Thông báo số 242/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
2
download

Thông báo số 242/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 242/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án xây dựng cầu Pá Uôn - QL279 và dự án xây dựng QL12 đoạn km66-km102 (bao gồm cầu Hang Tôm) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 242/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 242/TB-BGTVT Hà N i, ngày 11 tháng 06 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P GIAO BAN KI M I M TI N TH C HI N D ÁN XÂY D NG C U PÁ UÔN - QL279 VÀ D ÁN XÂY D NG QL12 O N KM66-KM102 (BAO G M C U HANG TÔM) Ngày 03/6/2009, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì h p giao ban ki m i m ti n th c hi n d án xây d ng c u Pá Uôn QL279 và d án xây d ng QL12 o n Km66- Km102 (bao g m c u Hang Tôm). Tham d cu c h p g m có i di n lãnh o và chuyên viên c a các cơ quan, ơn v : Văn phòng Ban ch o Nhà nư c th y i n Sơn La, Công oàn GTVT Vi t Nam, Văn phòng B GTVT, V K ho ch u tư, V Khoa h c công ngh , C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng CTGT, Ban QLDA 1, Tư v n thi t k - T ng Công ty TVTK GTVT (TEDI), Tư v n giám sát - Vi n Khoa h c công ngh GTVT và các ơn v thi công. Sau khi nghe các ơn v báo cáo v ti n th c hi n d án, công tác m b o an toàn lao ng, các khó khăn vư ng m c, các xu t và ý ki n c a các cơ quan liên quan, Th trư ng k t lu n như sau: B GTVT ghi nh n s c g ng c a Ban QLDA1, các nhà th u thi công và các cơ quan, ơn v tham gia d án th i gian qua: Ti n thi công ư c ki m soát, ch t lư ng các h ng m c công trình ư c m b o, k p th i x lý và tháo g các khó khăn vư ng m c, th c hi n tương i t t công tác qu n lý an toàn lao ng; Ti n th c hi n các h ng m c chính cơ b n t ư c theo yêu c u. Tuy v y, m t s h ng m c xây d ng c u Pá Uôn chưa t ti n theo k ho ch tháng 5/2009, công tác an toàn lao ng c n ph i th c hi n tri t hơn. Các d án u có yêu c u khNn trương v ti n xây d ng phù h p v i ti n chung c a d án Th y i n Sơn La, òi h i s c g ng và n l c cao nh t c a các ơn v tham gia th c hi n. Vì v y, B GTVT yêu c u các ơn v tham gia d án th c hi n các n i dung sau: 1. V ti n thi công: Ban QLDA 1 ch o các nhà th u và Tư v n giám sát l p ti n thi công chi ti t theo sơ ngang, c p nh t theo ơn v th i gian 15 ngày, phù h p v i ti n t ng th c a d án, có qu th i gian d phòng các y u t khách quan nh hư ng n ti n . Nh ng h ng m c kh i lư ng thi công ch m ti n h ng tháng, ph i kiên quy t ch o thi công bù vào tháng k ti p, không ư c nh hư ng n ti n chung ã l p. T pk t v t tư d tr , thi t b ph c v thi công trong mùa mưa. Ki m tra phương án phòng ch ng bão l t t i t ng gói th u, m b o an toàn trong mùa mưa lũ và phương án thi công trong i u ki n có mưa lũ. 2. Th c hi n t t công tác qu n lý thi công xây d ng công trình v ch t lư ng, kh i lư ng, an toàn lao ng và môi trư ng. Tăng cư ng công tác giám sát c a ch u tư, tư v n thi t k và tư v n giám sát; ch ng x lý nh ng v n phát sinh trong quá trình th c hi n d án k p th i ph c v thi công. Th c hi n nghiêm túc các quy nh v an toàn lao ng, tuy t i không xNy ra các vi ph m v an toàn lao ng, an toàn trong s d ng i n và phòng ch ng cháy n . Trang b b o h lao ng y , l p t lư i an toàn t i các h ng m c công trình thi công trên cao. 3. V v n và gi i ngân: Ban QLDA 1 ch ng trong k ho ch b trí v n, t o m i i u ki n thu n l i gi i ngân k p th i, gi m khó khăn v tài chính cho các nhà th u 4. M t s n i dung c th c a các d án: 4.1. D án xây d ng c u Pá Uôn: Ny nhanh ti n th c hi n lao l p d m t i gói th u s 1 và thi công thân tr T6 phù h p v i ti n chung c a d án. S m hoàn thi n tiêu chuNn k thu t nh ng v n còn t n t i, công ngh thi công kh i K0 và các kh i ti p theo trình duy t ph c v thi công k p th i.
  2. V vi c s a ch a m b o giao thông T nh l 107, Ban QLDA 1 ch ng tham mưu phương án l a ch n nhà th u xây l p s m tri n khai th c hi n m b o giao thông ph c v d án. 4.2. D án xây d ng QL12 o n Km66-Km102 (bao g m c u Hang Tôm): Ch o ưu tiên ti n thi công c u c ng và các công trình trên tuy n, hoàn thành cơ b n trư c 30/6/2010. Th c hi n t t công tác m b o giao thông, c bi t là trong mùa mưa, thi công g n và d t i m t ng h ng m c. t úng v trí quy nh, không Ny ngang sang ta luy, không làm nh hư ng kh năng thoát lũ c a dòng ch y; thi công rãnh nh c t nư c ch ng s t trư t. Ph i h p t t v i a phương (t nh i n Biên) Ny nhanh công tác GPMB, báo cáo B k p th i các vư ng m c k p th i x lý. Th a l nh B trư ng B GTVT, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Các Th trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản