intTypePromotion=1

Thông báo số 231/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Thông báo số 231/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 231/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với tập đoàn dầu khí Việt Nam và các nhà thầu về các dự án trọng điểm khí - điện Nhơn Trạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 231/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 231/TB-VPCP Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I CU C H P V I T P OÀN D U KHÍ VI T NAM VÀ CÁC NHÀ TH U V CÁC D ÁN TR NG I M KHÍ- I N NHƠN TR CH Ngày 06 tháng 11 năm 2007, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i, Phó Trư ng Ban ch o Nhà nư c các d án tr ng i m v d u khí ã i ki m tra và ch trì cu c h p các B : Công Thương, Xây d ng, y ban nhân dân t nh ng Nai, Văn phòng Chính ph , lãnh o T p oàn D u khí Vi t Nam, Ban qu n lý d án i n Nhơn Tr ch 1 và các Nhà th u. Sau khi nghe các báo cáo c a Ch u tư d án-T p oàn D u khí Vi t Nam, Ban qu n lý D án, T ng công ty l p máy Vi t Nam (Lilama), T ng công ty Xây d ng s 1 (CC 1) và Tư v n qu n lý d án; ý ki n c a lãnh o các B , a phương và T p oàn i n l c Vi t Nam, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: D án i n Nhơn Tr ch là d án tr ng i m và ư c áp d ng m t s cơ ch c thù v th t c u tư, tài chính. D án có v trí quan tr ng góp ph n b o m cân i i n ph c v phát tri n kinh t xã h i. Do ó ph i t p trung ch o hoàn thành d án úng ti n ra. Ch u tư, các nhà th u và tư v n ph i xác nh rõ trách nhi m, b ng m i bi n pháp th c hi n t t nhi m v ư c giao, áp ng yêu c u ti n và ch t lư ng công trình. Trong th i gian t i c n ph i n l c hơn n a. C th là: - Ch u tư, Ban qu n lý d án và các Nhà th u ph i t ch c giao ban thư ng xuyên, nghiêm túc, th c hi n công tác ghi nh t ký công trình và ki m tra ch t ch ti n theo biên b n giao ban ã ư c th ng nh t. - Các nhà th u ph i huy ng nhân l c và thi t b thi công và t ch c làm 3 ca Ny nhanh ti n ; ng th i th c hi n m i bi n pháp b o m an toàn lao ng và ch t lư ng công trình; t ch c t t i u ki n sinh ho t cho công nhân. - B Công Thương ch o Ch u tư t ch c giao ban tr c tuy n, ki m tra và x lý công vi c theo t ng tu n v i các nhà th u, trong ó Lilama ch u trách nhi m ch huy công trư ng. - B Tài chính ch o T ng c c H i quan t o i u ki n thu n l i cho vi c nh p khNu thi t b , v t tư cho D án.
  2. - y ban nhân dân t nh ng Nai ch o gi i quy t d t i m các v n còn t n t i liên quan n công tác n bù, di dân, gi i phóng m t b ng. - T p oàn i n l c Vi t Nam th c hi n u n i k p th i trên cơ s ti n c th do T p oàn D u khí Vi t Nam cung c p. - T p oàn D u khí Vi t Nam có trách nhi m cân i ngu n kinh phí cung c p cho s n xu t i n, cho nhu c u khí áp th p; khNn trương t ch c àm phán giá i n, ký k t H p ng mua bán i n; ch o Nhà th u nư c ngoài (NACAP) nghiêm ch nh th c hi n H p ng ã ký v l p t ư ng ng; báo cáo phương án thi công, l p t ư ng ng qua dư i kênh d n nư c làm mát c a c m i n Phú M B Xây d ng thNm nh l i trong th i gian ng n nh t (hai tu n sau khi nh n ư c h sơ). T p oàn D u khí Vi t Nam t ch c theo dõi sát sao, nâng cao vai trò c a Ban qu n lý d án trong vi c giám sát, ôn c các nhà th u th c hi n theo úng h p ng ã ký k t. Văn phòng Chính ph thông báo các cơ quan bi t và th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Như trên; - TTg, PTTg: Hoàng Trung H i; - Các B : CT, TC, XD; - UBND t nh ng Nai; - T ng c c H i quan; - Các T p oàn: PVN, EVN; - Các Ban QLDA: Khí Phú M -TP HCM, i n Nhơn Tr ch; Nguy n Xuân Phúc - Các T ng công ty: LILAMA, CC 1; - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, Các V : CN, TH, Website CP; - Lưu: VT, DK (4), MT (25b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản