Thông báo số 2434/TB-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
2
download

Thông báo số 2434/TB-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 2434/TB-BXD về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 2434/TB-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 2434/TB-BXD Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2008 THÔNG BÁO V VI C I U CH NH PHÂN CÔNG CÔNG TÁC I V I B TRƯ NG VÀ CÁC TH TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Quy t nh s 1461/Q -TTg ngày 09/10/2008 c a Th tư ng Chính ph và văn b n s 7344/VPCP-TCCV ngày 29/10/2008 c a Văn phòng Chính ph , Th tư ng Chính ph ã quy t nh ng chí GS.TSKH Nguy n Văn Liên – Th trư ng thư ng tr c B Xây d ng thôi gi ch c v Th trư ng B Xây d ng (do n tu i ngh hưu) k t ngày 01/11/2008 và ti p t c làm Phó Ch t ch H i ng nghi m thu nhà nư c các công trình xây d ng, ng th i là y viên Ban ch o nhà nư c xây d ng các công trình tr ng i m qu c gia. Trong khi ch quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung cán b gi ch c v Th trư ng B Xây d ng, b o m công tác lãnh o, ch o các ơn v trong ngành Xây d ng th c hi n các nhi m v qu n lý nhà nư c ã ư c Chính ph và Th tư ng Chính ph giao, B trư ng B Xây d ng i u ch nh t m th i vi c phân công công tác i v i B trư ng và các Th trư ng như sau: 1. B trư ng Nguy n H ng Quân: a) Lãnh o, qu n lý, ch o, i u hành m i m t ho t ng c a B theo ch c năng, nhi m v c a B Xây d ng; nh ng công vi c thu c thNm quy n, trách nhi m c a B và B trư ng ư c quy nh trong Lu t T ch c Chính ph , Quy ch làm vi c c a Chính ph và các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan. b) Tr c ti p ch o các lĩnh v c công tác: - Ch o chung vi c xây d ng h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, các cơ ch , chính sách qu n lý ngành Xây d ng; nh hư ng, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n các lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý nhà nư c c a B ; công tác thanh tra, ki m tra trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B trên ph m vi c nư c; - Xây d ng trình Th tư ng Chính ph phê duy t và ch o th c hi n chi n lư c, quy ho ch t ng th phát tri n h th ng ô th qu c gia, các chương trình, d án qu c gia v phát tri n ô th ; vi c phân công, phân c p qu n lý ô th , ánh giá, phân lo i ô th ;
  2. - Công tác l p, thNm nh và ch o th c hi n các án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ; công tác u tư xây d ng các công trình, d án tr ng i m qu c gia; - Công tác c i cách hành chính ngành Xây d ng; - Công tác khoa h c công ngh ; - Công tác ào t o phát tri n ngu n nhân l c ngành Xây d ng; công tác ào t o, b i dư ng ki n th c qu n lý ô th cho cán b chính quy n ô th ; - K ho ch, chương trình công tác c a B ; t ch c tri n khai th c hi n các Ngh quy t, chương trình, k ho ch c a ng và Chính ph ; - Công tác k ho ch và u tư; qu n lý và phân b ngân sách nhà nư c; - Công tác t ch c cán b ; công tác thi ua – khen thư ng; công tác chính tr , tư tư ng, xây d ng ng, b o v chính tr n i b ; - Th c hi n nhi m v : Trư ng ban ch o c i cách hành chính c a B Xây d ng; Ch t ch H i ng Ki n trúc – Quy ho ch B Xây d ng; Ch t ch H i ng nghi m thu nhà nư c các công trình xây d ng; Ch t ch H i ng Thi ua – Khen thư ng B Xây d ng; Ch t ch H i ng Khoa h c công ngh B Xây d ng. c) Th c hi n các nhi m v c a thành viên Chính ph và các nhi m v khác do Chính ph , Th tư ng Chính ph phân công. 2. Th trư ng Cao L i Quang: a) Giúp B trư ng theo dõi, ch o các lĩnh v c công tác: - Qu n lý nhà nư c v i u ki n, năng l c hành ngh ho t ng xây d ng; hư ng d n l a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng; - Qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng; - Qu n lý nhà nư c v lĩnh v c kinh t xây d ng; - Công tác qu n lý ch t lư ng, ti n t i các d án u tư xây d ng quan tr ng, các công trình tr ng i m qu c gia; - Xây d ng các cơ ch , chính sách khuy n khích, h tr , nh hư ng phát tri n các doanh nghi p, h p tác xã thu c m i thành ph n kinh t ho t ng s n xu t kinh doanh trong các lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý nhà nư c c a B ; - Công tác qu n lý kinh t xây d ng t i các d án u tư xây d ng quan tr ng, các công trình tr ng i m qu c gia; công tác qu n lý kinh t xây d ng, tài chính k toán t i các d án u tư xây d ng do B làm ch u tư;
