Thông báo số 256/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
5
download

Thông báo số 256/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 256/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về triển khai thực hiện dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 256/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 256/TB-VPCP Hà N i, ngày 21 tháng 8 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG CHÍNH PH NGUY N THI N NHÂN T I CU C H P V TRI N KHAI TH C HI N D ÁN XÂY D NG IH C QU C GIA HÀ N I T I HOÀ L C Ngày 31 tháng 7 năm 2009, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân ã ch trì cu c h p v tri n khai D án xây d ng i h c Qu c gia Hà N i t i Hòa L c. Tham d cu c h p có i di n lãnh o B Xây d ng, B K ho ch và u tư, y ban nhân dân thành ph Hà N i, Văn phòng Chính ph và lãnh o i h c Qu c gia Hà N i. Sau khi nghe B Xây d ng báo cáo; ý ki n c a i bi u tham d cu c h p, Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân ã k t lu n như sau: 1. hoàn thi n h sơ theo quy nh, ng th i ti p t c ch o, t ch c tri n khai th c hi n D án xây d ng i h c Qu c gia Hà N i t i Hòa L c, b o m ti n , hi u qu , B Xây d ng c n t p trung th c hi n m t s công vi c sau: - Rà soát l i toàn b h sơ D án ã ti p nh n chuy n sang t i h c Qu c gia Hà N i b sung, hoàn thi n các th t c c n thi t theo quy nh c a pháp lu t; - Cho phép B Xây d ng ch nh th u tư v n i u ch nh quy ho ch và l p d án u tư trên cơ s án quy ho ch chung xây d ng ã ư c l p năm 2004 và quy ho ch chi ti t 1/500 c a m t s d án thành ph n ã có. Vi c i u ch nh quy ho ch ph i khNn trương, trình c p có thNm quy n trong tháng 10 năm 2009. - Xác nh c th t ng nhu c u v n c a toàn b D án; các ngu n v n; cơ ch thu hút, huy ng v n u tư cho D án, báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 12 năm 2009; - Ch trì, ph i h p v i i h c Qu c gia Hà N i hoàn thành trong tháng 8 năm 2009 vi c xây d ng quy ch ph i h p gi a B Xây d ng và i h c Qu c gia Hà N i ch o, qu n lý th c hi n D án này, phù h p v i quy nh pháp lu t. - V vi c b sung thêm m t s khoa, trung tâm trong quy ho ch: i h c Qu c gia Hà N i cân nh c k v s c n thi t và h p lý, ph i h p v i B Xây d ng th c hi n i u ch nh quy ho ch theo úng quy nh v th t c, quy trình i u ch nh quy ho ch. 2. Giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i l p quy ho ch hành lang giao thoa xung quanh i h c Qu c gia Hà N i t i khu t 130
  2. ha d c ư ng Láng-Hòa L c kéo dài và ư ng 21A, g n v i quy ho ch chung i h c Qu c gia Hà N i, ng th i b o m quy nh hành lang b o v các ư ng giao thông ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 3. ng ý vi c B Xây d ng giao y ban nhân dân huy n Th ch Th t, Hà N i làm ch u tư th c p c a D án tái nh cư t i ch , bao g m công tác gi i phóng m t b ng, xây d ng h t ng các khu tái nh cư, thu c D án thành ph n " n bù, gi i phóng m t b ng và tái nh cư QG-HN01". 4. y ban nhân dân thành ph Hà N i ch o Ny nhanh ti n công tác gi i phóng m t b ng, tái nh cư, t o i u ki n thu n l i vi c tri n khai th c hi n D án úng ti n . B Xây d ng có trách nhi m b o m vi c b trí y v n cho công tác n bù, gi i phóng m t b ng, phù h p v i k ho ch, ti n và kh i lư ng th c hi n hàng năm; ph i h p ch t ch v i y ban nhân dân thành ph Hà N i Ny nhanh ti n c a công tác này. Văn phòng Chính ph thông báo các B , cơ quan liên quan bi t, th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; các Phó Th tư ng CP; - Các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, N i v ; - UBND thành ph Hà N i; - UBND huy n Th ch Th t, Hà N i; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - y ban VH, GD, TN, TN và Nhi ng c a Qu c h i; Nguy n H u Vũ - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTN, KTTH, TH, PL, P; - Lưu: Văn thư, KGVX. - Lưu VT,
Đồng bộ tài khoản