Thông báo số 255/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
19
lượt xem
3
download

Thông báo số 255/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 255/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Bộ Xây dựng về đề án chung sống an toàn với lũ, lụt tại các tỉnh miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 255/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 255/TB-VPCP Hà N i, ngày 16 tháng 9 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I BU I LÀM VI C V I B XÂY D NG V ÁN CHUNG S NG AN TOÀN V I LŨ, L T T I CÁC T NH MI N TRUNG Ngày 09 tháng 9 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã làm vi c v i B Xây d ng v D th o án chung s ng an toàn v i lũ, l t t i các t nh mi n Trung. Tham d có lãnh o, i di n các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giao thông v n t i, Tài nguyên và Môi trư ng, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a B Xây d ng, ý ki n các i bi u d h p, Phó Th tư ng có ý ki n như sau: 1. B Xây d ng ã tích c c, ch ng th c hi n nhi m v ư c giao t i Ngh quy t s 60/2007/NQ-CP c a Chính ph và ã hoàn thành vi c xây d ng án chung s ng an toàn v i lũ, l t t i các t nh mi n Trung. án ã ư c so n th o công phu, ã thu th p ư c h th ng s li u v dân cư, công trình h t ng c a các t nh mi n Trung và xu t nh ng gi i pháp nh m n nh i s ng c a nhân dân trư c tác ng c a bão, lũ. ây là b s li u cơ b n c n thi t cho các B , ngành và a phương xây d ng k ho ch hành ng phòng, ch ng thiên tai. Tuy nhiên, n i dung c a án b trùng l p v i nhi u chương trình, d án ang ư c các B , ngành và a phương tri n khai. 2. Giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương rà soát l i quy ho ch xây d ng t i các t nh mi n Trung, xu t nh hư ng và yêu c u quy ho ch xây d ng i v i t ng lĩnh v c, nh m h n ch tác ng b t l i và thi t h i do thiên tai, l t, bão gây ra, trình c p có thNm quy n phê duy t; ban hành tiêu chuNn công trình xây d ng phù h p v i c i m vùng hay b bão, l t. 3. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn khNn trương l p b n phân vùng ng p l t cho các t nh mi n Trung làm cơ s cho vi c l p quy ho ch xây d ng công trình h t ng, s p x p n nh dân cư, u tư phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng CP; - Phó TTg Hoàng Trung H i; - Các B : Xây d ng, KH và T, TC, GTVT, NN và PTNT, TN&MT, L -TB&XH; - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, Các V : TH, P,
  2. KGVX, TT T; - Lưu: VT, KTN (4). Văn Tr ng Lý
Đồng bộ tài khoản