  3. - Công tác xây d ng h th ng quy chuNn k thu t, tiêu chuNn qu c gia trong các lĩnh v c qu n lý Nhà nư c ư c giao ph trách; - Công tác pháp ch , công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao ph trách; - Ch o lĩnh v c cơ khí xây d ng; - Công tác an toàn, v sinh lao ng, môi trư ng ngành xây d ng; - Công tác i m i và phát tri n doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B ; - Công tác tài chính, k toán, lao ng, ti n lương trong các cơ quan, ơn v tr c thu c B ; công tác y t ngành Xây d ng; - Công tác th c hành ti t ki m, ch ng th t thoát, lãng phí, tham nhũng; - Công tác vì s ti n b ph n ngành Xây d ng; - Th c hi n nhi m v : Trư ng ban ch o i m i, phát tri n doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B Xây d ng; y viên Ban ch o nhà nư c, kiêm T trư ng T công tác giúp vi c Ban Ch o t i D án Th y i n Sơn La và D án Nhà máy l c d u Dung Qu t; Trư ng ban Vì s ti n b ph n ngành Xây d ng. b) Th c hi n m t s nhi m v khác do B trư ng phân công. 3. Th trư ng Tr n Ng c Chính: a) Giúp B trư ng theo dõi, ch o các lĩnh v c công tác: - Qu n lý nhà nư c v ki n trúc, quy ho ch xây d ng; - Qu n lý nhà nư c v h t ng k thu t; - M t s nhi m v qu n lý nhà nư c v lĩnh v c phát tri n ô th , bao g m: các cơ ch , chính sách, gi i pháp v u tư xây d ng và phát tri n các ô th ng b ; các chính sách, gi i pháp qu n lý quá trình ô th hóa, các mô hình qu n lý ô th ; quy ch khu ô th m i; qu n lý tr t t xây d ng ô th ; các d ch v trong khu ô th ; - Công tác c p gi y phép xây d ng công trình; - Công tác ki n trúc, quy ho ch xây d ng, h t ng k thu t t i các d án u tư xây d ng quan tr ng, các công trình tr ng i m qu c gia, các d án u tư xây d ng do B làm ch u tư; - Công tác xây d ng h th ng quy chuNn k thu t, tiêu chuNn qu c gia trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao ph trách; - Công tác pháp ch , công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao ph trách;
  4. - Ch o th c hi n các án quy ho ch xây d ng do B làm ch u tư. b) Th c hi n m t s nhi m v khác do B trư ng phân công. 4. Th trư ng Nguy n Tr n Nam: a) Giúp B trư ng theo dõi, ch o các lĩnh v c công tác: - Qu n lý nhà nư c v nhà và công s ; - Qu n lý nhà nư c v kinh doanh b t ng s n; - Qu n lý nhà nư c v v t li u xây d ng; - Công tác xây d ng h th ng quy chuNn k thu t, tiêu chuNn qu c gia trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao ph trách; - Công tác pháp ch , công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao ph trách; - Công tác văn phòng, quy ch , l l i làm vi c c a kh i cơ quan B ; - Công tác h p tác qu c t ; - Công tác thông tin và truy n thông ngành Xây d ng; - Công tác qu c phòng – an ninh, phòng ch ng bão l t; - Ho t ng xu t, nh p khNu hàng hóa ngành Xây d ng; u tư ra nư c ngoài c a ngành Xây d ng; - T ch c các ho t ng xúc ti n thương m i, tri n lãm ngành Xây d ng; - Ch o các chương trình xóa ói gi m nghèo c a ngành Xây d ng; - Công tác thanh tra hành chính, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo trong các cơ quan, ơn v tr c thu c B ; - Th c hi n nhi m v : Trư ng ban ch huy quân s , Trư ng ban ch huy phòng ch ng l t bão B Xây d ng; Trư ng ban ch o Chương trình công ngh thông tin ngành Xây d ng. b) Th c hi n m t s nhi m v khác do B trư ng phân công. Vi c i u ch nh phân công công tác trên ây ư c th c hi n k t ngày 01/11/2008. Trong quá trình th c hi n, tùy theo tình hình th c t , B trư ng B Xây d ng s xem xét và có th ti p t c i u ch nh m b o yêu c u th c hi n nhi m v công tác chung c a B ./.
  5. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ( b/c); - B trư ng và các Th trư ng B Xây d ng; - Các cơ quan, ơn v tr c thu c B Xây d ng; - Văn phòng Chính ph ; Nguy n H ng Quân - S Xây d ng; S Quy ho ch – Ki n trúc các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản