Thông báo số 235/TB-VPCP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
72
lượt xem
4
download

Thông báo số 235/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 235/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực chính phủ về vốn cho các dự án điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 235/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH NAM ----- c l p - T do – H nh phúc ------- S : 235/TB-VPCP Hà N i, ngày 01 tháng 9 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I CU C H P THƯ NG TR C CHÍNH PH V V N CHO CÁC D ÁN I N Ngày 19 tháng 8 năm 2008, Th tư ng Nguy n T n Dũng ch trì cu c h p Thư ng tr c Chính ph bàn v v n cho các d án i n. Tham gia cu c h p có các Phó Th tư ng, lãnh o các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Công Thương, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Văn phòng Chính ph và lãnh o các ngân hàng: Công Thương Vi t Nam, u tư và Phát tri n Vi t Nam, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam, Ngân hàng thương m i c ph n Ngo i thương Vi t Nam và T p oàn i n l c. Sau khi nghe T p oàn i n l c Vi t Nam (EVN) báo cáo, ý ki n các Phó Th tư ng và c a các cơ quan, ơn v liên quan, Th tư ng Chính ph có ý ki n k t lu n như sau: I. NH NG V N CHUNG: 1. M c tiêu c p bách c a ngành i n l c hi n nay là ph i hoàn thành t t c các d án u tư ã quy ho ch trong Quy ho ch i n phát tri n i n l c giai o n 2006 - 2010 có tính n 2020 (Quy ho ch i n VI). Tuy nhiên, trong th i gian qua, các d án do EVN làm ch u tư tri n khai ch m, không áp ng ti n . Nhi u d án th c hi n công tác chuNn b u tư ch m, không kh i công theo ti n quy nh. Ngoài ra, các d án i n c l p cũng có tình tr ng tri n khai không úng ti n . Vì v y, EVN ph i nghiêm túc ki m i m rút kinh nghi m v v n này ng th i ph i xác nh trách nhi m là ơn v nòng c t trong vi c m b o i n cho phát tri n kinh t -xã h i. B Công Thương ph i tăng cư ng ôn c các ch u tư và nhà th u không nghiêm túc th c hi n d án ã cam k t. 2. Cơ ch ho t ng c a ngành i n c n ư c ti p t c nghiên c u, c i cách theo hư ng: cơ c u l i t ch c qu n lý; xây d ng th trư ng i n l c c nh tranh ng th i v i vi c gi m d n vai trò c quy n c a EVN trong các khâu phát i n, phân ph i i n, kinh doanh i n; xây d ng giá i n theo th trư ng, trong ó Nhà nư c h tr cho ngư i nghèo và các i tư ng chính sách xã h i khác; huy ng ngu n v n u tư t m i thành ph n kinh t , trong ó ngu n v n nhà nư c (t EVN, T p oàn D u khí, T p oàn Than Khoáng s n và các t p oàn, t ng công ty nhà nư c khác) gi vai trò chi ph i... Giao B Công Thương ch trì xây d ng án c i ti n t ch c theo hư ng này trình Chính ph trong Quý IV năm 2008. B Công Thương chuNn b các i u ki n c n thi t cho vi c nghiên c u xây d ng Quy ho ch i n l c l n th VII vào u năm 2009. II. NH NG V N C TH
  2. 1. V v n cho các d án i n: - Th c hi n theo k t lu n c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 161/TB-VPCP ngày 9 tháng 7 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph v vi c b o m v n u tư cho các d án i n c p bách; văn b n s 5359/VPCP-KTN ngày 15 tháng 8 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph v vi c ký qu m L/C các gói th u d án th y i n Sơn La. - B K ho ch và u tư khNn trương thành l p T công tác liên ngành rà soát l i nhu c u v n c a các d án do EVN làm ch u tư theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 152/TB-VPCP ngày 1 tháng 7 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph . - EVN t p trung v n cho các d án ang d dang hoàn thànhh d t i m; úng ti n ; x lý v n và hoàn thành các th t c c n thi t m b o kh i công s m các d án có trong k ho ch nhưng chưa kh i công. K p th i báo cáo nh ng trư ng h p vư ng m c vư t quá thNm quy n. 2. V cơ ch ho t ng c a ngành i n: B Công Thương khNn trương th c hi n k t lu n c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 176/TB-VPCP ngày 25 tháng 7 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph v vi c tri n khai xây d ng th trư ng phát i n c nh tranh và bi u giá bán l i n. Theo ó, trong Quý IV năm nay, trình án tách khâu phát i n v i khâu truy n t i - phân ph i - kinh doanh i n. Các nhà máy i n ư c nhóm l i thành m t s công ty phát i n dư i hình th c công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ho c công ty c ph n. Vi c c i cách th c hi n theo hư ng: a) V cơ c u và phương th c huy ng v n u tư: Nhà nư c (EVN, các T p oàn nhà nư c và T ng công ty nhà nư c) gi t l v n chi ph i. Khuy n khích, huy ng các thành ph n kinh t tham gia s m hình thành th trư ng c nh tranh v i n. Vi c huy ng v n ư c th c hi n thông qua u th u c nh tranh. Trư ng h p giao th u ph i ư c s ng ý c a Th tư ng Chính ph . b) T ch c qu n lý u tư: - EVN ti p t c làm ch u tư các nhà máy i n ã ư c giao theo Quy ho ch i n VI ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - i v i 13 d án ngu n i n mà EVN ngh giao cho ch u tư khai thác, giao B Công Thương xu t báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 9 năm 2008. c) V Cơ ch giá i n: giá i n ph i tính úng, tính theo cơ ch th trư ng, không bao c p, gi m bù chéo, m b o c nh tranh. Nhà nư c quy t nh giá mua, bán i n theo hư ng giá mua i n b o m có lãi cho nhà s n xu t, Nhà nư c h tr cho ngư i nghèo và các i tư ng chính sách khác. d) V c ph n hóa:
  3. - B Công Thương, EVN c n khNn trương th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 08/TB-VPCP ngày 16 tháng 1 năm 2008 v tri n khai th c hi n Quy ho ch i n VI. - Theo l trình hình thành th trư ng i n l c c nh tranh, trư c m t chưa ti n hành c ph n hóa thêm các công ty i n l c. B Công Thương, EVN ch o các công ty i n l c ph i Ny m nh công tác c i cách, nh t là nâng cao hi u qu công tác kinh doanh và nâng cao ch t lư ng d ch v khách hàng, và ti p t c th c hi n công tác i n khí hóa nông thôn. )V án ti t ki m i n: B Công Thương khNn trương biên so n trình Lu t v ti t ki m i n năng theo hư ng: quy nh ch t ch vi c dán nhãn ti t ki m năng lư ng c a các trang, thi t b s n xu t trong nư c ho c nh p khNu, phát ng các phong trào s d ng năng lư ng ti t ki m và nâng cao ý th c ti t ki m năng lư ng trong c ng ng... Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Như trên; - TTg; các Phó TTg; - Các B : CT, KH& T, TC; - Ngân hàng Nhà nư c VN; - Các Ngân hàng: PTVN, CTVN, T&PTVN, NTVN; - T p oàn i n l c VN; - /c Thái Ph ng Nê, Phái viên TTg; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : KTN, TH, TKBT, TT T; Ph m Văn Phư ng - Lưu: VT, KTTH (3). 32
Đồng bộ tài khoản