Thông báo số 257/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
82
lượt xem
4
download

Thông báo số 257/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 257/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 257/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 257/TB-VPCP Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C NGUY N SINH HÙNG T I CU C H P BAN CH O TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH GI M NGHÈO Ngày 12 tháng 08 năm 2009, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng – Trư ng Ban ch o các chương trình gi m nghèo ã ch trì cu c h p Ban Ch o các chương trình gi m nghèo c a chính ph bàn v vi c i u ch nh chuNn nghèo giai o n 2011-2015 và nh hư ng nghiên c u xây d ng Chương trình m c tiêu qu c gia v gi m nghèo giai o n 2011 – 2015. Cùng d cu c h p có các thành viên Ban Ch o các chương trình gi m nghèo. Sau khi nghe lãnh o B Lao ng – Thương binh và Xã h i trình bày v các phương án xu t i u ch nh chuNn nghèo và nh hư ng nghiên c u xây d ng Chương trình m c tiêu qu c gia v gi m nghèo trong th i gian t i, ý ki n tham gia c a các thành viên Ban Ch o, Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng k t lu n như sau: 1. V vi c i u ch nh chu n nghèo T năm 1993 n nay, Chính ph ã 5 l n i u ch nh chuNn nghèo áp d ng trong t ng giai o n. Vi c thay i chuNn nghèo có tác ng n nhi u m t c a i s ng, xã h i và nh hư ng l n n vi c th c hi n các chính sách gi m nghèo c a ng và Nhà nư c. Vì v y, trư c khi trình Chính ph ban hành chuNn nghèo m i, các B , ngành c n cân nh c k nh ng tác ng phát sinh khi th c hi n. có căn c xác th c và xu t các phương án i u ch nh chuNn nghèo phù h p v i th c ti n, B Lao ng – Thương binh và Xã h i c n ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ánh giá toàn di n vi c th c hi n các chính sách gi m nghèo th i gian qua; rà soát, xu t i u ch nh, b sung các chính sách gi m nghèo m i theo hư ng t o i u ki n ngư i nghèo ph n u, t vươn lên, h n ch tính th ng, l i Nhà nư c và c ng ng; ng th i c n tính toán, cân i ngu n l c th c hi n các cơ ch , chính sách khi chuNn nghèo ư c ban hành. a) T ch c nghiên c u, h i th o b sung thêm các căn c khoa h c, cơ s th c ti n xu t ban hành chuNn nghèo m i; tham kh o và tính toán so sánh v i chuNn nghèo ang áp d ng c a qu c t và các nư c trong khu v c; rà soát, ánh giá hi u qu vi c th c hi n các chính sách gi m nghèo hi n hành; xây d ng các phương án d ki n chuNn nghèo và hư ng d n các a phương t ch c i u tra i m, ánh giá m c thu nh p th c t c a dân cư, có căn c và cơ s xu t m c chuNn nghèo phù h p v i th c ti n; ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, y ban Dân t c và các B liên quan tính toán, cân i kinh phí th c hi n cơ ch , chính sách liên quan.
  2. b) Trình Th tư ng Chính ph cho lui l i th i i m trình ban hành chuNn nghèo m i vào cu i năm 2009 ho c quý I năm 2010 có th i gian chuNn b thêm các căn c , xây d ng các phương án, xu t và l a ch n chuNn nghèo m i. 2. inh hư ng v công tác gi m nghèo giai o n 2011 – 2020 Các Chương trình gi m nghèo ã tri n khai trong th i gian qua chưa bao quát toàn di n công tác gi m nghèo. n năm 2010, các Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo, Chương trình 135 giai o n II, Quy t nh 134… u s k t thúc. Vì v y, các B , ngành liên quan c n chuNn b t ng k t, ánh giá hi u qu t ư c c a các Chương trình theo các m c tiêu ã ra và nghiên c u xây d ng m t Chương trình gi m nghèo chung, toàn di n và dài h n cho th i kỳ 2011-2020 theo hư ng sau ây: a) G n các m c tiêu gi m nghèo v i tiêu chí xây d ng nông thôn m i, v i các chính sách an sinh xã h i và chương trình ào t o ngh cho lao ng nông thôn; b) T p trung ngu n l c và các gi i pháp h tr cho các a bàn khó khăn nh t mà tr ng tâm là các huy n nghèo theo Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008. 3. V t ch c th c hi n a) Thành l p T nghiên c u xây d ng chuNn nghèo m i và các nh hư ng v công tác gi m nghèo giai o n 2011 – 2020 do B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan trình Chính ph xem xét chuNn nghèo m i vào cu i năm 2009 (ho c quý I năm 2010), các nh hư ng nghiên c u v công tác gi m nghèo giai o n 2011 – 2020 trư c tháng 6 năm 2010. T ch c biên so n các tài li u hư ng d n i u tra, th ng kê, bình xét, l p danh sách các h nghèo phù h p v i t ng vùng, t ng thôn, b n, p, xã làm căn c th c hi n trong giai o n 2011 – 2015. b) Ki n toàn Ban Ch o các Chương trình gi m nghèo c a Chính ph m nhi m thêm nhi m v ch o th c hi n Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP; b sung thêm thành viên Ban Ch o là lãnh o các B Qu c phòng, Thông tin và Truy n thông, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Ngân hàng Chính sách xã h i. c) B sung, s a i quy ch ho t ng c a Ban Ch o, phân công trách nhi m c a các thành viên m i, thành viên là các B ư c giao trách nhi m làm Trư ng oàn công tác liên ngành theo dõi, ch o, ki m tra ti n th c hi n Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP t i các a phương. Hư ng d n a phương ki n toàn, b sung thành viên Ban Ch o các c p ch o th c hi n Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP trên a bàn. d) B Lao ng – Thương binh và Xã h i ph i h p v i B N i v , B Tài chính tính toán, b trí thêm biên ch , kinh phí cho b ph n thư ng tr c Ban Ch o áp ng yêu c u tham mưu cho Chính ph ch o th c hi n có hi u qu Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành và a phương bi t và th c hi n./.
  3. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các PTTgCP; - Các B và cơ quan ngang B ; - UBND các t nh: Hà Giang, Cao B ng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Tho, B c K n, B c Giang, Sơn La, Lai Châu, i n Biên, Thanh Hóa, Ngh An, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Ninh Thu n, Lâm ng và Kon Tum; Nguy n H u Vũ - Các thành viên BC các CT gi m nghèo; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T; Các V : TKBT, KTTH, P, KTN, TH; - Lưu: VT, KGVX (3)
Đồng bộ tài khoản