảo trước Tết nguyên đán, đồng thời triển khai ngay các công việc cần thiết liên quan đến việc xây dựng hai văn bản này báo cáo Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ. 5. Văn phòng Bộ tiếp tục theo dõi việc ban hành các văn bản Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoàn chỉnh Kế hoạch phân công các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các đề án, văn bản năm 2008 theo ý kiến đóng góp của các đơn vị; hoàn chỉnh Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2008 và Báo cáo rút kinh nghiệm Hội nghị trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành. 6. Vụ Tổ chức cán bộ sớm làm việc với các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ để chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2003/TTLT-TP-NV ngày 05/5/2003 của Liên bộ Bộ Tư pháp-Bộ Nội vụ; chuẩn bị tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng và Chính phủ về công tác cán bộ ngay sau thời gian nghỉ Tết nguyên đán; chuẩn bị cuộc họp kiểm điểm công tác của Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ. 7. Văn phòng Bộ chuẩn bị phương án đón Tết Mậu Tý tiết kiệm, vui vẻ, đầm ấm, an toàn, thiết thực, theo đúng truyền thống tốt đẹp của dân tộc và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Trên đây là kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại Hội nghị giao ban lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ ngày 18 tháng 01 năm 2008, Văn phòng xin thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG
  3. Nơi nhận: - Bộ trưởng (báo cáo); - Các Thứ trưởng (báo cáo); - Các đơn vị thuộc Bộ; - Trung tâm tin học (để đưa tin lên mạng); Nguyễn Duy Lãm - Lưu: VT, TH.
Đồng bộ tài khoản