Thông báo số 25/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
2
download

Thông báo số 25/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 25/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 25/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 25/TB-VPCP Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH TI N GIANG Ngày 15 tháng 01 năm 2009 t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã ch trì cu c h p v i lãnh o t nh Ti n Giang. Cùng d có lãnh o các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Giáo d c và ào t o và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe ng chí Ch t ch y ban nhân dân t nh báo cáo v k t qu th c hi n nhi m v kinh t - xã h i năm 2008, k ho ch và nhi m v năm 2009 và m t s ngh c a T nh, ý ki n c a lãnh o các B , Th tư ng Nguy n T n Dũng ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG: Năm 2008, trong b i c nh kinh t trong nư c g p r t nhi u khó khăn, ng b , chính quy n và nhân dân T nh ã có nhi u c g ng, kinh t - xã h i phát tri n khá toàn di n; tăng trư ng GDP t m c khá trên 11%; các lĩnh v c văn hóa - xã h i có nhi u ti n b , nh t là trong công tác xóa ói gi m nghèo và gi i quy t vi c làm; tình hình an ninh, chính tr n nh, tr t t xã h i ư c b o m. Tuy nhiên, Ti n Giang v n là t nh thu n nông, công nghi p, d ch v chưa phát tri n, thu nh p bình quân u ngư i còn th p hơn m c bình quân chung c nư c, ng b , chính quy n T nh c n c g ng hơn n a hoàn thành t t các chi tiêu kinh t - xã h i c a năm 2009; c n t p trung tri n khai có hi u qu Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP c a Chính ph v i tr ng tâm là ch ng ngăn ch n suy gi m kinh t , b o m an sinh xã h i và duy trì tăng trư ng. c bi t lãnh o T nh c n h t s c quan tâm, chú ý trong lĩnh v c ào t o ngh , coi ây là m t nhi m v chính tr quan tr ng; ti p t c Ny m nh công tác xã h i hóa lĩnh v c giáo d c - ào t o; h tr ngư i nghèo và i tư ng chính sách. II. V M T S NGHN C A T NH: 1. B Tài chính nghiên c u cơ ch u tư h t ng th y s n ã ư cban hành theo Quy t nh s 132/2001/Q -TTg ngày 07/9/2001 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 95/2004/TT-BTC ngày 11/10/2004 c a B Tài chính th c hi n chung cho các a phương. Trư c m t, T nh th c hi n theo các quy nh hi n hành. 2. V vi c xin h tr v n t Chương trình bi n ông - H i o phát tri n kinh t - xã h i: th c hi n theo Quy t nh s 904a/Q -TTg ngày 23/6/2006 c a Th tư ng
  2. Chính ph v phê duy t k ho ch chương trình bi n ông - H i o, bán o cho lĩnh v c an nhinh - qu c phòng trên bi n và h i o. 3. Vi c chuy n i m c ích s d ng t th c hi n d án C m liên h p d ch v ô th t i khu v c xã Bình Xuân và Bình ông thu c xã Gò Công: ng ý v nguyên t c, T nh t ch c l p d án c th và th c hi n vi c chuy n i m c ích s d ng t theo quy nh; trong ó lưu ý làm t t vi c tái nh cư, t o vi c làm, chuy n i ngh và s d ng t hi u qu . 4. B Giáo d c và ào t o s m trình Chính ph phương án s a i t l h tr c a Trung ương i v i các công trình thu c án kiên c hóa trư ng, l p h c giai o n 2008 - 2012 áp d ng chung cho các t nh, trong ó có t nh Ti n Giang. 5. B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i, b trí v n cho các d án, công trình ã có trong danh m c v n trái phi u Chính ph ; trư ng h p các d án ã gi i ngân h t và c n hoàn thành trong năm 2009 thì cho phép t m ng v n năm 2010. y ban nhân dân t nh ch o rà soát l i các d án, công trình c th , g i B K ho ch và u tư, B Tài chính xem xét, gi i quy t. 6. y ban nhân dân t nh Ti n Giang làm vi c c th v i B Tài chính, B K ho ch và u tư và các B liên quan rà soát, phân lo i các công trình ã có d án nhưng không n m trong danh m c v n trái phi u Chính ph theo th t ưu tiên, xu t ngu n v n, trình Th tư ng xem xét, quy t nh. i v i các công trình c p bách có th ng v n năm 2010 th c hi n trong năm 2009. 7. i v i d án Trư ng h c Ti n Giang: th c hi n theo k ho ch hàng năm. T nh ph i h p v i B Giáo d c và ào t o nghiên c u chuy n i hình th c u tư theo hư ng Ny m nh xã h i hóa trong lĩnh v c giáo d c - ào t o. 8. V D án u tư xây d ng khu neo u tránh, trú bão cho tàu cá c a sông Soài R p: giao B K ho ch và u tư, B Tài chính ng v n năm 2010 th c hi n. 9. V d án nâng c p ê bi n Gò Công: giao T nh ph i h p v i B , ngành liên quan nghiên c u, l p d án, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 10. V D án m r ng khu d ch v h u c n ngh cá M Tho: giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b trí v n th c hi n trong năm 2009. 11. V u tư giao thông nông thôn các xã: a) i v i d án ư ng giao thông n trung tâm xã chưa có ư ng ô tô: T nh ch o các ngành rà soát, báo cáo B K ho ch và u tư t ng h p chung vào danh m c u tư s d ng v n trái phi u Chính ph giai o n 2003 - 2010, báo cáo y ban Thư ng v Qu c h i. b) i v i d án ư ng n thôn, p: T nh th c hi n th t c u tư theo quy nh, làm vi c v i B K ho ch và u tư, B Tài chính cho vay không lãi k t h p v i ngu n v n a phương.
  3. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan liên quan và y ban nhân dân t nh Ti n Giang bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - TTg, các Phó TTg Chính ph ; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Giáo d c và ào t o; - Các B : TC, KH& T, TP, TT&TT; - T nh y, H ND, UBND t nh Ti n Giang; - VPCP: BTCN, các PCN, c ng TT T, Ph m Văn Phư ng các V : TH, KTN, KTTH, TKBT, KGVX,NC; - Lưu: VT, P(5) .
Đồng bộ tài khoản